ยซ Up

menhirlib 20180827 14 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2019-11-29 00:21:18 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-m4       1      Virtual package relying on m4
coq         8.11.dev  Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.8.1    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
synopsis: "A support library for verified Coq parsers produced by Menhir"
maintainer: "francois.pottier@inria.fr"
authors: "Jacques-Henri Jourdan <jacques-henri.jourdan@lri.fr>"
license: "GPL 2 & INRIA Non-Commercial License Agreement"
homepage: "https://gitlab.inria.fr/fpottier/coq-menhirlib"
bug-reports: "jacques-henri.jourdan@lri.fr"
dev-repo: "git+https://gitlab.inria.fr/fpottier/coq-menhirlib.git"
build: [make "-j%{jobs}%"]
install: [make "install"]
remove: [make "uninstall"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.6"}
]
conflicts: [
 "menhir" {< "20180530"}
]
url {
 src:
  "https://gitlab.inria.fr/fpottier/coq-menhirlib/repository/20180827/archive.tar.gz"
 checksum: "md5=a3906bacbbcaf90c92543d0844b77a8b"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-menhirlib.20180827 coq.8.11.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 2h opam install -y --deps-only coq-menhirlib.20180827 coq.8.11.dev
Return code
0
Duration
3 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 1h opam install -y -v coq-menhirlib.20180827 coq.8.11.dev
Return code
0
Duration
14 s

Installation size

Total: 6 M

 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_complete.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Main.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_complete.vo
 • 208 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_safe.vo
 • 191 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_correct.vo
 • 171 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter.vo
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_safe.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Alphabet.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Automaton.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_complete.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Grammar.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_complete.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Alphabet.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_safe.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_correct.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_safe.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_complete.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Tuples.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_complete.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_safe.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Grammar.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Alphabet.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_safe.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Automaton.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Main.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_correct.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Automaton.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Grammar.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Main.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Tuples.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Tuples.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-menhirlib.20180827
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none