ยซ Up

itree dev 1 h 8 m ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2021-12-16 03:29:46 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name          # Installed # Synopsis
base-bigarray      base
base-threads       base
base-unix        base
conf-findutils      1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp         3      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq           dev     Formal proof management system
dune           2.9.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml          4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler   4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config       1      OCaml Switch Configuration
ocaml-secondary-compiler 4.08.1-1  OCaml 4.08.1 Secondary Switch Compiler
ocamlfind        1.9.1    A library manager for OCaml
ocamlfind-secondary   1.9.1    Adds support for ocaml-secondary-compiler to ocamlfind
zarith          1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
name: "coq-itree"
version: "dev"
maintainer: "Li-yao Xia <lysxia@gmail.com>"
synopsis: "A Library for Representing Recursive and Impure Programs in Coq"
homepage: "https://github.com/DeepSpec/InteractionTrees"
dev-repo: "git+https://github.com/DeepSpec/InteractionTrees"
bug-reports: "https://github.com/DeepSpec/InteractionTrees/issues"
license: "MIT"
build: [ make "-j%{jobs}%" ]
install: [ make "install" ]
run-test: [ make "-j%{jobs}%" "all" ]
depends: [
 "coq" {>= "8.9"}
 "coq-ext-lib" {>= "0.10.3"}
 "coq-paco" {>= "4.0.0"}
 "ocamlbuild" {with-test}
]
authors: [
 "Li-yao Xia <lysxia@gmail.com>"
 "Yannick Zakowski <zakowski@seas.upenn.edu>"
 "Paul He <paulhe@seas.upenn.edu>"
 "Chung-Kil Hur <gil.hur@gmail.com>"
 "Gregory Malecha <gmalecha@gmail.com>"
 "Steve Zdancewic <stevez@cis.upenn.edu>"
 "Benjamin C. Pierce <bcpierce@cis.upenn.edu>"
]
tags: "org:deepspec"
url {
 src: "git+https://github.com/DeepSpec/InteractionTrees"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-itree.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-itree.dev coq.dev
Return code
0
Duration
14 m 22 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-itree.dev coq.dev
Return code
0
Duration
1 h 8 m

Installation size

Total: 15 M

 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceBind.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceFacts.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITracePrefix.vo
 • 615 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Eq.vo
 • 522 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryFacts.vo
 • 365 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryRelations.vo
 • 287 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/ExceptionFacts.vo
 • 263 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/UpToTaus.vo
 • 260 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/SimUpToTaus.vo
 • 237 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/StateFacts.vo
 • 226 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/ExceptionFacts.glob
 • 196 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Eq.glob
 • 193 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/InterpFacts.vo
 • 189 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/HandlerFacts.vo
 • 188 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/KTreeFacts.vo
 • 186 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryTheory.vo
 • 166 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/EuttDiv.vo
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/TranslateFacts.vo
 • 158 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceBind.glob
 • 151 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/HeterogeneousRelations.vo
 • 151 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Rutt.vo
 • 146 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/FailFacts.vo
 • 145 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryFacts.glob
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Finite.vo
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/RecursionFacts.vo
 • 127 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/MapDefaultFacts.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/HandlerFacts.glob
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Traces.vo
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryRelations.glob
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Divergence.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Leaf.vo
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITracePreds.vo
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/MonadState.vo
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryKleisliFacts.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/UpToTaus.glob
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Simple.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceFacts.glob
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/HeterogeneousRelations.glob
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryTheory.glob
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/HasPost.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/MonadProp.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategorySub.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryKleisliFacts.glob
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Simple.glob
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/StateFacts.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Exception.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceBind.v
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryOps.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Eq.v
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITracePrefix.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/InterpFacts.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Finite.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryOps.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/MonadState.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/KTreeFacts.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceDefinition.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Leaf.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Rutt.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Shallow.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/FailFacts.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Basics.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Nondeterminism.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Handler.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/FunctionFacts.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/TranslateFacts.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Reader.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategorySub.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Traces.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITracePreds.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Map.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/ITreeDefinition.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Writer.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Exception.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceFacts.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/State.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/RecursionFacts.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/HasPost.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/UpToTaus.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Concurrency.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryFacts.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/SimUpToTaus.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/ITreeMonad.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/HeterogeneousRelations.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Basics.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Shallow.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/MapDefaultFacts.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/EuttExtras.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/Subevent.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/MapDefault.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Recursion.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITreeFacts.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryRelations.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/EqAxiom.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryTheory.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITree.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Paco2.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Tacs.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Divergence.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/KTree.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/EuttDiv.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/ITreeDefinition.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Axioms.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Finite.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/State.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITracePrefix.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryOps.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Simple.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Monad.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryFunctor.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryKleisli.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Relation.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Function.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/ExceptionFacts.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Recursion.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Interp.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/ITreeDefinition.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Paco2.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/InterpFacts.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/HandlerFacts.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Function.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Handler.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/FailFacts.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/KTreeFacts.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/Subevent.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/FunctionFacts.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceDefinition.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryKleisliFacts.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/MonadState.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/StateFacts.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Dependent.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Rutt.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Leaf.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/FunctionFacts.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/MapDefault.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Relation.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Traces.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/HasPost.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryFunctor.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/RecursionFacts.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Writer.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Map.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryKleisli.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/SimUpToTaus.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Concurrency.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITracePreds.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/MapDefaultFacts.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Sum.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Divergence.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/TranslateFacts.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Paco2.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/EuttDiv.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Function.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategorySub.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Nondeterminism.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Basics.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Monad.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/MonadProp.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/MonadProp.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Shallow.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Recursion.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Function.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Interp.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/EuttExtras.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/State.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Exception.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Handler.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Category.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/Subevent.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/FunctionFacts.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Tacs.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Interp.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Reader.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/FunctionFacts.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Concurrency.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/MapDefault.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryKleisli.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Relation.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/ITreeMonad.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Dependent.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Writer.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceDefinition.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Axioms.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Nondeterminism.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Function.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Map.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/KTree.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Function.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Monad.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Tacs.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/EqAxiom.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/KTree.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryFunctor.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Sum.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Axioms.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Dependent.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/EuttExtras.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/ITreeMonad.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Sum.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Reader.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/EqAxiom.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITreeFacts.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/FunctionFacts.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITree.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITreeFacts.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/ITree.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Events.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Category.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Category.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-itree.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none