ยซ Up

cheerios dev 4 m 44 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2021-12-16 03:29:46 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name          # Installed # Synopsis
base-bigarray      base
base-threads       base
base-unix        base
conf-findutils      1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp         3      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq           dev     Formal proof management system
dune           2.9.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml          4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler   4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config       1      OCaml Switch Configuration
ocaml-secondary-compiler 4.08.1-1  OCaml 4.08.1 Secondary Switch Compiler
ocamlfind        1.9.1    A library manager for OCaml
ocamlfind-secondary   1.9.1    Adds support for ocaml-secondary-compiler to ocamlfind
zarith          1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "palmskog@gmail.com"
homepage: "https://github.com/uwplse/cheerios"
dev-repo: "git+https://github.com/uwplse/cheerios.git"
bug-reports: "https://github.com/uwplse/cheerios/issues"
license: "BSD-2-Clause"
synopsis: "Coq library for verified serialization"
description: """
A formally verified serialization library for Coq
which defines a typeclass for serializable types and instances
for many standard library types.
"""
build: [
 ["./configure"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [make "install"]
depends: [
 "coq" {(>= "8.6.1" & < "8.12~") | (= "dev")}
 "coq-struct-tact" {= "dev"}
]
tags: [
 "category:Computer Science/Data Types and Data Structures"
 "keyword:serialization"
 "logpath:Cheerios"
]
authors: [
 "Justin Adsuara"
 "Karl Palmskog"
 "Keith Simmons"
 "James R. Wilcox"
 "Doug Woos"
]
url {
 src: "git+https://github.com/uwplse/cheerios.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-cheerios.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-cheerios.dev coq.dev
Return code
0
Duration
3 m 42 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-cheerios.dev coq.dev
Return code
0
Duration
4 m 44 s

Installation size

Total: 1 M

 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Tree.vo
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Tree.glob
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ByteDecidable.vo
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/BasicSerializers.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Types.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Combinators.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Core.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/BasicSerializers.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtrOcamlCheeriosBasic.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ByteDecidable.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Tree.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Core.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Combinators.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtractTreeSerializer.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Tactics.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtractPositiveSerializer.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/DeserializerMonad.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtractTreeSerializerDeps.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtrOcamlCheeriosFinInt.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtrOcamlCheeriosNatInt.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtrOcamlCheeriosString.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtractPositiveSerializerDeps.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Cheerios.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Types.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/BasicSerializers.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ByteDecidable.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Combinators.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Core.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtrOcamlCheeriosBasic.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Types.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/DeserializerMonad.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtractTreeSerializer.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/DeserializerMonad.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtractPositiveSerializer.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Tactics.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtractTreeSerializer.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtractPositiveSerializer.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Tactics.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Cheerios.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtrOcamlCheeriosFinInt.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtrOcamlCheeriosNatInt.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/Cheerios.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtrOcamlCheeriosBasic.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtrOcamlCheeriosString.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtractTreeSerializerDeps.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtractPositiveSerializerDeps.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtrOcamlCheeriosString.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtrOcamlCheeriosFinInt.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtrOcamlCheeriosNatInt.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtractTreeSerializerDeps.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Cheerios/ExtractPositiveSerializerDeps.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-cheerios.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none