ยซ Up

geocoq dev 59 m 39 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2021-12-16 03:29:46 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name          # Installed # Synopsis
base-bigarray      base
base-threads       base
base-unix        base
conf-findutils      1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp         3      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq           dev     Formal proof management system
dune           2.9.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml          4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler   4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config       1      OCaml Switch Configuration
ocaml-secondary-compiler 4.08.1-1  OCaml 4.08.1 Secondary Switch Compiler
ocamlfind        1.9.1    A library manager for OCaml
ocamlfind-secondary   1.9.1    Adds support for ocaml-secondary-compiler to ocamlfind
zarith          1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "Julien Narboux <julien@narboux.fr>"
homepage: "http://geocoq.github.io/GeoCoq/"
bug-reports: "https://github.com/GeoCoq/GeoCoq/issues"
authors: ["Michael Beeson" "Gabriel Braun <gabriel.braun@unistra.fr>" "Pierre Boutry <pierre.boutry@unistra.fr>" "Charly Gries <charly.gries@etu.unistra.fr>" "Julien Narboux <narboux@unistra.fr"]
license: "LGPL 3"
build: [
 ["./configure.sh"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [
 [make "install"]
]
remove: ["rm" "-R" "%{lib}%/coq/user-contrib/GeoCoq"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.6.2"}
 "coq-mathcomp-field" {>= "1.6.4"}
]
synopsis: "A formalization of foundations of geometry in Coq"
flags: light-uninstall
url {
 src: "git+https://github.com/GeoCoq/GeoCoq.git"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-geocoq.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 8h opam install -y --deps-only coq-geocoq.dev coq.dev
Return code
0
Duration
28 m 23 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 8h opam install -y coq-geocoq.dev coq.dev
Return code
0
Duration
59 m 39 s

Installation size

Total: 59 M

 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch14_prod.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch11_angles.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch16_coordinates_with_functions.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/hilbert_to_tarski.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch11_angles.glob
 • 884 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch15_lengths.vo
 • 876 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_1.vo
 • 844 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_6_Desargues_Hessenberg.vo
 • 819 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch16_coordinates.vo
 • 756 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch14_sum.vo
 • 739 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/POF_to_Tarski.glob
 • 712 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/quadrilaterals_inter_dec.vo
 • 639 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/hilbert_to_tarski.glob
 • 605 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/midpoint_theorems.vo
 • 602 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/gravityCenter.vo
 • 602 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/POF_to_Tarski.vo
 • 586 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/orientation.vo
 • 516 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch16_coordinates_with_functions.glob
 • 507 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch09_plane.vo
 • 496 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/sets.vo
 • 478 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/saccheri.vo
 • 434 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_euclid.vo
 • 426 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch08_orthogonality.vo
 • 401 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/suma.vo
 • 389 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/quadrilaterals_inter_dec.glob
 • 386 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch14_sum.glob
 • 379 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/suma.glob
 • 364 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_paste5.vo
 • 361 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch15_lengths.glob
 • 353 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch09_plane.glob
 • 345 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/ColR.vo
 • 333 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_35.vo
 • 328 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/aristotle.vo
 • 326 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/CoincR.vo
 • 321 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/project.vo
 • 317 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/saccheri.glob
 • 310 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/circles.vo
 • 302 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_5_Pappus_Pascal.vo
 • 296 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/vectors.vo
 • 295 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch16_coordinates.glob
 • 289 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/orientation.glob
 • 278 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch11_angles.v
 • 278 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_1.glob
 • 264 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch08_orthogonality.glob
 • 264 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch12_parallel.vo
 • 248 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/circles.glob
 • 246 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/CongR.vo
 • 231 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/quadrilaterals.vo
 • 230 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/angle_archimedes.vo
 • 227 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_35A.vo
 • 225 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/inscribed_angle.vo
 • 216 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch12_parallel.glob
 • 210 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch14_order.vo
 • 205 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_35helper.vo
 • 203 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_42.vo
 • 194 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/quadrilaterals.glob
 • 192 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/orthocenter.vo
 • 189 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_47B.vo
 • 187 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_4_cos.vo
 • 186 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/legendre.vo
 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/circumcenter.vo
 • 178 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch14_prod.glob
 • 176 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/parallel_postulates.vo
 • 172 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/arity.vo
 • 170 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Definitions.glob
 • 168 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/ColR.glob
 • 167 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_hilbert.vo
 • 167 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_4_cos.glob
 • 166 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/SPP_tarski.vo
 • 166 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/archimedes.vo
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_hilbert.glob
 • 161 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/Euler_line.vo
 • 159 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/parallel_postulates.glob
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/vectors.glob
 • 154 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/arity.glob
 • 154 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_6_Desargues_Hessenberg.glob
 • 152 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/inscribed_angle.glob
 • 151 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_27.vo
 • 151 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angletrichotomy2.vo
 • 150 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/project.glob
 • 150 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/first_order_dedekind_circle_circle.vo
 • 149 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_5_Pappus_Pascal.glob
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch14_order.glob
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/CoincR.glob
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch10_line_reflexivity.vo
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch07_midpoint.vo
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/tangency.vo
 • 144 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/bachmann_s_lotschnittaxiom_legendre_s_parallel_postulate.vo
 • 142 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/hilbert_to_tarski.v
 • 141 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_planeseparation.vo
 • 139 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/TCP_tarski.vo
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/sesamath_exercises.vo
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch10_line_reflexivity.glob
 • 135 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/tarski_euclid.vo
 • 134 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/bisector.vo
 • 134 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch07_midpoint.glob
 • 128 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch10_line_reflexivity_2.vo
 • 128 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/defect.vo
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_44A.vo
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch10_line_reflexivity_2.glob
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/elementary_continuity_props.vo
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_46.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_30helper.vo
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch12_parallel_inter_dec.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/sets.glob
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/weak_inverse_projection_postulate_bachmann_s_lotschnittaxiom.vo
 • 114 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch15_pyth_rel.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/euclidean_axioms.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch05_bet_le.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/weak_tarski_s_parallel_postulate_weak_inverse_projection_postulate.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch06_out_lines.glob
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/varignon.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/Statements/Book_1.vo
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_3_angles.vo
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Dimension_axioms/upper_dim_3.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/coplanar.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_47A.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/inverse_projection_postulate_proclus_bis.vo
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_3_angles.glob
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/half_angles.glob
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch14_sum.v
