ยซ Up

rewriter dev 6 m 3 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2019-11-29 00:21:18 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-m4       1      Virtual package relying on m4
coq         8.11.dev  Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.8.1    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
authors: [
 "Google Inc."
 "Massachusetts Institute of Technology"
]
maintainer: "Jason Gross <jgross@mit.edu>"
homepage: "https://github.com/mit-plv/rewriter"
bug-reports: "https://github.com/mit-plv/rewriter/issues"
license: "MIT"
build: [
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [make "install"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.9~"}
]
dev-repo: "git+https://github.com/mit-plv/rewriter.git"
synopsis: "Reflective PHOAS rewriting/pattern-matching-compilation framework for simply-typed equalities and let-lifting"
tags: ["logpath:Rewriter"]
url {
 src: "git+https://github.com/mit-plv/rewriter.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-rewriter.dev coq.8.11.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 2h opam install -y --deps-only coq-rewriter.dev coq.8.11.dev
Return code
0
Duration
1 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 1h opam install -y coq-rewriter.dev coq.8.11.dev
Return code
0
Duration
6 m 3 s

Installation size

Total: 35 M

 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/SieveOfEratosthenes.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/ProofsCommon.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PrefixSums.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/InterpProofs.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/LiftLetsMap.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/UnderLetsPlus0.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/Plus0Tree.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/UnderLetsProofs.vo
 • 974 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Wf.vo
 • 911 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Wf.vo
 • 876 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Inversion.vo
 • 768 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/ProofsCommon.glob
 • 737 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil.vo
 • 704 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersLibrary.vo
 • 680 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/InterpProofs.glob
 • 634 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Language.vo
 • 494 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Wf.glob
 • 429 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Wf.glob
 • 426 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Reify.vo
 • 400 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Rewriter.vo
 • 345 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/UnderLetsProofs.glob
 • 339 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil.glob
 • 316 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersLibraryProofs.vo
 • 295 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersBasicLibrary.vo
 • 281 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Language.glob
 • 247 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Rewriter.glob
 • 236 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/NatUtil.vo
 • 236 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersBasicGenerate.vo
 • 205 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersLibrary.glob
 • 192 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/ProofsCommon.v
 • 192 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Inversion.glob
 • 191 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Harness.vo
 • 185 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil/Forall.vo
 • 172 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersGenerate.vo
 • 164 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/rewriter_build_plugin.cmxs
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/ProofsCommonTactics.vo
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool/Reflect.vo
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/AllTactics.vo
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Decidable.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Reify.glob
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersLibraryProofs.glob
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Language.v
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersGenerateProofs.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil.v
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersBasicGenerate.v
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/InterpProofs.v
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/UnderLets.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Harness.glob
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Wf.v
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/MSetPositive/Facts.vo
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Option.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/UnderLetsProofs.v
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Rewriter.v
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuildRegistry.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/All.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuild.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Settings.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuildRegistryImports.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersBasicLibrary.glob
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Reify.v
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Wf.v
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/PreLemmas.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/FMapPositive/Equality.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sigma.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/NatUtil.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sigma.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sum.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool/Reflect.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersGenerate.v
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/MSetPositive/Equality.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Inversion.v
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersLibrary.v
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersBasicGenerate.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Option.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Prod.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/ProofsCommonTactics.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveProd.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveSigma.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/inductive_from_elim_plugin.cmxs
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Equality.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil/Forall.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/definition_by_tactic_plugin.cmxs
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/UnderLets.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersGenerate.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveSigma.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Decidable.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/OptionList.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/ProofsCommonTactics.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Equality.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersLibraryProofs.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveProd.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Notations.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/strategy_tactic_plugin.cmxs
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/AllTactics.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Pre.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil/SetoidList.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/rewriter_build_plugin.cmxa
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/AllTactics.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool/Reflect.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sigma/Related.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/RewriteHyp.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Pointed.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/PreLemmas.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/NatUtil.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/SieveOfEratosthenes.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Prod.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PrefixSums.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/HProp.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveHList.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sigma.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/OptionList.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Option.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/LetIn.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/PreCommon.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/BreakMatch.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sigma/Related.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Comparison.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Harness.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DebugPrint.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/LiftLetsMap.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DestructHead.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Notations.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Decidable.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/UnderLets.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/definition_by_tactic_plugin.cmxa
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Logic/ExistsEqAnd.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/FixCoqMistakes.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil/Forall.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveSigma.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Pointed.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersGenerateProofs.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/rewriter_build.cmx
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sum.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersGenerateProofs.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool/Equality.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/strategy_tactic_plugin.cmxa
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/inductive_from_elim_plugin.cmxa
