Β« Up

interval 4.4.0 5 m 0 s πŸ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
camlp5       7.14    Preprocessor-pretty-printer of OCaml
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-perl      2      Virtual package relying on perl
coq         8.8.1    Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.04.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.04.2   Official 4.04.2 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.6    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "guillaume.melquiond@inria.fr"
homepage: "https://coqinterval.gitlabpages.inria.fr/"
dev-repo: "git+https://gitlab.inria.fr/coqinterval/interval.git"
bug-reports: "https://gitlab.inria.fr/coqinterval/interval/issues"
license: "CeCILL-C"
build: [
 ["autoconf"] {dev}
 ["./configure"]
 ["./remake" "-j%{jobs}%"]
]
install: ["./remake" "install"]
depends: [
 "coq" {>= "8.8" & < "8.16~"}
 "coq-bignums" {< "9~"}
 "coq-flocq" {>= "3.1"}
 "coq-mathcomp-ssreflect" {>= "1.6"}
 "coq-coquelicot" {>= "3.0"}
 "conf-autoconf" {build & dev}
 ("conf-g++" {build} | "conf-clang" {build})
]
tags: [
 "keyword:interval arithmetic"
 "keyword:decision procedure"
 "keyword:floating-point arithmetic"
 "keyword:reflexive tactic"
 "keyword:Taylor models"
 "category:Mathematics/Real Calculus and Topology"
 "category:Computer Science/Decision Procedures and Certified Algorithms/Decision procedures"
 "logpath:Interval"
 "date:2022-01-15"
]
authors: [
 "Guillaume Melquiond <guillaume.melquiond@inria.fr>"
 "Γ‰rik Martin-Dorel <erik.martin-dorel@irit.fr>"
 "Pierre Roux <pierre.roux@onera.fr>"
 "Thomas Sibut-Pinote <thomas.sibut-pinote@inria.fr>"
]
synopsis: "A Coq tactic for proving bounds on real-valued expressions automatically"
url {
 src: "https://coqinterval.gitlabpages.inria.fr/releases/interval-4.4.0.tar.gz"
 checksum: "sha512=47b56fb496a8ca39e2b0cafbea30bd769674ca35d9140b17dc48f18d87903a70a11efd49f9235a675923e9f5e1b0d86db6931b1ffd32ab1a25dc16c9fc7e4dee"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install 🏜️

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-interval.4.4.0 coq.8.8.1
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-interval.4.4.0 coq.8.8.1
Return code
0
Duration
17 m 0 s

Install πŸš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-interval.4.4.0 coq.8.8.1
Return code
0
Duration
5 m 0 s

Installation size

Total: 25 M

 • 13 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Basic_rec.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Tactic.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Float.vo
 • 746 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Eval/Prog.vo
 • 636 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Taylor_model_sharp.vo
 • 623 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Tactics/Integral_helper.vo
 • 410 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Tactics/Plot_helper.vo
 • 407 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Float_full.vo
 • 394 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Eval/Eval.vo
 • 382 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Taylor_model.vo
 • 361 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Datatypes.vo
 • 331 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Transcend.vo
 • 321 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Integral/Integral.vo
 • 316 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Tactics/Interval_helper.vo
 • 247 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Specific_ops.vo
 • 233 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Generic_proof.vo
 • 209 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Integral/Bertrand.vo
 • 199 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Bound.vo
 • 158 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Real/Xreal_derive.vo
 • 155 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Interval.vo
 • 150 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Specific_bigint.vo
 • 140 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Integral/Refine.vo
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Missing/Stdlib.vo
 • 137 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Bound_quad.vo
 • 135 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Missing/Coquelicot.vo
 • 129 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Eval/Reify.vo
 • 127 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Specific_stdz.vo
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Sig.vo
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Eval/Tree.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Integral/Priority.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Interval_compl.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Generic.vo
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Missing/MathComp.vo
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Generic_ops.vo
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Tactic_float.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Real/Taylor.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Real/Xreal.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Interval/Univariate_sig.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Poly/Taylor_poly.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Basic.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.04.2/lib/coq/user-contrib/Interval/Float/Specific_sig.vo

Uninstall 🧹

Command
opam remove -y coq-interval.4.4.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none