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/tarski_playfair.vo
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/half_angles.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_trans_NID.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch06_out_lines.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch05_bet_le.glob
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Playfairhelper2.vo
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/quadrilaterals_inter_dec.v
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/CongR.glob
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Counter_models/counter_model_bet_identity.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squareparallelogram.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch16_coordinates.v
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Definitions.vo
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch09_plane.v
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_32.vo
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/bachmann_s_lotschnittaxiom_variant.vo
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/Statements/Book_1.glob
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_crisscross.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_30.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/incenter.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/midpoint_playfair.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/bachmann_s_lotschnittaxiom_weak_inverse_projection_postulate.vo
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/hilbert_axioms.vo
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch15_lengths.v
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_07.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_29.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_45.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_16.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelcollinear1.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_23B.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch12_parallel_inter_dec.glob
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/UnitTests/unit_tests.vo
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/alternate_interior_angles_proclus.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/dedekind_completeness.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/euclid_5_original_euclid.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/completeness.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angletrichotomy2.glob
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/suma.v
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/weak_inverse_projection_postulate_weak_tarski_s_parallel_postulate.vo
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/alternate_interior_angles_playfair_bis.vo
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/posidonius_postulate_rah.vo
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_1.v
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/archimedes_cantor_dedekind.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/angle_archimedes.glob
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/triangle_playfair_bis.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/euclidean_axioms.glob
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/saccheri.v
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_planeseparation.glob
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/szmielew.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/concyclic.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/proclus_bis_proclus.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_42.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/original_spp_inverse_projection_postulate.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/parallel_postulates.glob
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/circumcenter.glob
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch14_prod.v
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_39A.vo
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_34.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/proclus_aristotle.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_24.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/sums.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/orientation.v
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_universal_posidonius_postulate.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/similar_rah.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/coplanar.glob
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch08_orthogonality.v
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_42B.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_diagonalsmeet.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_30A.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/TCP_tarski.glob
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/exercises.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_47.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/universal_posidonius_postulate_par_perp_perp.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_triangletoparallelogram.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch16_coordinates_with_functions.v
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_44.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/sums.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_48.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/tangency.glob
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Dimension_axioms/upper_dim_2.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/UnitTests/unit_tests.glob
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/first_order_dedekind_circle_circle.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_36.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/midpoint_theorems.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/sesamath_exercises.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/gupta_inspired_to_tarski.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/grad.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/weak_triangle_circumscription_principle_bachmann_s_lotschnittaxiom.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_euclid.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_35A.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/gupta_inspired_to_tarski.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_35.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_44A.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_31.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_48A.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squareunique.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch14_order.v
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/midpoint_thales.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/defect.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch15_pyth_rel.glob
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_2_length.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angletrichotomy.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_37.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_paralleldef2B.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_38.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squaresequal.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Counter_models/counter_model_bet_identity.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_linereflectionisometry.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_43B.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_diagonalsbisect.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_30.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch12_parallel.v
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/archimedes.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_beeson.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_29C.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/continuity_axioms.glob
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_29B.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_27.glob
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_16.glob
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/perp_bisect.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_36A.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/completeness.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Dimension_axioms/upper_dim_3.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_04.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_paste5.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_6_Desargues_Hessenberg.v
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/CoincR_for_concy.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_trapezoiddiagonals.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/main.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/existential_playfair_rah.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/hilbert_axioms.glob
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_43.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angleaddition.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/circles.v
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_39.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/POF_to_Tarski.v
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_07.glob
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelbetween.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_coinc_theory_for_concyclic.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_perp_perp_playfair.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_29.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Euclid4.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/ColR.v
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch04_col.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/triangles.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_24.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelcollinear2.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_PGrectangle.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/rhombus.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_40.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/elementary_continuity_props.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/parallel_postulates.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_perp_2_par_par_perp_perp.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplementinequality.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/original_euclid_original_spp.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelcollinear1.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_47B.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Playfairhelper.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_32.glob
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_17.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_notperp.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelPasch.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/ColR.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/UnitTests/unit_tests_2.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_4_cos.v
