ยซ Up

addition-chains 0.4 12 m 24 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2021-12-16 03:29:46 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name          # Installed # Synopsis
base-bigarray      base
base-threads       base
base-unix        base
conf-findutils      1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp         3      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq           dev     Formal proof management system
dune           2.9.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml          4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler   4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config       1      OCaml Switch Configuration
ocaml-secondary-compiler 4.08.1-1  OCaml 4.08.1 Secondary Switch Compiler
ocamlfind        1.9.1    A library manager for OCaml
ocamlfind-secondary   1.9.1    Adds support for ocaml-secondary-compiler to ocamlfind
zarith          1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "palmskog@gmail.com"
homepage: "https://github.com/coq-community/hydra-battles"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-community/hydra-battles.git"
bug-reports: "https://github.com/coq-community/hydra-battles/issues"
license: "MIT"
synopsis: "Exponentiation algorithms following addition chains"
description: """
Addition chains are algorithms for computations of the p-th power of some x, 
with the least number of multiplication as possible. We present a few implementations of addition chains, with proofs of their correctness"""
build: ["dune" "build" "-p" name "-j" jobs]
depends: [
 "dune" {>= "2.5"}
 "coq" {(>= "8.11" & < "8.14~") | (= "dev")}
 "coq-paramcoq" {(>= "1.1.2" & < "1.2~") | (= "dev")}
 "coq-mathcomp-ssreflect" {(>= "1.11.0" & < "1.13~") | (= "dev")}
 "coq-mathcomp-algebra"
]
tags: [
 "category:Mathematics/Combinatorics and Graph Theory"
 "keyword:addition chains"
 "keyword:exponentiation algorithms"
 "logpath:additions"
 "date:2021-05-19"
]
authors: [
 "Pierre Castรฉran"
 "Yves Bertot"
]
url {
 src: "https://github.com/coq-community/hydra-battles/archive/v0.4.tar.gz"
 checksum: "sha256=bba82794e49e03fd82fcee592b2b037ec20669d10e6c47ed8b4f8a7f851756eb"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-addition-chains.0.4 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-addition-chains.0.4 coq.dev
Return code
0
Duration
30 m 20 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-addition-chains.0.4 coq.dev
Return code
0
Duration
12 m 24 s

Installation size

Total: 3 M

 • 900 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Euclidean_Chains.vo
 • 892 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/AM.vo
 • 217 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/fib.vo
 • 130 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Addition_Chains.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/More_on_positive.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Pow.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Dichotomy.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Monoid_instances.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Pow_variant.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Euclidean_Chains.v
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Compatibility.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Fib2.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Naive.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Monoid_def.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/FirstSteps.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Trace_exercise.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Strategies.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Addition_Chains.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/BinaryStrat.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Demo_power.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Demo.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/AM.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/fib.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Pow.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Pow_variant.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/More_on_positive.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Compatibility.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Monoid_instances.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Dichotomy.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Wf_transparent.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/doc/coq-addition-chains/README.md
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Monoid_def.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/FirstSteps.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Naive.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Fib2.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Strategies.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Trace_exercise.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq-addition-chains/opam
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Wf_transparent.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/doc/coq-addition-chains/LICENSE
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/BinaryStrat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Demo_power.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/additions/Demo.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq-addition-chains/dune-package
 • 0 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq-addition-chains/META

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-addition-chains.0.4
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none