ยซ Up

metalib dev 25 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2019-11-29 00:21:18 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-m4       1      Virtual package relying on m4
coq         8.11.dev  Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.8.1    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
name: "coq-metalib"
version: "dev"
synopsis: "Locally Nameless Metatheory Library"
maintainer: "Yishuai Li <yishuai@cis.upenn.edu>"
authors: "Stephanie Weirich <sweirich@cis.upenn.edu>"
license: "MIT"
tags: "org:plclub"
homepage: "https://github.com/plclub/metalib"
bug-reports: "https://github.com/plclub/metalib/issues"
depends: [
 "coq" {>= "8.6"}
]
build: [make "-j%{jobs}%" "-C" "Metalib"]
install: [make "-C" "Metalib" "install"]
remove: ["rm" "-rf" "%{lib}%/coq/user-contrib/Metalib"]
dev-repo: "git+https://github.com/plclub/metalib"
url {
 src: "git+https://github.com/plclub/metalib.git"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-metalib.dev coq.8.11.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 2h opam install -y --deps-only coq-metalib.dev coq.8.11.dev
Return code
0
Duration
2 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 1h opam install -y coq-metalib.dev coq.8.11.dev
Return code
0
Duration
25 s

Installation size

Total: 3 M

 • 277 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/AssocList.vo
 • 273 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqMSetInterface.vo
 • 167 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/Metatheory.vo
 • 163 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqFSetDecide.vo
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqMSetDecide.vo
 • 150 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/MetatheoryAtom.vo
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/FSetExtra.vo
 • 137 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/AssocList.glob
 • 128 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqMSetInterface.glob
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/MSetExtra.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/MSetWeakNotin.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/FSetWeakNotin.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqFSetInterface.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqListFacts.vo
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqFSetInterface.glob
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqMSetDecide.glob
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqFSetDecide.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqUniquenessTacEx.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/LibLNgen.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqUniquenessTac.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/LibDefaultSimp.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/AssocList.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqMSetInterface.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqFSetDecide.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqMSetDecide.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/LibTactics.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqListFacts.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/MSetWeakNotin.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/FSetWeakNotin.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqEqDec.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqFSetInterface.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqUniquenessTac.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/MetatheoryAtom.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqUniquenessTac.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/Metatheory.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/MetatheoryAtom.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqListFacts.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/LibDefaultSimp.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/LibDefaultSimp.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/MSetWeakNotin.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/LibLNgen.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/FSetWeakNotin.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqUniquenessTacEx.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/LibTactics.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/Metatheory.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqEqDec.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/LibLNgen.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqEqDec.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/FSetExtra.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/MSetExtra.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/CoqUniquenessTacEx.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/LibTactics.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/MSetExtra.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Metalib/FSetExtra.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-metalib.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none