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_11B.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_similar.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch03_bet.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_bis_playfair.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_5_Pappus_Pascal.v
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/thales_postulate_thales_converse_postulate.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/orthocenter.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_10.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Playfair.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch03_bet.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/bisector.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_pointreflectionisometry.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_23B.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/euclidean_defs.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/book1.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/beeson_to_tarski.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/dedekind_completeness.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/Statements/Book_3.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_trans_NID.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_sameside2.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/gravityCenter.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_22.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/legendre.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_47A.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_30B.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/triangles.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/bachmann_s_lotschnittaxiom_weak_triangle_circumscription_principle.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_21.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_perp_perp_TCP.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch10_line_reflexivity.v
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_45.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_altitudeofrighttriangle.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_33.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch02_cong.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angleordertransitive.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/UnitTests/unit_tests_2.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/dedekind_archimedes.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/quadrilaterals.v
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_posidonius_postulate.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_22.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_twolines.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/continuity_axioms.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_crossbar2.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/dedekind_cantor.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_par_trans.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/vectors.v
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/arity.v
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_9_5.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/alternate_interior_angles_triangle.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/CoincR_for_cop.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angleorderrespectscongruence.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_26A.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinear4.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rectangleparallelogram.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/proclus_SPP.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_crisscross.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/Tagged_predicates.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/project.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_31.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/CoincR.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_04.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_26helper.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_46.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_14.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelflip.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/aristotle.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch04_cong_bet.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/CoincR_for_col.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearbetween.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/grad.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/tarski_axioms.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/Euler_line.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_diagonalsmeet.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/euclid_to_tarski.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_41.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_20.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_midpoint.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/universal_posidonius_postulate_par_perp_perp.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglestransitive.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/tactics_axioms.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/tarski_s_euclid_remove_degenerated_cases.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/SPP_ID.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_31short.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/sets.v
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_09.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_9_5b.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Dimension_axioms/upper_dim_2.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_legsmallerhypotenuse.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_06a.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/cantor_variant.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_beeson.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/consecutive_interior_angles_alternate_interior_angles.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_35helper.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/alternate_interior_angles_consecutive_interior_angles.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/archimedes_cantor_dedekind.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch07_midpoint.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_23.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/Statements/Book_1.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_paralleldef2B.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/dedekind_variant.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/parallel_postulates.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squarerectangle.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_righttogether.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/weak_tarski_s_parallel_postulate_weak_inverse_projection_postulate.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_10_12.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_coinc_theory_for_cop.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_15.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_altitudebisectsbase.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_linereflectionisometry.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearparallel.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_33B.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_crossbar.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_9_5a.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/CongR.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_perp_perp_par_perp_2_par.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplements.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/all_equiv.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_28B.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplements2.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_23C.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_alternate_interior_angles.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_28A.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_twolines2.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_thales_postulate.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch04_col.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_coinc_theory_for_col.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_paralleldef2A.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_28D.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_28C.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch02_cong.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_18.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_twoperpsparallel.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/inscribed_angle.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_43B.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_together2.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/SPP_tarski.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/all_equiv.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/triangle_playfair_bis.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_2_length.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_3_angles.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_gupta_inspired.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angletrichotomy.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/beeson_to_tarski.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/triangle_existential_triangle.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_25.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/thales_converse_postulate_weak_triangle_circumscription_principle.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/perp_bisect.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Decidability/equivalence_between_decidability_properties_of_basic_relations.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_19.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Euclid4.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_continuous_to_trc.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_hilbert.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/existential_triangle_rah.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/thales_converse_postulate_thales_existence.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_27B.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/thales_existence_rah.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rectangle_principle_rectangle_existence.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_10.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rectangle_existence_rah.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_trans_playfair.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_existential_saccheri.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelNC.