ยซ Up

ceres 0.3.0 1 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
camlp5       7.14    Preprocessor-pretty-printer of OCaml
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-perl      2      Virtual package relying on perl
coq         8.9.0    Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.03.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.03.0   Official 4.03.0 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.6    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "Li-yao Xia <lysxia@gmail.com>"
authors: "Li-yao Xia"
homepage: "https://github.com/Lysxia/coq-ceres"
bug-reports: "https://github.com/Lysxia/coq-ceres/issues"
license: "MIT"
dev-repo: "git+https://github.com/Lysxia/coq-ceres.git"
build: [make "build"]
run-test: [make "test"]
install: [make "install"]
depends: [
 "coq" {>= "8.8.2" & < "8.13~"}
]
tags: [
 "date:2020-09-28"
 "logpath:Ceres"
 "keyword:serialization"
]
synopsis: "Library for serialization to S-expressions"
url {
 src: "https://github.com/Lysxia/coq-ceres/archive/0.3.0.tar.gz"
 checksum: "sha512=2de406c1df6c37cf1a99bed741bf8d266ede024e862b828abe426acc2559816091dbc5630a7de4655c48993354d3db87569aefa90d136054a476d1c82fb44134"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-ceres.0.3.0 coq.8.9.0
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-ceres.0.3.0 coq.8.9.0
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-ceres.0.3.0 coq.8.9.0
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Installation size

Total: 1 M

 • 193 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtripProof.vo
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresRoundtrip.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresDeserialize.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresString.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtripProof.glob
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresS.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParser.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtrip.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresDeserialize.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresSerialize.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresRoundtrip.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresFormat.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresString.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/Ceres.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParser.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtripProof.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtrip.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresS.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresDeserialize.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresUtils.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresString.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresRoundtrip.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParser.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresS.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresSerialize.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtrip.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresFormat.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresSerialize.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresUtils.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresFormat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresUtils.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/Ceres.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.03.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/Ceres.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-ceres.0.3.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none