Β« Up

coqprime 1.0.3 3 m 41 s πŸ†

πŸ“… (2019-11-29 00:21:18 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-m4       1      Virtual package relying on m4
coq         8.11.dev  Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.8.1    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "thery@sophia.inria.fr"
homepage: "http://coqprime.gforge.inria.fr/"
bug-reports: "http://coqprime.gforge.inria.fr/"
dev-repo: "git+https://github.com/thery/coqprime.git"
license: "LGPL"
authors: ["Laurent ThΓ©ry"]
build: [
 ["./configure.sh"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [
 [make "install"]
]
remove: ["rm" "-R" "%{lib}%/coq/user-contrib/Coqprime"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.8~"}
 "coq-bignums"
]
synopsis: "Certifying prime numbers in Coq"
flags: light-uninstall
url {
 src: "https://github.com/thery/coqprime/archive/v8.8.zip"
 checksum: "md5=3430856778d10abe378fbdd385ac834d"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install 🏜️

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-coqprime.1.0.3 coq.8.11.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 2h opam install -y --deps-only coq-coqprime.1.0.3 coq.8.11.dev
Return code
0
Duration
7 m 50 s

Install πŸš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 1h opam install -y -v coq-coqprime.1.0.3 coq.8.11.dev
Return code
0
Duration
3 m 41 s

Installation size

Total: 25 M

 • 15 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/BasePrimes.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/BasePrimes.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/BasePrimes.v
 • 485 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/montgomery.vo
 • 451 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/SMain.vo
 • 346 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Mod_op.vo
 • 337 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Pock.vo
 • 313 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/ZEll.vo
 • 305 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/montgomery.glob
 • 256 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Mod_op.glob
 • 239 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/SMain.glob
 • 214 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/NEll.vo
 • 198 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/ZEll.glob
 • 198 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PocklingtonCertificat.vo
 • 180 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Pmod.vo
 • 167 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/NEll.glob
 • 158 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pocklington.vo
 • 146 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Pock.glob
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/EGroup.vo
 • 143 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/EGroup.glob
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/LucasLehmer.glob
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Lucas.vo
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PocklingtonCertificat.glob
 • 114 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/GZnZ.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Permutation.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/LucasLehmer.vo
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PGroup.vo
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCAux.vo
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZSum.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Cyclic.vo
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Pmod.glob
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Zp.vo
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Lucas.glob
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/W.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Root.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZSum.glob
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCmisc.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Proth.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/UList.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pocklington.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/SMain.v
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PGroup.glob
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ListAux.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pepin.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/IGroup.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Cyclic.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Bits.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Root.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Zp.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Permutation.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/MEll.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/montgomery.v
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/ZEll.v
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/PocklingtonRefl.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCAux.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/FGroup.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Ppow.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Iterator.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Mod_op.v
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Euler.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ZProgression.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/IGroup.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Lagrange.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/MEll.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Pock.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Zmod.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/UList.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/GZnZ.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/NEll.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Lagrange.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ListAux.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/N/NatAux.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Iterator.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/EGroup.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PocklingtonCertificat.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/LucasLehmer.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Pmod.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/FGroup.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/W.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pepin.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Proth.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Permutation.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCmisc.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Lucas.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Bits.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ZProgression.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Zp.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZSum.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Euler.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PGroup.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCAux.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pocklington.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Zmod.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Cyclic.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/UList.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Root.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Tactic/Tactic.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/IGroup.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ListAux.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/GZnZ.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Ppow.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Lagrange.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/W.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Iterator.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/N/NatAux.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCmisc.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pepin.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/FGroup.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Proth.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ZProgression.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/MEll.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Euler.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Tactic/Tactic.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Bits.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/N/NatAux.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Zmod.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Tactic/Tactic.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Ppow.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/PocklingtonRefl.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/PocklingtonRefl.glob

Uninstall 🧹

Command
opam remove -y coq-coqprime.1.0.3
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none