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/existential_saccheri_rah.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_11B.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/cantor_completeness.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_crossbar.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_rectangle_principle.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/circumcenter.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglessymmetric.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/tarski_axioms.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglesNC.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_12.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/euclidean_tactics.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch10_line_reflexivity_2.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/first_order.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_triangle.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/euclid_to_tarski.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_erectedperpendicularunique.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squareparallelogram.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_droppedperpendicularunique.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_48.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_8_2.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equaltorightisright.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_42B.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_tarskiparallelflip.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/varignon.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_30A.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rightangleNC.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_8_7.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_39A.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch06_out_lines.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/beeson_s_axioms.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearright.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearparallel2.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_triangletoparallelogram.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/gupta_inspired_variant_axioms.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_col_theory.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelcollinear2.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_26B.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplementinequality.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/bachmann_s_lotschnittaxiom_legendre_s_parallel_postulate.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_notperp.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_pointreflectionisometry.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/Tagged_predicates.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesidetransitive.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_17.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angleaddition.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_06.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_08.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angledistinct.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_RTsymmetric.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/euclidean_defs.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesidecollinear.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplements.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_midpointunique.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthanadditive.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_together2.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angleorderrespectscongruence.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_oppositesidesymmetric.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/concyclic.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_44.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Pasch_outer2.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_RTcongruence.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squareflip.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_13.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_02.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/makarios_to_tarski.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_47.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/weak_inverse_projection_postulate_weak_tarski_s_parallel_postulate.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_EFreflexive.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_48A.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_layoffunique.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_29C.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearbetween.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_fiveline.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_sameside2.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_altitudeofrighttriangle.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_26A.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_diagonalsbisect.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Playfairhelper2.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/weak_inverse_projection_postulate_bachmann_s_lotschnittaxiom.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/gupta_inspired_variant_axioms.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_21helper.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch05_bet_le.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelcollinear.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Counter_models/counter_model_segment_construction.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rectanglereverse.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinear4.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/gravityCenter.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angleordertransitive.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthantransitive.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_planeseparation.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angletrichotomy2.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/similar_rah.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesidesymmetric.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_36.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/rhombus.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_01.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/Permutations.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplementofright.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squareunique.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TTtransitive.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_subtractequals.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_crossbar2.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_39.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/dedekind_cantor.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_05.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/angle_archimedes.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angleorderrespectscongruence2.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_05b.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_30helper.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglesflip.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/half_angles.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesideflip.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_9_5.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/CongR.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/alternate_interior_angles_proclus.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthancongruence.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalangleshelper.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/CoincR_for_concy.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_extension.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_29B.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_outerconnectivity.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/sesamath_exercises.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ABCequalsCBA.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_euclid.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/Euler_line.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_crossimpliesopposite.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/CoincR_for_cop.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_8_3.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_30B.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_NChelper.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_15.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_interior5.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelsymmetric.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samenotopposite.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglesreflexive.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_11.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch15_pyth_rel.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TTflip2.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Definitions.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_cong_theory.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_21.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_together.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/tangency.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TGflip.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/coplanar.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_trichotomy1.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TGsymmetric.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Decidability/equivalence_between_decidability_properties_of_basic_relations.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Playfairhelper.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_differenceofparts.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/archimedes.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthanbetween.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_38.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthanadditive.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/makarios_variant_axioms.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rectangleparallelogram.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/tarski_playfair.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_42.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearitypreserved.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_34.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_altitudebisectsbase.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelflip.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/posidonius_postulate_rah.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_35A.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/elementary_continuity_props.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/Statements/Book_3.