ยซ Up

fiat-core dev 6 m 24 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2021-12-16 03:29:46 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name          # Installed # Synopsis
base-bigarray      base
base-threads       base
base-unix        base
conf-findutils      1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp         3      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq           dev     Formal proof management system
dune           2.9.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml          4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler   4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config       1      OCaml Switch Configuration
ocaml-secondary-compiler 4.08.1-1  OCaml 4.08.1 Secondary Switch Compiler
ocamlfind        1.9.1    A library manager for OCaml
ocamlfind-secondary   1.9.1    Adds support for ocaml-secondary-compiler to ocamlfind
zarith          1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
authors: [
 "Adam Chlipala <adamc@csail.mit.edu>"
 "Benjamin Delaware <bendy@csail.mit.edu>"
 "Clรฉment Pit-Claudel <cpitcla@csail.mit.edu>"
 "Jason Gross <jgross@csail.mit.edu>"
]
maintainer: "Jason Gross <jgross@mit.edu>"
homepage: "http://plv.csail.mit.edu/fiat/"
bug-reports: "https://github.com/mit-plv/fiat/issues"
license: "MIT"
build: [make "-j%{jobs}%" "fiat-core"]
install: [make "install-fiat-core"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {= "dev"}
]
dev-repo: "git+https://github.com/mit-plv/fiat.git"
synopsis:
 "Coq library for synthesizing efficient correct-by-construction programs from declarative specifications."
tags: ["logpath:Fiat"]
url {
 src: "git+https://github.com/mit-plv/fiat"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-fiat-core.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-fiat-core.dev coq.dev
Return code
0
Duration
11 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-fiat-core.dev coq.dev
Return code
0
Duration
6 m 24 s

Installation size

Total: 15 M

 • 579 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Wf2.vo
 • 545 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/FMapExtensions.vo
 • 522 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/ListFacts.vo
 • 413 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/FMapExtensions.glob
 • 398 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common.vo
 • 345 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/ListFacts.glob
 • 285 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Wf1.vo
 • 269 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Equality.vo
 • 266 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/MSetBoundedLattice.vo
 • 235 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Frame.vo
 • 208 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/MSetExtensions.vo
 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Wf.vo
 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Wf2.glob
 • 176 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Frame.glob
 • 174 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Refinements/General.glob
 • 172 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Refinements/General.vo
 • 159 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common.glob
 • 159 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/ListMorphisms.vo
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Equality.glob
 • 130 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/FixedPoint.vo
 • 129 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/FixComp.vo
 • 127 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Telescope/Equality.vo
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements/HoneRepresentation.vo
 • 116 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/StringFacts.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/IndexedEnsembles.vo
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Wf1.glob
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/SetoidMorphisms.vo
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/BoundedLookup.vo
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Wf.glob
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/GeneralBuildADTRefinements.glob
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/GeneralBuildADTRefinements.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/GeneralRefinements.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/NatFacts.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable.vo
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ilist2.vo
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/ListFacts.v
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/FixedPoint.glob
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/PermutationFacts.vo
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/FMapExtensions.v
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/IterateBoundedIndex.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/SetoidMorphisms.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable/BoolProp.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Monad.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/i3list.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/BoundedLookup.glob
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/FixComp.glob
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Sigma.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Decidable.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation/BuildADT.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/Operations.vo
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/StringBound.v
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/EnsembleListEquivalence.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SetoidInstances.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common.v
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/LogicFacts.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Telescope/Instances.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/GeneralRefinements.glob
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/DecideableEnsembles.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ilist.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation/BuildADT.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable/ReflectiveForallAggregate.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ilist3.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/IterateBoundedIndex.glob
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/FoldComp.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Refinements/Iterate_Decide_Comp.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/BoundedLookup.v
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation/BuildComputationalADT.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Instances.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/ListComputations.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SumType.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/i3list2.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/ListMorphisms.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/LogicLemmas.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Gensym.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/i2list2.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/OptionFacts.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SetEqProperties.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Refinements/Iterate_Decide_Comp.glob
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements/RefineAllMethods.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Monad.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Frame.v
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/BoolFacts.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/ADTCache.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Telescope/Core.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/String_as_OT.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ilist3_pair.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Sigma.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SetoidClassInstances.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable/ReflectiveForallAggregate.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation/BuildComputationalADT.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ilist2.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Prod.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/UIP.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/FixedPoints.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Core.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTInduction.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/LogicFacts.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/HoneRepresentation.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/IndexedEnsembles.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/LogicLemmas.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/UpperBound.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements/HoneRepresentation.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/CombinatorLaws.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/LogicMorphisms.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Le.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Morphisms.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Core.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/PointedProp.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Wf2.v