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Logic/ExistsEqAnd.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/CacheTerm.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveProd.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Equality.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/RewriteHyp.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/CPSNotations.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/LetIn.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Prod.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/IdentifiersBasicLibrary.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/InductiveHList.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/SieveOfEratosthenes.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/IffT.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SplitInContext.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/LiftLetsMap.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/CPSId.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/definition_by_tactic.cmi
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/definition_by_tactic.cmx
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/definition_by_tactic_plugin.cmx
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Pre.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/UnderLetsPlus0.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/strategy_tactic_plugin.cmx
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/Plus0Tree.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/definition_by_tactic_plugin.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/strategy_tactic_plugin.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/TypeList.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DestructHyps.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/BreakMatch.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/HProp.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/inductive_from_elim.cmx
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Isomorphism.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DestructHead.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SpecializeBy.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/inductive_from_elim_plugin.cmx
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/rewriter_build_plugin.cmx
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/HeadUnderBinders.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/inductive_from_elim_plugin.cmi
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/rewriter_build_plugin.cmi
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveHList.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/MSetPositive/Facts.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/CPSNotations.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/FixCoqMistakes.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/UnderLetsPlus0.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/Pre.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/PreLemmas.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Logic/ProdForall.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/Plus0Tree.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sum.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/UniquePose.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DoWithHyp.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/rewriter_build.cmi
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/strategy_tactic.cmx
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PrefixSums.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/FMapPositive/Equality.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/FixCoqMistakes.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/RunTacticAsConstr.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Pointed.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/inductive_from_elim.cmi
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Sigma/Related.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/LetIn.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/OptionList.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/HProp.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/strategy_tactic.cmi
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DebugPrint.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SpecializeAllWays.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/CacheTerm.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/TransparentAssert.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DebugPrint.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Head.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/AssertSucceedsPreserveError.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/InductiveHList.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/CPSNotations.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil/SetoidList.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/CPSId.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/PrintContext.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/WarnIfGoalsRemain.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DestructHyps.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/PrintGoal.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/ConstrFail.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/EvarNormalize.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SubstEvars.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Not.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SplitInContext.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SetEvars.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Logic/ProdForall.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Logic/ExistsEqAnd.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/StrategyTactic.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Test.vo
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/MSetPositive/Facts.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/PreCommon.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/GetGoal.vo
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuildRegistry.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SpecializeBy.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/CPSId.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Isomorphism.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SplitInContext.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/GlobalSettings.vo
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/TypeList.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/MSetPositive/Equality.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Isomorphism.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DestructHead.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Language/PreCommon.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/BreakMatch.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/ListUtil/SetoidList.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/IffT.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/UniquePose.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/FMapPositive/Equality.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/GlobalSettings.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/StrategyTactic.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/HeadUnderBinders.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/InductiveHList.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/TransparentAssert.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/PrimitiveHList.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/RunTacticAsConstr.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/CacheTerm.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DoWithHyp.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/TypeList.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuild.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/MSetPositive/Equality.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/IffT.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/ConstrFail.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuildRegistryImports.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/PrintContext.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuildRegistryImports.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/HeadUnderBinders.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SpecializeBy.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/RunTacticAsConstr.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Settings.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Rewriter/Examples/PerfTesting/Settings.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SpecializeAllWays.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/AssertSucceedsPreserveError.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Not.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/WarnIfGoalsRemain.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Head.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/PrintGoal.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Test.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/PrintContext.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/EvarNormalize.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DoWithHyp.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Logic/ProdForall.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SpecializeAllWays.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/RewriteHyp.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuildRegistry.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool/Equality.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/RewriterBuild.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/AssertSucceedsPreserveError.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SetEvars.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/WarnIfGoalsRemain.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/PrintGoal.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/DestructHyps.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/UniquePose.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Head.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Not.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Comparison.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SubstEvars.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/EvarNormalize.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/TransparentAssert.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/plugins/StrategyTactic.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SubstEvars.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/ConstrFail.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/SetEvars.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/GetGoal.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/GlobalSettings.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/Test.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Bool/Equality.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Tactics/GetGoal.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Rewriter/Util/Comparison.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-rewriter.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none