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_tworays.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ondiameter.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray3.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/incenter.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/general_tactics.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TTflip.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_27.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinear5.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_35.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rayimpliescollinear.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equaltorightisright.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/CoincR_for_col.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch12_parallel_inter_dec.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_trichotomy2.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/exercises.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_layoff.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray4.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesidereflexive.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_PGrectangle.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglestransitive.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplementsymmetric.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_14.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_37.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray5.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_9_5b.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TTorder.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/defect.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray1.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_26helper.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_10_12.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_12.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch04_cong_bet.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/beeson_s_axioms.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_paste5.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_20.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelbetween.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/tactics_axioms.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_16.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_03.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_44A.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_tarskiparallelflip.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/TCP_tarski.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/first_order_dedekind_circle_circle.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_30.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_localextension.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_betweennesspreserved.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_18.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rightangleNC.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_40.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_NCorder.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_01.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/completeness.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_layoffunique.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_9_5a.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/orthocenter.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rightreverse.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_coinc_theory_for_concyclic.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squaresequal.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_33.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_partnotequalwhole.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/bisector.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthantransitive.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/tarski_s_euclid_remove_degenerated_cases.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/proclus_aristotle.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_oppositesideflip.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/aristotle.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_24.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/legendre.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_06a.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_08.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_7a.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_07.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_02.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rectanglerotate.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/dedekind_archimedes.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_PGrotate.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_legsmallerhypotenuse.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelcollinear1.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglessymmetric.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_09.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/sums.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_PGsymmetric.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_PGflip.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/gupta_inspired_to_tarski.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglesNC.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinear2.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/bachmann_s_lotschnittaxiom_variant.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_23.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_36A.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/dedekind_completeness.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_extensionunique.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch13_2_length.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinear1.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_differenceofparts.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_midpointunique.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearright.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_6b.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Dimension_axioms/upper_dim_3.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthannotequal.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_NCdistinct.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_7b.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_paralleldef2A.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_twolines2.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_32.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_5b.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_posidonius_postulate.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthancongruence2.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthancongruence.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_betweennotequal.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_29.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearorder.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelPasch.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_doublereverse.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_raystrict.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_47B.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray2.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_21helper.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_congruenceflip.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_interior5.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ETreflexive.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearitypreserved.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplements2.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/bachmann_s_lotschnittaxiom_weak_inverse_projection_postulate.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_31short.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_congruencetransitive.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch03_bet.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_coinc_theory_for_cop.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_droppedperpendicularunique.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_47A.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/makarios_variant_axioms.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/alternate_interior_angles_playfair_bis.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_trans_NID.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_23B.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_6a.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/dedekind_variant.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_inequalitysymmetric.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearparallel.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/szmielew.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TCreflexive.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/tarski_euclid.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_congruencesymmetric.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TTtransitive.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_8_2.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalitysymmetric.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_28B.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_coinc_theory_for_col.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/parallel_postulates.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/cantor_variant.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/midpoint_playfair.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Counter_models/counter_model_segment_construction.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_outerconnectivity.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_fiveline.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_gupta_inspired.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/makarios_to_tarski.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_crisscross.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_trapezoiddiagonals.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/first_order.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelNC.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_45.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/all_equiv.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_31.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/midpoint_theorems.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_43.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_22.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_23C.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/continuity_axioms.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_together.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_04.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_extension.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TTflip2.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/SPP_tarski.