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/FlattenList.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/GeneralBuildADTRefinements.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT/ComputationalADT.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/ApplyMonad.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/StringFacts.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Match.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/IfDec.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation/BuildADTSig.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/Operations.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/BreakMatch.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/transparent_abstract_plugin.cmxs
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Instances.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable/ReflectiveForall.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/IterateBoundedIndex.v
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/hint_db_extra_plugin.cmxs
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/GeneralBuildADTTactics.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/FueledFix.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SetEq.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements/AddCache.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/SetoidMorphisms.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/RefineHideADT.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTSetoidMorphisms.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/MSetBoundedLattice.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/LetIn.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/DisjointFacts.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable/ReflectiveForallStaged.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Cardinal.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/PermutationFacts.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/ADTRepInv.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/SetoidSubst.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT/ADTSig.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Telescope/Equality.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/CacheStringConstant.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation/BuildADTReplaceMethods.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Tactics.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Wf1.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/SetoidEqMorphisms.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Wf.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ilist3.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT/Core.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Equivalence.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ilist.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/DelegateMethods.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/ListComputations.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/NatFacts.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT/ADTHide.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/EnumType.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements/SimplifyRep.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Refinements/Tactics.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Refinements/General.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Notations.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Equality.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/SimplifyRep.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/EnsembleListEquivalence.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Coq__8_4__8_5__Compat.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/DestructHyps.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/VectorFacts.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/DestructHead.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Telescope/Core.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/FoldComp.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/StringBound.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/SplitInContext.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/i3list.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/SpecializeBy.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Notations.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/StringOperations.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/DestructSig.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/FixComp.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/SetoidMorphisms.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Notations.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/PrintContext.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/FoldIsTrue.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ReservedNotations.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/Combinators.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/Head.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/FreeIn.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/IsClosed.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/GetGoal.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/GeneralRefinements.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/MSetExtensions.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Match.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/BoolFacts.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/ADTCache.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation/BuildADT.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/FixedPoints.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/FixedPoint.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Telescope/Instances.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements/HoneRepresentation.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Decidable.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/OptionFacts.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SetoidInstances.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/i2list2.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable/BoolProp.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SetEqProperties.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/ListMorphisms.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/i3list2.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation/BuildComputationalADT.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Core.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/HoneRepresentation.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Monad.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/DecideableEnsembles.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Core.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Monad.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ilist2.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/String_as_OT.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/IndexedEnsembles.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/i2list2.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/DisjointFacts.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/PointedProp.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Refinements/Iterate_Decide_Comp.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/CombinatorLaws.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Sigma.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTInduction.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/UpperBound.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/FlattenList.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/LogicMorphisms.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT/ComputationalADT.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/SetoidMorphisms.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Le.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ilist3.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/MSetExtensions.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable/ReflectiveForallAggregate.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SetEq.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/transparent_abstract_plugin.cmxa
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/SetoidMorphisms.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ilist.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/i3list.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/hint_db_extra_plugin.cmxa
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable/ReflectiveForallStaged.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Prod.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements/RefineAllMethods.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SumType.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Telescope/Equality.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/ApplyMonad.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SetoidClassInstances.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable/ReflectiveForall.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable/ReflectiveForallStaged.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/Operations.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/IfDec.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/LogicFacts.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/FueledFix.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation/BuildADTSig.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/NatFacts.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/UIP.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/PermutationFacts.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/StringFacts.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/LetIn.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements/AddCache.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/ADTRepInv.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Decidable.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SetoidInstances.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Instances.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Telescope/Core.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/LogicLemmas.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTSetoidMorphisms.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ilist3_pair.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Telescope/Instances.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/ADTCache.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation/BuildADTReplaceMethods.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/String_as_OT.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Core.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/BoolFacts.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/ADTRepInv.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/OptionFacts.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/ListComputations.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/VectorFacts.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Gensym.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/transparent_abstract_tactics.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/FoldComp.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/transparent_abstract_tactics.cmx
