ยซ Up

bedrock2 dev 22 m 16 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2021-12-16 03:29:46 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name          # Installed # Synopsis
base-bigarray      base
base-threads       base
base-unix        base
conf-findutils      1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp         3      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq           dev     Formal proof management system
dune           2.9.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml          4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler   4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config       1      OCaml Switch Configuration
ocaml-secondary-compiler 4.08.1-1  OCaml 4.08.1 Secondary Switch Compiler
ocamlfind        1.9.1    A library manager for OCaml
ocamlfind-secondary   1.9.1    Adds support for ocaml-secondary-compiler to ocamlfind
zarith          1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
authors: [
 "Massachusetts Institute of Technology"
 "Kevix"
 "SiFive"
]
maintainer: "Jason Gross <jgross@mit.edu>"
homepage: "https://github.com/mit-plv/bedrock2"
bug-reports: "https://github.com/mit-plv/bedrock2/issues"
license: "MIT"
build: [
 [make "-j%{jobs}%" "EXTERNAL_DEPENDENCIES=1" "bedrock2_ex"]
]
install: [make "EXTERNAL_DEPENDENCIES=1" "install_bedrock2"]
depends: [
 "coq" {>= "8.9~"}
 "coq-coqutil"
]
dev-repo: "git+https://github.com/mit-plv/bedrock2.git"
synopsis: "A work-in-progress language and compiler for verified low-level programming"
tags: ["logpath:bedrock2"]
url {
 src: "git+https://github.com/mit-plv/bedrock2.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-bedrock2.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-bedrock2.dev coq.dev
Return code
0
Duration
4 m 35 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-bedrock2.dev coq.dev
Return code
0
Duration
22 m 16 s

Installation size

Total: 3 M

 • 212 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Loops.vo
 • 174 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/WeakestPreconditionProperties.vo
 • 160 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/NotationsCustomEntry.glob
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Map/SeparationLogic.vo
 • 135 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/AbsintWordToZ.glob
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Scalars.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Loops.glob
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/AbsintWordToZ.vo
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ProgramLogic.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ptsto_bytes.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Map/SeparationLogic.glob
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ToCString.vo
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Array.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Semantics.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Scalars.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/WeakestPrecondition.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Memory.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Array.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Semantics.glob
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ZnWords.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/FE310CSemantics.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/WeakestPreconditionProperties.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/footpr.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepLogAddrArith.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Bytedump.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Syntax.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/WeakestPrecondition.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ptsto_bytes.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/BasicC64Semantics.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ToCString.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/BasicC32Semantics.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/NotationsCustomEntry.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Structs.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ProgramLogic.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Memory.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/TracePredicate.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Hexdump.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/MetricLogging.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Hexdump.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/StructNotations.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Map/Separation.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/NotationsInConstr.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Map/SeparationLogic.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/div10.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Loops.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Bytedump.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ZnWords.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/string2ident.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Bytedump.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/TracePredicate.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Hexdump.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Variables.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/WeakestPreconditionProperties.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ProgramLogic.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/footpr.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Scalars.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/NotationsCustomEntry.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/AbsintWordToZ.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Structs.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Lift1Prop.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/WeakestPrecondition.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Array.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/MetricLogging.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ptsto_bytes.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/FE310CSemantics.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Semantics.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ZnWords.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ReversedListNotations.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ToCString.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Memory.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepLogAddrArith.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/SepLogAddrArith.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Lift1Prop.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/StructNotations.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/footpr.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/NotationsInConstr.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Syntax.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Variables.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Structs.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Markers.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/NotationsInConstr.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/TracePredicate.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/BasicC32Semantics.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/BasicC64Semantics.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Notations.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Map/Separation.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/FE310CSemantics.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/StructNotations.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/MetricLogging.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/string2ident.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Syntax.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/BasicC64Semantics.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/BasicC32Semantics.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/string2ident.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Notations.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Markers.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Lift1Prop.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Variables.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Markers.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/div10.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Map/Separation.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ReversedListNotations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/div10.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/bedrock2/ReversedListNotations.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-bedrock2.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none