ยซ Up

ceres dev 22 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2019-11-29 00:21:18 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-m4       1      Virtual package relying on m4
coq         8.11.dev  Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.8.1    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
synopsis: "Library for serialization to S-expressions"
maintainer: "Li-yao Xia <lysxia@gmail.com>"
license: "MIT"
homepage: "https://github.com/Lysxia/coq-ceres"
dev-repo: "git+https://github.com/Lysxia/coq-ceres"
bug-reports: "https://github.com/Lysxia/coq-ceres/issues"
authors: [ "Li-yao Xia" ]
depends: [
 "coq" {>= "8.8"}
]
build: [ make "-j%{jobs}%" ]
install: [ make "install" ]
run-test: [ make "-j%{jobs}%" "test" ]
tags: [
 "keyword:serialization"
 "keyword:debugging"
]
url {
 src: "git+https://github.com/Lysxia/coq-ceres#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-ceres.dev coq.8.11.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 2h opam install -y --deps-only coq-ceres.dev coq.8.11.dev
Return code
0
Duration
3 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 1h opam install -y coq-ceres.dev coq.8.11.dev
Return code
0
Duration
22 s

Installation size

Total: 603 K

 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresDeserialize.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresString.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresS.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParser.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresDeserialize.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresSerialize.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresFormat.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/Ceres.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParser.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresString.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresS.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresDeserialize.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParser.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresString.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresS.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresSerialize.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresFormat.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresSerialize.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresFormat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/Ceres.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/Ceres.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-ceres.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none