ยซ Up

menhirlib 20210310 1 m 3 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2021-12-16 03:29:46 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name          # Installed # Synopsis
base-bigarray      base
base-threads       base
base-unix        base
conf-findutils      1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp         3      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq           dev     Formal proof management system
dune           2.9.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml          4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler   4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config       1      OCaml Switch Configuration
ocaml-secondary-compiler 4.08.1-1  OCaml 4.08.1 Secondary Switch Compiler
ocamlfind        1.9.1    A library manager for OCaml
ocamlfind-secondary   1.9.1    Adds support for ocaml-secondary-compiler to ocamlfind
zarith          1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
synopsis: "A support library for verified Coq parsers produced by Menhir"
maintainer: "francois.pottier@inria.fr"
authors: [
 "Jacques-Henri Jourdan <jacques-henri.jourdan@lri.fr>"
]
homepage: "https://gitlab.inria.fr/fpottier/coq-menhirlib"
dev-repo: "git+https://gitlab.inria.fr/fpottier/menhir.git"
bug-reports: "https://gitlab.inria.fr/fpottier/menhir/-/issues"
license: "LGPL-3.0-or-later"
build: [
 [make "-C" "coq-menhirlib" "-j%{jobs}%"]
]
install: [
 [make "-C" "coq-menhirlib" "install"]
]
depends: [
 "coq" { >= "8.7" }
]
conflicts: [
 "menhir" { != "20210310" }
]
tags: [
 "date:2021-03-10"
 "logpath:MenhirLib"
]
url {
 src:
  "https://gitlab.inria.fr/fpottier/menhir/-/archive/20210310/archive.tar.gz"
 checksum: [
  "md5=1cbc71c0bc1f3ddc3e71d5c1f919fd1a"
  "sha512=3c309fa2cc4ad7c6fba85107bd946a542894882fa39741496b150307e93455b717418f19e94b5dad06ab269f5c55e8dc25705c96c0a5092e623fa38f1ce43c7f"
 ]
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-menhirlib.20210310 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-menhirlib.20210310 coq.dev
Return code
0
Duration
21 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-menhirlib.20210310 coq.dev
Return code
0
Duration
1 m 3 s

Installation size

Total: 6 M

 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_complete.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Main.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_complete.vo
 • 315 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter.vo
 • 232 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_correct.vo
 • 132 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_safe.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_complete.glob
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Automaton.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Grammar.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Alphabet.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_complete.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Alphabet.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_complete.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_classes.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_correct.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_safe.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_complete.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Grammar.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Automaton.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Alphabet.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Main.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_safe.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_classes.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Interpreter_correct.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Automaton.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Grammar.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Main.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Validator_classes.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Version.vo
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Version.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/MenhirLib/Version.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-menhirlib.20210310
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none