ยซ Up

compcert dev 2 h 10 m ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2021-12-16 03:29:46 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name          # Installed # Synopsis
base-bigarray      base
base-threads       base
base-unix        base
conf-findutils      1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp         3      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq           dev     Formal proof management system
dune           2.9.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml          4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler   4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config       1      OCaml Switch Configuration
ocaml-secondary-compiler 4.08.1-1  OCaml 4.08.1 Secondary Switch Compiler
ocamlfind        1.9.1    A library manager for OCaml
ocamlfind-secondary   1.9.1    Adds support for ocaml-secondary-compiler to ocamlfind
zarith          1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
authors: "Xavier Leroy <xavier.leroy@inria.fr>"
maintainer: "Jacques-Henri Jourdan <jacques-Henri.jourdan@normalesup.org>"
homepage: "http://compcert.inria.fr/"
dev-repo: "git+https://github.com/AbsInt/CompCert.git"
bug-reports: "https://github.com/AbsInt/CompCert/issues"
license: "INRIA Non-Commercial License Agreement"
patches: [ "0001-Allow-dev-version-of-Menhir.patch" ]
build: [
 ["./configure"
 "amd64-linux" {os = "linux"}
 "amd64-macosx" {os = "macos"}
 "amd64-cygwin" {os = "cygwin"}
 # This is for building a MinGW CompCert with cygwin host and cygwin target
 "amd64-cygwin" {os = "win32" & os-distribution = "cygwinports"}
 # This is for building a 64 bit CompCert on 32 bit MinGW with cygwin build host
 "-toolprefix"    {os = "win32" & os-distribution = "cygwinports" & arch = "i686"}
 "x86_64-pc-cygwin-" {os = "win32" & os-distribution = "cygwinports" & arch = "i686"}
 "-prefix" "%{prefix}%"
 "-install-coqdev"
 "-clightgen"
 "-use-external-Flocq"
 "-use-external-MenhirLib"
 "-coqdevdir" "%{lib}%/coq/user-contrib/compcert"
 "-ignore-coq-version"]
 [make "-j%{jobs}%" {ocaml:version >= "4.06"}]
]
install: [
 [make "install"]
]
depends: [
 "coq" {>= "8.8.0" | = "dev"}
 "menhir" {>= "20190626" | = "dev"}
 "ocaml" {>= "4.05.0"}
 "coq-flocq" {>= "3.1.0" & < "4.0.0"} | "coq-flocq3" { = "dev"}
 "coq-menhirlib" {>= "20190626" | = "dev"}
]
synopsis: "The CompCert C compiler (64 bit)"
tags: [
 "category:Computer Science/Semantics and Compilation/Compilation"
 "category:Computer Science/Semantics and Compilation/Semantics"
 "keyword:C"
 "keyword:compiler"
 "logpath:compcert"
]
url {
 src: "git+https://github.com/AbsInt/CompCert.git"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-compcert.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-compcert.dev coq.dev
Return code
0
Duration
43 m 8 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 8h opam install -y coq-compcert.dev coq.dev
Return code
0
Duration
2 h 10 m

