ยซ Up

mathcomp-algebra 1.10.0 6 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
camlp5       7.14    Preprocessor-pretty-printer of OCaml
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-perl      2      Virtual package relying on perl
coq         8.7.2    Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.04.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.04.2   Official 4.04.2 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.6    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "Mathematical Components <mathcomp-dev@sympa.inria.fr>"
homepage: "https://math-comp.github.io/"
bug-reports: "https://github.com/math-comp/math-comp/issues"
dev-repo: "git+https://github.com/math-comp/math-comp.git"
license: "CeCILL-B"
build: [ make "-C" "mathcomp/algebra" "-j" "%{jobs}%" ]
install: [ make "-C" "mathcomp/algebra" "install" ]
depends: [ "coq-mathcomp-fingroup" { = version } ]
tags: [ "keyword:algebra" "keyword:small scale reflection" "keyword:mathematical components" "keyword:odd order theorem" "logpath:mathcomp.algebra" ]
authors: [ "Jeremy Avigad <>" "Andrea Asperti <>" "Stephane Le Roux <>" "Yves Bertot <>" "Laurence Rideau <>" "Enrico Tassi <>" "Ioana Pasca <>" "Georges Gonthier <>" "Sidi Ould Biha <>" "Cyril Cohen <>" "Francois Garillot <>" "Alexey Solovyev <>" "Russell O'Connor <>" "Laurent Thรฉry <>" "Assia Mahboubi <>" ]
synopsis: "Mathematical Components Library on Algebra"
description: """
This library contains definitions and theorems about discrete
(i.e. with decidable equality) algebraic structures : ring, fields,
ordered fields, real fields, modules, algebras, integers, rational
numbers, polynomials, matrices, vector spaces...
"""
url {
src: "http://github.com/math-comp/math-comp/archive/mathcomp-1.10.0.tar.gz"
checksum: "sha256=3f8a88417f3456da05e2755ea0510c1bd3fd13b13c41e62fbaa3de06be040166"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-mathcomp-algebra.1.10.0 coq.8.7.2
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-mathcomp-algebra.1.10.0 coq.8.7.2
Return code
0
Duration
4 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-mathcomp-algebra.1.10.0 coq.8.7.2
Return code
0
Duration
6 m 0 s

Installation size

Total: 24 M

 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/ssrnum.glob
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/mxalgebra.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/ssralg.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/polydiv.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/ssralg.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/ssrnum.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/polydiv.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/matrix.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/mxalgebra.glob
 • 876 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/poly.vo
 • 862 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/matrix.glob
 • 817 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/poly.glob
 • 798 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/vector.vo
 • 689 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/mxpoly.vo
 • 689 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/ssrint.glob
 • 537 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/vector.glob
 • 504 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/intdiv.vo
 • 466 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/mxpoly.glob
 • 438 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/ssrint.vo
 • 438 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/intdiv.glob
 • 339 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/rat.glob
 • 335 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/finalg.vo
 • 291 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/rat.vo
 • 257 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/interval.glob
 • 248 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/ssralg.v
 • 241 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/ring_quotient.vo
 • 238 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/interval.vo
 • 238 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/polyXY.vo
 • 212 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/fraction.glob
 • 210 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/finalg.glob
 • 194 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/fraction.vo
 • 187 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/ssrnum.v
 • 155 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/polyXY.glob
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/countalg.vo
 • 127 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/polydiv.v
 • 116 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/mxalgebra.v
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/matrix.v
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/zmodp.vo
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/ring_quotient.glob
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/poly.v
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/countalg.glob
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/vector.v
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/zmodp.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/finalg.v
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/all_algebra.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/ssrint.v
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/mxpoly.v
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/intdiv.v
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/countalg.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/rat.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/ring_quotient.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/interval.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/polyXY.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/zmodp.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/fraction.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/all_algebra.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/mathcomp/algebra/all_algebra.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-mathcomp-algebra.1.10.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none