ยซ Up

libvalidsdp 0.5 2 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
camlp5       7.14    Preprocessor-pretty-printer of OCaml
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-perl      2      Virtual package relying on perl
coq         8.7.2    Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.04.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.04.2   Official 4.04.2 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.6    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
name: "coq-libvalidsdp"
version: "0.5"
maintainer: [
 "Pierre Roux <pierre.roux@onera.fr>"
 "ร‰rik Martin-Dorel <erik.martin-dorel@irit.fr>"
]
homepage: "https://sourcesup.renater.fr/validsdp/"
dev-repo: "git+https://github.com/validsdp/validsdp.git"
bug-reports: "https://github.com/validsdp/validsdp/issues"
license: "LGPL"
build: [
 ["./configure"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [make "install"]
remove: ["rm" "-R" "%{lib}%/coq/user-contrib/libValidSDP"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.7" & < "8.9~"}
 "coq-interval" {>= "3" & < "4~"}
 "coq-mathcomp-field" {>= "1.7" & < "1.8~"}
 "ocamlfind"
 "camlp4"
 "coq-flocq" {>= "3" & < "3.1~"}
 "coq-bignums"
]
synopsis: "LibValidSDP"
tags: [
 "keyword:libValidSDP"
 "keyword:ValidSDP"
 "keyword:floating-point arithmetic"
 "keyword:Cholesky decomposition"
 "category:Miscellaneous/Coq Extensions"
 "logpath:libValidSDP"
]
authors: [
 "Pierre Roux <pierre.roux@onera.fr>"
 "ร‰rik Martin-Dorel <erik.martin-dorel@irit.fr>"
]
flags: light-uninstall
url {
 src:
  "https://github.com/validsdp/validsdp/releases/download/v0.5/libvalidsdp.0.5.tgz"
 checksum: "md5=8804c308899b85fccb54ec6a6b9fc57c"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-libvalidsdp.0.5 coq.8.7.2
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-libvalidsdp.0.5 coq.8.7.2
Return code
0
Duration
48 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-libvalidsdp.0.5 coq.8.7.2
Return code
0
Duration
2 m 0 s

Installation size

Total: 4 M

 • 379 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/cholesky.glob
 • 314 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/cholesky.vo
 • 261 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/coqinterval_infnan.vo
 • 216 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/real_matrix.vo
 • 201 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/real_matrix.glob
 • 166 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/coqinterval_infnan.glob
 • 159 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fsum.vo
 • 141 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/float_spec.vo
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/float_infnan_spec.vo
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/flx64.vo
 • 127 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/binary64_infnan.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fsum.glob
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/cholesky_infnan.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/flx64.glob
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/misc.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fcmsum.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/binary64.vo
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/zulp.vo
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/bounded.vo
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fcmsum.glob
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/Rstruct.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/float_spec.glob
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/cholesky_infnan.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/zulp.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/misc.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/binary64_infnan.glob
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/float_infnan_spec.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/binary64.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/cholesky.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/bounded.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/Rstruct.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/coqinterval_infnan.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/real_matrix.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/flx64.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fsum.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/binary64_infnan.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/zulp.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/float_spec.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fcmsum.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/cholesky_infnan.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/float_infnan_spec.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/misc.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/binary64.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/Rstruct.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/bounded.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-libvalidsdp.0.5
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none