ยซ Up

interval 3.2.0 4 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
camlp5       7.14    Preprocessor-pretty-printer of OCaml
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-perl      2      Virtual package relying on perl
coq         8.5.1    Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.03.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.03.0   Official 4.03.0 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "guillaume.melquiond@inria.fr"
homepage: "https://coqinterval.gitlabpages.inria.fr/"
dev-repo: "git+https://gitlab.inria.fr/coqinterval/interval.git"
bug-reports: "https://gitlab.inria.fr/coqinterval/interval/issues"
license: "CeCILL-C"
build: [
 ["./configure"]
 ["./remake" "-j%{jobs}%"]
]
install: ["./remake" "install"]
depends: [
 "coq" {>= "8.5" & < "8.7"}
 "coq-flocq" {>= "2.5.0" & < "3.0~"}
 "coq-mathcomp-ssreflect" {>= "1.6"}
 "coq-coquelicot" {>= "3.0"}
]
tags: [
 "keyword:interval arithmetic"
 "keyword:decision procedure"
 "keyword:floating-point arithmetic"
 "keyword:reflexive tactic"
 "keyword:Taylor models"
 "category:Mathematics/Real Calculus and Topology"
 "category:Computer Science/Decision Procedures and Certified Algorithms/Decision procedures"
]
authors: [ "Guillaume Melquiond <guillaume.melquiond@inria.fr>" ]
synopsis: "A Coq tactic for proving bounds on real-valued expressions automatically"
url {
 src: "https://coqinterval.gitlabpages.inria.fr/releases/interval-3.2.0.tar.gz"
 checksum: "md5=19aabc38a870036eaf5a07149b4c0565"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-interval.3.2.0 coq.8.5.1
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-interval.3.2.0 coq.8.5.1
Return code
0
Duration
9 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-interval.3.2.0 coq.8.5.1
Return code
0
Duration
4 m 0 s

Installation size

Total: 7 M

 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_tactic.vo
 • 599 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/taylor_model_int_sharp.vo
 • 451 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_transcend.vo
 • 447 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_integral.vo
 • 386 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_bisect.vo
 • 342 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/poly_datatypes.vo
 • 319 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_interval_float.vo
 • 296 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_taylor_model.vo
 • 266 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_interval_float_full.vo
 • 257 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/bertrand.vo
 • 218 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_specific_ops.vo
 • 175 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_generic_proof.vo
 • 174 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/poly_bound.vo
 • 174 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/basic_rec.vo
 • 154 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_xreal_derive.vo
 • 146 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_missing.vo
 • 143 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_bigint_carrier.vo
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/coquelicot_compl.vo
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/poly_bound_quad.vo
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_stdz_carrier.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/interval_compl.vo
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_interval.vo
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_generic.vo
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/taylor_thm.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/various_integrals.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/seq_compl.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/taylor_poly.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_xreal.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/integral_pol.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_univariate.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_float_sig.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_generic_ops.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_specific_sig.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval_definitions.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/xreal_ssr_compat.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Interval/coqapprox/Rstruct.vo

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-interval.3.2.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none