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelcollinear.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelsymmetric.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_subtractequals.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/UnitTests/unit_tests.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearparallel2.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/grad.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_35helper.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_linereflectionisometry.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Pasch_outer2.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_8_7.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_twolines.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_46.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_paralleldef2B.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_43B.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/inverse_projection_postulate_proclus_bis.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/euclidean_tactics.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_28D.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/bachmann_s_lotschnittaxiom_legendre_s_parallel_postulate.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_universal_posidonius_postulate.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_diagonalsmeet.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_oppositesidesymmetric.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_erectedperpendicularunique.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_27B.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_19.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_makarios.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/dedekind_archimedes.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_28C.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/triangle_playfair_bis.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_perp_perp_playfair.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Dimension_axioms/upper_dim_2.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch02_cong.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_28A.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/original_spp_inverse_projection_postulate.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TGflip.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_10.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angletrichotomy.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/exercises.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_trichotomy1.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/existential_playfair_rah.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/triangles.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Playfair.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_26B.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/Permutations.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalangleshelper.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ABCequalsCBA.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_twoperpsparallel.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_righttogether.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_beeson.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/beeson_to_tarski.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_EFreflexive.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/thales_postulate_thales_converse_postulate.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/similar_rah.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_33B.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_8_3.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_25.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesidecollinear.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Euclid4.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/rhombus.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_11B.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_30A.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/euclidean_axioms.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_pointreflectionisometry.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/archimedes_cantor_dedekind.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/varignon.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squareparallelogram.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_39A.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/ColR.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/perp_bisect.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/euclid_to_tarski.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_betweennesspreserved.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TGsymmetric.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/weak_tarski_s_parallel_postulate_weak_inverse_projection_postulate.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_notperp.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/triples.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_RTsymmetric.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_diagonalsbisect.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_17.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplementinequality.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesidetransitive.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch04_col.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_42B.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/midpoint_thales.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelcollinear2.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/concyclic.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ondiameter.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesidesymmetric.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_tworays.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_crossbar.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/universal_posidonius_postulate_par_perp_perp.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_similar.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_11.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/CoincR_for_concy.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray3.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_RTcongruence.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_48A.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_crossimpliesopposite.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_sameside2.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/CoincR_for_cop.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_bis_playfair.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/ColR.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/weak_inverse_projection_postulate_bachmann_s_lotschnittaxiom.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angleorderrespectscongruence2.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_localextension.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/incenter.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_26A.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/hilbert_axioms.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/euclid_5_original_euclid.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_9_5.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearbetween.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_21.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/UnitTests/unit_tests_2.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Playfairhelper2.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_layoff.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angleaddition.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinear4.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/tarski_euclid.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray4.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squareunique.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Counter_models/counter_model_bet_identity.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_altitudeofrighttriangle.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_together2.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_36.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rectanglereverse.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angledistinct.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinear2.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/general_tactics.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplements.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_perp_perp_TCP.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/alternate_interior_angles_proclus.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_makarios.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angleorderrespectscongruence.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/alternate_interior_angles_triangle.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_trichotomy2.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesideflip.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/book1.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/original_euclid_original_spp.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_48.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_30helper.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_41.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/CoincR_for_col.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/dedekind_cantor.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rightreverse.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_13.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinear1.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_15.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/general_tactics.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_crossbar2.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/proclus_aristotle.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_triangletoparallelogram.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_39.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_29C.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_par_trans.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_05b.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angleordertransitive.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TTflip.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squareflip.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_NCorder.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/posidonius_postulate_rah.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/weak_inverse_projection_postulate_weak_tarski_s_parallel_postulate.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_44.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Playfairhelper.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_34.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_20.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_30B.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_NChelper.