Installation size

Total: 97 M

 • 11 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cparser/Parser.vo
 • 10 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/bin/ccomp
 • 7 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/bin/clightgen
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/SelectOp.vo
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/SimplExprproof.vo
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/SelectLong.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/ValueDomain.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Op.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/CombineOp.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cexec.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Asmgenproof1.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Ctyping.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cminorgenproof.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Allocproof.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cstrategy.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Allocation.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/SimplLocalsproof.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/RTLgenproof.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Machregs.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Selectionproof.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cshmgenproof.vo
 • 968 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/SplitLong.vo
 • 948 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/FSetAVLplus.vo
 • 892 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Asm.vo
 • 886 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cop.vo
 • 882 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Values.vo
 • 850 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/SelectOpproof.vo
 • 791 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Memory.vo
 • 789 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Integers.vo
 • 768 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Initializersproof.vo
 • 716 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/SimplExprspec.vo
 • 714 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Events.vo
 • 711 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Asmgenproof.vo
 • 694 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/ConstpropOp.vo
 • 661 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Inliningproof.vo
 • 652 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Ctypes.vo
 • 645 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Selection.vo
 • 607 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Cminor.vo
 • 527 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Stackingproof.vo
 • 505 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/ValueAnalysis.vo
 • 477 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/RTLgenspec.vo
 • 470 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/IEEE754_extra.vo
 • 470 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/SelectLongproof.vo
 • 461 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Linking.vo
 • 457 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/SplitLongproof.vo
 • 456 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Smallstep.vo
 • 436 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/CSEproof.vo
 • 434 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Unusedglobproof.vo
 • 432 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Maps.vo
 • 425 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/ValueAOp.vo
 • 419 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Bounds.vo
 • 415 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Cminortyping.vo
 • 411 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Deadcodeproof.vo
 • 397 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Heaps.vo
 • 397 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Linearize.vo
 • 393 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/SimplLocals.vo
 • 376 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Unusedglob.vo
 • 376 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Globalenvs.vo
 • 376 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Constpropproof.vo
 • 371 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/RTLtyping.vo
 • 369 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Registers.vo
 • 366 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/CleanupLabels.vo
 • 357 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/AST.vo
 • 354 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/ConstpropOpproof.vo
 • 330 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/NeedDomain.vo
 • 315 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Tunnelingproof.vo
 • 304 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Inliningspec.vo
 • 296 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Asmgenproof0.vo
 • 291 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Linearizeproof.vo
 • 286 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Memdata.vo
 • 282 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Tailcallproof.vo
 • 279 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/SelectDivproof.vo
 • 279 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Parmov.vo
 • 271 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/NeedOp.vo
 • 254 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Kildall.vo
 • 239 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Builtins0.vo
 • 238 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/ClightBigstep.vo
 • 232 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Coqlib.vo
 • 232 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Csem.vo
 • 229 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Debugvarproof.vo
 • 222 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Floats.vo
 • 210 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Separation.vo
 • 208 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Clight.vo
 • 203 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Debugvar.vo
 • 195 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Asmgen.vo
 • 190 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/export/Ctypesdefs.vo
 • 187 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/CleanupLabelsproof.vo
 • 179 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Deadcode.vo
 • 177 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Determinism.vo
 • 174 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Behaviors.vo
 • 168 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Mach.vo
 • 167 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/SimplExpr.vo
 • 165 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Zbits.vo
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/CminorSel.vo
 • 158 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Unityping.vo
 • 153 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Lineartyping.vo
 • 150 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/driver/Compiler.vo
 • 149 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/RTL.vo
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Lattice.vo
 • 140 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Locations.vo
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cshmgen.vo
 • 132 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/CombineOpproof.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/IntvSets.vo
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Switch.vo
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/RTLgen.vo
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Initializers.vo
 • 116 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Renumberproof.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Intv.vo
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Csharpminor.vo
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Memtype.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Postorder.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Tunneling.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Conventions1.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Inlining.vo
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/UnionFind.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/SelectDiv.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Linear.vo
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/CSE.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/LTL.vo
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/driver/Complements.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cminorgen.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/CSEdomain.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cparser/Cabs.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Constprop.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Ordered.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Stacklayout.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Conventions.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Csyntax.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Liveness.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Stacking.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Decidableplus.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Errors.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Tailcall.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Renumber.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Iteration.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/export/Clightdefs.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Builtins.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/export/Csyntaxdefs.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Builtins1.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/BoolEqual.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/x86_64/Archi.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/share/man/man1/ccomp.1
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Wfsimpl.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Axioms.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/compcert/include/stddef.h
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/compcert/libcompcert.a
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/compcert/include/float.h
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/driver/Compopts.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/compcert/include/stdarg.h
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/compcert/include/stdalign.h
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/compcert/include/stdbool.h
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/compcert/include/varargs.h
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/compcert/include/stdnoreturn.h
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/share/compcert.ini
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/compcert.config
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/README
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/compcert/VERSION

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-compcert.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none