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/transparent_abstract_plugin.cmx
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/PointedProp.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/hint_db_extra_plugin.cmx
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/UpperBound.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/transparent_abstract_plugin.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/FixedPoints.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/hint_db_extra_plugin.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/hint_db_extra_tactics.cmi
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Monad.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Coq__8_4__8_5__Compat.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/i3list2.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/hint_db_extra_tactics.cmx
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/GeneralBuildADTTactics.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Core.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/BreakMatch.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/MSetBoundedLattice.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/HoneRepresentation.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/EnsembleListEquivalence.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements/RefineAllMethods.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Morphisms.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable/BoolProp.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/ApplyMonad.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Cardinal.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ilist3_pair.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Monad.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Match.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SetEqProperties.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation/BuildADTSig.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Prod.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SumType.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTInduction.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/RefineHideADT.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/DecideableEnsembles.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT/ComputationalADT.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/GeneralBuildADTTactics.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Le.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/LogicMorphisms.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SetoidClassInstances.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/FueledFix.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/FlattenList.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Coq__8_4__8_5__Compat.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/DelegateMethods.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTSetoidMorphisms.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT/ADTHide.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements/SimplifyRep.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/SetEq.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements/AddCache.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/LetIn.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT/ADTSig.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/CacheStringConstant.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/EnumType.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/IfDec.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/TransparentAbstract.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/List/DisjointFacts.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Gensym.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Tactics.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/SimplifyRep.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/SetoidSubst.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Enumerable/ReflectiveForall.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/DelegateMethods.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/HintDbExtra.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/UIP.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Notations.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/SetoidEqMorphisms.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/CombinatorLaws.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/DestructHyps.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements/SimplifyRep.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation/BuildADTReplaceMethods.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Tactics.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/StringOperations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Morphisms.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/VectorFacts.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Cardinal.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/SimplifyRep.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Equivalence.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT/ADTHide.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT/ADTSig.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/CacheStringConstant.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/SpecializeBy.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/DestructHead.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT/Core.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/SplitInContext.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/BreakMatch.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/SplitInContext.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements/RefineHideADT.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/EnumType.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Refinements/Tactics.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/FoldIsTrue.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/DestructSig.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/SetoidSubst.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Equivalence.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/StringOperations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT/Core.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/SetoidEqMorphisms.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ReservedNotations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles/Notations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/Combinators.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/PrintContext.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/FoldIsTrue.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/DestructSig.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Ensembles.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/BuildADTRefinements.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/SpecializeBy.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTNotation.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/PrintContext.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/StringBound.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Refinements/Tactics.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/Head.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADTRefinement/Refinements.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/DestructHead.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/FreeIn.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/IsClosed.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/DestructHyps.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/ReservedNotations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/Combinators.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/IsClosed.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/GetGoal.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/FreeIn.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Computation/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/Head.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/GetGoal.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/TransparentAbstract.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/HintDbExtra.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/TransparentAbstract.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/ADT.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/Fiat/Common/Tactics/HintDbExtra.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-fiat-core.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none