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/tarski_playfair.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthanadditive.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rectanglerotate.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/book1.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_47.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/proclus_bis_proclus.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_18.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_37.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthanbetween.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_06.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_NCdistinct.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_9_5b.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rectangleparallelogram.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_38.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/weak_triangle_circumscription_principle_bachmann_s_lotschnittaxiom.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglesflip.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/general_tactics.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_26helper.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_7a.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/bachmann_s_lotschnittaxiom_weak_inverse_projection_postulate.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_extensionunique.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_betweennotequal.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_existential_playfair.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TTorder.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_03.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplementofright.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/Statements/Book_3.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_layoffunique.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelbetween.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squaresequal.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_perp_2_par_par_perp_perp.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_altitudebisectsbase.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_10_12.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_06a.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearorder.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/makarios_to_tarski.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_9_5a.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesidereflexive.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_partnotequalwhole.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rightangleNC.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Annexes/Tagged_predicates.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_05.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_01.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_posidonius_postulate.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinear5.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthancongruence2.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_08.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/tarski_axioms.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_legsmallerhypotenuse.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_universal_posidonius_postulate.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_29B.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/euclidean_tactics.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_09.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_14.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_12.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglestransitive.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/bachmann_s_lotschnittaxiom_weak_triangle_circumscription_principle.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthannotequal.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_congruenceflip.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_oppositesideflip.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/midpoint_playfair.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/original_spp_inverse_projection_postulate.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_makarios.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_PGrectangle.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_midpointunique.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_differenceofparts.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_twolines2.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samenotopposite.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_23.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/alternate_interior_angles_playfair_bis.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rayimpliescollinear.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/euclidean_defs.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/inverse_projection_postulate_proclus_bis.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray1.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/bachmann_s_lotschnittaxiom_variant.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Ch04_cong_bet.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelPasch.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/szmielew.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/tarski_s_euclid_remove_degenerated_cases.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/CongR.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_36A.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearitypreserved.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_40.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/dedekind_variant.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tarski_dev/Tactics/CongR.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthantransitive.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_coinc_theory_for_concyclic.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equaltorightisright.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_droppedperpendicularunique.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/first_order.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_8_2.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_doublereverse.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglesNC.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglessymmetric.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_02.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_perp_perp_TCP.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_perp_perp_playfair.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_PGsymmetric.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_paralleldef2A.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_PGrotate.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/existential_playfair_rah.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/euclid_5_original_euclid.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearright.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/finish.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthancongruence.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplementsymmetric.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/tactics_axioms.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/SPP_ID.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_interior5.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglesreflexive.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelflip.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_33.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_43.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_coinc_theory_for_cop.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/thales_converse_postulate_weak_triangle_circumscription_principle.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_21helper.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_outerconnectivity.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_fiveline.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_raystrict.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_PGflip.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearparallel2.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_tarskiparallelflip.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Highschool/midpoint_thales.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Decidability/equivalence_between_decidability_properties_of_basic_relations.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_coinc_theory_for_col.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_congruencetransitive.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray2.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_par_trans.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/thales_postulate_thales_converse_postulate.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray5.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_subtractequals.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_gupta_inspired.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_28B.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_trapezoiddiagonals.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_19.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_6b.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_7b.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_6a.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/cantor_variant.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/Coinc/Permutations.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_similar.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/original_euclid_original_spp.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_oppositesidesymmetric.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Pasch_outer2.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/gupta_inspired_variant_axioms.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_twolines.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squarerectangle.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_EFreflexive.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TCreflexive.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/thales_converse_postulate_thales_existence.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_8_7.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/cantor_completeness.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_alternate_interior_angles.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_28A.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_continuous_to_trc.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/makarios_variant_axioms.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/alternate_interior_angles_consecutive_interior_angles.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_28D.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_28C.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Counter_models/counter_model_segment_construction.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/alternate_interior_angles_triangle.