ยซ Up

mathcomp-odd-order 1.7.0 47 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
camlp5       7.14    Preprocessor-pretty-printer of OCaml
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-perl      2      Virtual package relying on perl
coq         8.7.2    Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.04.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.04.2   Official 4.04.2 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.6    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
name: "coq-mathcomp-odd-order"
version: "1.7.0"
maintainer: "Mathematical Components <mathcomp-dev@sympa.inria.fr>"
homepage: "http://math-comp.github.io/math-comp/"
bug-reports: "Mathematical Components <mathcomp-dev@sympa.inria.fr>"
license: "CeCILL-B"
build: [ 
   [make "-j" "%{jobs}%"]
]
install: [ make "install" ]
remove: [ 
   ["sh" "-c" "rm -rf '%{lib}%/coq/user-contrib/mathcomp/odd_order'"]
]
depends: [
 "ocaml"
 "coq-mathcomp-algebra" {= "1.7.0"}
 "coq-mathcomp-character" {= "1.7.0"}
 "coq-mathcomp-field" {= "1.7.0"}
 "coq-mathcomp-fingroup" {= "1.7.0"}
 "coq-mathcomp-solvable" {= "1.7.0"}
 "coq-mathcomp-ssreflect" {= "1.7.0"}
]
tags: [ "keyword:finite groups" "keyword:Feit Thompson theorem" "keyword:small scale reflection" "keyword:mathematical components" "keyword:odd order theorem" ]
authors: [ "Jeremy Avigad <>" "Andrea Asperti <>" "Stephane Le Roux <>" "Yves Bertot <>" "Laurence Rideau <>" "Enrico Tassi <>" "Ioana Pasca <>" "Georges Gonthier <>" "Sidi Ould Biha <>" "Cyril Cohen <>" "Francois Garillot <>" "Alexey Solovyev <>" "Russell O'Connor <>" "Laurent Thรฉry <>" "Assia Mahboubi <>" ]
synopsis: "The formal proof of the Feit-Thompson theorem"
description: """
The formal proof of the Feit-Thompson theorem.
From mathcomp Require Import all_ssreflect all_fingroup all_solvable PFsection14.
Check Feit_Thompson.
  : forall (gT : finGroupType) (G : {group gT}), odd #|G| -> solvable G
From mathcomp Require Import all_ssreflect all_fingroup 
               all_solvable stripped_odd_order_theorem.
Check stripped_Odd_Order.
  : forall (T : Type) (mul : T -> T -> T) (one : T) (inv : T -> T)
     (G : T -> Type) (n : natural),
    group_axioms T mul one inv ->
    group T mul one inv G ->
    finite_of_order T G n -> odd n -> solvable_group T mul one inv G"""
url {
 src:
  "https://github.com/math-comp/odd-order/archive/mathcomp-odd-order.1.7.0.tar.gz"
 checksum: "md5=e7a90d25223e257a604a8574a06a3e3c"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-mathcomp-odd-order.1.7.0 coq.8.7.2
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-mathcomp-odd-order.1.7.0 coq.8.7.2
Return code
0
Duration
40 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 8h opam install -y -v coq-mathcomp-odd-order.1.7.0 coq.8.7.2
Return code
0
Duration
47 m 0 s

Installation size

Total: 57 M

 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection14.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection9.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection13.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection12.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection15.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection3.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection9.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection8.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection13.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection12.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection16.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection5.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection14.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection4.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection12.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection6.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection10.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection3.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection11.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection14.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection3.glob
 • 901 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection2.vo
 • 901 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection4.vo
 • 900 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection6.glob
 • 843 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection4.glob
 • 834 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection13.vo
 • 831 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection12.glob
 • 818 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection10.vo
 • 787 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection3.glob
 • 756 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection2.vo
 • 756 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/wielandt_fixpoint.vo
 • 751 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection5.glob
 • 737 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGappendixC.vo
 • 729 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection10.glob
 • 714 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection7.vo
 • 707 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection14.glob
 • 688 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection11.glob
 • 683 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection15.glob
 • 677 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection10.glob
 • 664 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGappendixC.glob
 • 622 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection1.glob
 • 612 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection1.vo
 • 606 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection2.glob
 • 540 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection13.glob
 • 519 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection16.glob
 • 506 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection1.vo
 • 496 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection7.glob
 • 469 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection4.glob
 • 461 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection7.vo
 • 435 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection7.glob
 • 433 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection8.glob
 • 393 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/wielandt_fixpoint.glob
 • 382 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection1.glob
 • 342 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection2.glob
 • 314 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection5.vo
 • 288 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGappendixAB.vo
 • 287 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection5.glob
 • 268 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection9.vo
 • 265 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGappendixAB.glob
 • 242 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection11.vo
 • 226 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection8.vo
 • 209 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection9.glob
 • 204 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection8.glob
 • 198 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection11.glob
 • 183 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection6.vo
 • 151 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection6.glob
 • 141 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection12.v
 • 137 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/stripped_odd_order_theorem.vo
 • 134 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection14.v
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection9.v
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection13.v
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection3.v
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection3.v
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection15.v
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection5.v
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection6.v
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection4.v
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection10.v
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection12.v
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection16.v
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection11.v
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection10.v
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection14.v
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection1.v
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection13.v
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection2.v
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/stripped_odd_order_theorem.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection8.v
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection4.v
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection7.v
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection7.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGappendixC.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/wielandt_fixpoint.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection2.v
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/PFsection1.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection5.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection9.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGappendixAB.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection11.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection8.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/BGsection6.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/odd_order/stripped_odd_order_theorem.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-mathcomp-odd-order.1.7.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none