ยซ Up

ceres dev 38 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2021-12-16 03:29:46 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name          # Installed # Synopsis
base-bigarray      base
base-threads       base
base-unix        base
conf-findutils      1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp         3      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq           dev     Formal proof management system
dune           2.9.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml          4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler   4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config       1      OCaml Switch Configuration
ocaml-secondary-compiler 4.08.1-1  OCaml 4.08.1 Secondary Switch Compiler
ocamlfind        1.9.1    A library manager for OCaml
ocamlfind-secondary   1.9.1    Adds support for ocaml-secondary-compiler to ocamlfind
zarith          1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
synopsis: "Library for serialization to S-expressions"
maintainer: "Li-yao Xia <lysxia@gmail.com>"
license: "MIT"
homepage: "https://github.com/Lysxia/coq-ceres"
dev-repo: "git+https://github.com/Lysxia/coq-ceres"
bug-reports: "https://github.com/Lysxia/coq-ceres/issues"
authors: [ "Li-yao Xia" ]
depends: [
 "coq" {>= "8.8"}
]
build: [ make "-j%{jobs}%" ]
install: [ make "install" ]
run-test: [ make "-j%{jobs}%" "test" ]
tags: [
 "keyword:serialization"
 "keyword:debugging"
]
url {
 src: "git+https://github.com/Lysxia/coq-ceres#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-ceres.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-ceres.dev coq.dev
Return code
0
Duration
11 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-ceres.dev coq.dev
Return code
0
Duration
38 s

Installation size

Total: 1 M

 • 182 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtripProof.vo
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresRoundtrip.vo
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtripProof.glob
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresString.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresDeserialize.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresS.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresDeserialize.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtrip.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserInternal.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresRoundtrip.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresString.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresSerialize.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserInternal.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserUtils.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtripProof.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParser.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresFormat.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtrip.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresS.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/Ceres.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresDeserialize.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresUtils.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresString.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresRoundtrip.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresSerialize.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresS.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserInternal.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtrip.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresUtils.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserUtils.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParser.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresFormat.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresSerialize.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserUtils.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresFormat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresUtils.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParser.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/Ceres.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Ceres/Ceres.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-ceres.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none