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_27B.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/SPP_ID.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_bis_playfair.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ETreflexive.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_perp_2_par_par_perp_perp.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/bachmann_s_lotschnittaxiom_weak_triangle_circumscription_principle.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_5b.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/proclus_bis_proclus.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_congruencesymmetric.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelcollinear.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TTflip2.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ABCequalsCBA.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/weak_triangle_circumscription_principle_bachmann_s_lotschnittaxiom.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_twoperpsparallel.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_midpoint.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_extension.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TTtransitive.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TGflip.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_trichotomy1.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_cong_theory.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_col_theory.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_righttogether.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_together.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_8_3.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_erectedperpendicularunique.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Axioms/beeson_s_axioms.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_existential_playfair.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/consecutive_interior_angles_alternate_interior_angles.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelNC.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_25.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_23C.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_thales_postulate.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_betweennesspreserved.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_Playfair.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rectangle_principle_rectangle_existence.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_13.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_inequalitysymmetric.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplements2.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_11.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearparallel.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TGsymmetric.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_26B.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ondiameter.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/triangle_existential_triangle.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_33B.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_tworays.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray3.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_perp_perp_par_perp_2_par.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesidecollinear.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_41.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_05b.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalitysymmetric.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/proclus_SPP.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_RTsymmetric.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinear2.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angledistinct.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/triples.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_crossimpliesopposite.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray4.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinear1.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/existential_triangle_rah.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_extensionunique.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_trichotomy2.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/consecutive_interior_angles_alternate_interior_angles.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/existential_saccheri_rah.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglesflip.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rectangle_existence_rah.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_06.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_rectangle_principle.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_NChelper.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/alternate_interior_angles_consecutive_interior_angles.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/thales_converse_postulate_weak_triangle_circumscription_principle.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_7a.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/thales_existence_rah.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_layoff.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rectanglereverse.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_NCorder.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_betweennotequal.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_existential_saccheri.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_partnotequalwhole.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_localextension.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_trans_playfair.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_triangle.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesidesymmetric.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/thales_converse_postulate_thales_existence.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/general_tactics.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_alternate_interior_angles.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rightreverse.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_parallelsymmetric.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squareflip.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_05.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_midpoint.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rectangle_principle_rectangle_existence.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TTflip.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_NCdistinct.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthanbetween.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Continuity/cantor_completeness.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesidetransitive.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_31short.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/triangle_existential_triangle.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesidereflexive.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/general_tactics.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samesideflip.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/proclus_SPP.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_samenotopposite.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalangleshelper.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_RTcongruence.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplementofright.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_continuous_to_trc.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_thales_postulate.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_perp_perp_par_perp_2_par.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinear5.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_collinearorder.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_angleorderrespectscongruence2.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_PGsymmetric.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_PGrotate.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_congruenceflip.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rectanglerotate.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalanglesreflexive.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_doublereverse.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_rayimpliescollinear.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_existential_saccheri.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/proposition_03.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthannotequal.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_PGflip.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_oppositesideflip.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray5.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/finish.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TTorder.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/existential_triangle_rah.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/existential_saccheri_rah.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_lessthancongruence2.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_col_theory.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/par_trans_playfair.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rectangle_existence_rah.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_6a.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Models/tarski_to_cong_theory.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_6b.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_7b.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_supplementsymmetric.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_TCreflexive.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_squarerectangle.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/thales_existence_rah.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/playfair_existential_playfair.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray1.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_rectangle_principle.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_raystrict.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ray2.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_congruencetransitive.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_ETreflexive.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/main.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Utils/triples.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Meta_theory/Parallel_postulates/rah_triangle.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_congruencesymmetric.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/main.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_3_5b.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_inequalitysymmetric.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Elements/OriginalProofs/lemma_equalitysymmetric.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/GeoCoq/Tactics/finish.glob

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-geocoq.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none