ยซ Up

buchberger 8.8.0 2 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-ocamlbuild   base    OCamlbuild binary and libraries distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
camlp5       7.14    Preprocessor-pretty-printer of OCaml
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-perl      2      Virtual package relying on perl
coq         8.8.2    Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.02.3   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.02.3   Official 4.02.3 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.6    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "Hugo.Herbelin@inria.fr"
homepage: "https://github.com/coq-contribs/buchberger"
license: "LGPL 2.1"
build: [make "-j%{jobs}%"]
install: [make "install"]
remove: ["rm" "-R" "%{lib}%/coq/user-contrib/Buchberger"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.8" & < "8.9~"}
]
tags: [ "keyword: Grobner basis" "keyword: polynomial ideal" "keyword: Buchberger's algorithm" "category: Mathematics/Algebra" "category: Miscellaneous/Extracted Programs/Combinatorics" "date: 1998" ]
authors: [ "Laurent Thรฉry" "Henrik Persson" ]
bug-reports: "https://github.com/coq-contribs/buchberger/issues"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-contribs/buchberger.git"
synopsis: "Proof of Buchberger's algorithm"
description: """
A machine-checked implementation of Buchberger's.
It computes the Grobner basis associated to a
polynomial ideal."""
flags: light-uninstall
url {
 src: "https://github.com/coq-contribs/buchberger/archive/v8.8.0.tar.gz"
 checksum: "md5=0bb5bd5bbba3357a215bab19b5786f3e"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-buchberger.8.8.0 coq.8.8.2
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-buchberger.8.8.0 coq.8.8.2
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-buchberger.8.8.0 coq.8.8.2
Return code
0
Duration
2 m 0 s

Installation size

Total: 8 M

 • 534 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pspoly.glob
 • 507 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pspminus.glob
 • 392 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pcrit.glob
 • 387 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Preduceplus.glob
 • 299 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pminus.glob
 • 293 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pplus.glob
 • 278 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Buch.glob
 • 266 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/BuchRed.glob
 • 250 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Buch.vo
 • 229 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Preduce.glob
 • 219 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Preducestar.vo
 • 216 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pminus.vo
 • 212 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pplus.vo
 • 194 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pcomb.glob
 • 193 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/BuchAux.vo
 • 193 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pspoly.vo
 • 176 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/BuchAux.glob
 • 171 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/BuchRed.vo
 • 170 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/DivTerm.glob
 • 150 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pmult.glob
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pmults.glob
 • 144 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Preduceplus.vo
 • 139 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Preduce.vo
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pcrit.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/DivTerm.vo
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pcomb.vo
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Preducestar.glob
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pspminus.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/POrder.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Peq.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Term.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Monomials.glob
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pmults.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/WfR0.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pspoly.v
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/POrder.glob
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pmult.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Term.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Monomials.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pspminus.v
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Relation_Operators_compat.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Relation_Operators_compat.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/WfR0.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Dickson.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pcrit.v
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/moreCoefStructure.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Preduceplus.v
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pplus.v
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Buch.v
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pminus.v
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Peq.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Bar.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Fred.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Fred.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/BuchRed.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/LexiOrder.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Preduce.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Extract.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/DivTerm.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pcomb.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/CoefStructure.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Dickson.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/BuchAux.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pmults.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/moreCoefStructure.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Pmult.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Bar.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Term.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/POrder.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/ListProps.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Preducestar.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/OpenIndGoodRel.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Monomials.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/CoefStructure.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Relation_Operators_compat.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Fred.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Peq.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Extract.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/LexiOrder.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/OrderStructure.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/moreCoefStructure.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/WfR0.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Dickson.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Bar.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/ListProps.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/OpenIndGoodRel.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/LexiOrder.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/OrderStructure.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/CoefStructure.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/LetP.vo
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/ListProps.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/LetP.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/OpenIndGoodRel.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/OrderStructure.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/LetP.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.02.3/lib/coq/user-contrib/Buchberger/Extract.glob

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-buchberger.8.8.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none