ยซ Up

verdi-raft dev 1 h 10 m ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2021-12-16 03:29:46 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name          # Installed # Synopsis
base-bigarray      base
base-threads       base
base-unix        base
conf-findutils      1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp         3      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq           dev     Formal proof management system
dune           2.9.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml          4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler   4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config       1      OCaml Switch Configuration
ocaml-secondary-compiler 4.08.1-1  OCaml 4.08.1 Secondary Switch Compiler
ocamlfind        1.9.1    A library manager for OCaml
ocamlfind-secondary   1.9.1    Adds support for ocaml-secondary-compiler to ocamlfind
zarith          1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "palmskog@gmail.com"
homepage: "https://github.com/uwplse/verdi-raft"
dev-repo: "git+https://github.com/uwplse/verdi-raft.git"
bug-reports: "https://github.com/uwplse/verdi-raft/issues"
license: "BSD-2-Clause"
synopsis: "Verified implementation of the Raft distributed consensus protocol in Coq"
description: """
Raft is a distributed consensus algorithm that is designed to be easy to understand
and is equivalent to Paxos in fault tolerance and performance. Verdi Raft is a
verified implementation of Raft in Coq, constructed using the Verdi framework.
Included is a verified fault-tolerant key-value store using Raft.
"""
build: [
 ["./configure"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [make "install"]
depends: [
 "coq" {(>= "8.7" & < "8.12~") | (= "dev")}
 "coq-verdi" {= "dev"}
 "coq-struct-tact" {= "dev"}
 "coq-cheerios" {= "dev"}
]
tags: [
 "category:Computer Science/Concurrent Systems and Protocols/Theory of concurrent systems"
 "keyword:program verification"
 "keyword:distributed algorithms"
 "keyword:fault tolerance"
 "keyword:raft"
 "keyword:key-value store"
 "logpath:VerdiRaft"
]
authors: [
 "Justin Adsuara"
 "Steve Anton"
 "Ryan Doenges"
 "Karl Palmskog"
 "Pavel Panchekha"
 "Zachary Tatlock"
 "James R. Wilcox"
 "Doug Woos"
]
url {
 src: "git+https://github.com/uwplse/verdi-raft.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-verdi-raft.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-verdi-raft.dev coq.dev
Return code
0
Duration
9 m 53 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-verdi-raft.dev coq.dev
Return code
0
Duration
1 h 10 m

Installation size

Total: 33 M

 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineSafetyProof.vo
 • 982 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CroniesCorrectProof.vo
 • 949 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/SpecLemmas.vo
 • 946 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogMatchingProof.vo
 • 808 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinementSpecLemmas.vo
 • 706 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrefixWithinTermProof.vo
 • 676 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLogProof.vo
 • 653 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexAllEntriesProof.vo
 • 571 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineCorrectProof.vo
 • 563 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CommonTheorems.vo
 • 531 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderSublogProof.vo
 • 474 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogsLeaderLogsProof.vo
 • 448 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineSafetyProof.glob
 • 427 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidateEntriesProof.vo
 • 385 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputCorrectProof.vo
 • 370 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestLeaderLogsProof.vo
 • 366 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderSublogProof.vo
 • 358 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/InputBeforeOutputProof.vo
 • 350 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftMsgRefinementProof.vo
 • 327 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesVotesWithLogProof.vo
 • 311 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppliedImpliesInputProof.vo
 • 311 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/Raft.vo
 • 303 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesLeaderProof.vo
 • 297 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteReplyMoreUpToDateProof.vo
 • 293 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsLogMatchingProof.vo
 • 278 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermSanityProof.vo
 • 267 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftLinearizableProofs.vo
 • 260 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputGreatestIdProof.vo
 • 257 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppliedEntriesMonotonicProof.vo
 • 248 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CommonTheorems.glob
 • 248 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeadersHaveLeaderLogsStrongProof.vo
 • 243 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotedForMoreUpToDateProof.vo
 • 241 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CroniesTermProof.vo
 • 238 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/SortedProof.vo
 • 236 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrevLogCandidateEntriesTermProof.vo
 • 236 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftRefinementProof.vo
 • 224 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/SpecLemmas.glob
 • 219 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/Linearizability.glob
 • 216 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NextIndexSafetyProof.vo
 • 214 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLogMatchingProof.vo
 • 209 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineCorrectProof.glob
 • 208 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidatesVoteForSelvesProof.vo
 • 206 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsSublogProof.vo
 • 205 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinedLogMatchingLemmasProof.glob
 • 205 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerializers.vo
 • 204 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrefixWithinTermProof.glob
 • 202 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestReplyCorrespondenceProof.vo
 • 194 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftRefinementInterface.vo
 • 190 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrevLogLeaderSublogProof.vo
 • 187 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/Linearizability.vo
 • 176 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftMsgRefinementInterface.vo
 • 172 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogLogMatchingProof.vo
 • 171 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputImpliesAppliedProof.vo
 • 170 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/Raft.glob
 • 163 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteMaxIndexMaxTermProof.vo
 • 161 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesCandidateEntriesProof.vo
 • 160 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesReceivedMoreUpToDateProof.vo
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftRefinementInterface.glob
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftMsgRefinementInterface.glob
 • 144 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EveryEntryWasCreatedProof.vo
 • 144 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogAllEntriesProof.vo
 • 143 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsPreservedProof.vo
 • 142 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftLinearizableProofs.glob
 • 140 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/DecompositionWithPostState.vo
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineSafetyPrimeProof.vo
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftMsgRefinementProof.glob
 • 130 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinementSpecLemmas.glob
 • 130 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogMatchingProof.glob
 • 128 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteReplyTermSanityProof.vo
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OneLeaderLogPerTermProof.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputCorrectProof.glob
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderLogsTermProof.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineSafetyProof.v
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogCorrectProof.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteTermSanityProof.vo
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsVotesWithLogProof.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderCompletenessProof.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexAllEntriesProof.glob
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermsAndIndicesFromOneLogProof.vo
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLogProof.glob
 • 116 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsTermSanityProof.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesCorrectProof.vo
 • 114 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotedForTermSanityProof.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsCandidateEntriesProof.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogAllEntriesProof.vo
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesTermSanityProof.vo
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidateTermGtLogProof.vo
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexSanityProof.vo
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinementCommonTheorems.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsContiguousProof.vo
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EndToEndLinearizability.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesVotesWithLogCorrespondProof.vo
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeadersHaveLeaderLogsProof.vo
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesWithLogSortedProof.vo
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftRefinementProof.glob
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CausalOrderPreservedProof.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidateEntriesProof.glob
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsSublogProof.glob
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LastAppliedLeCommitIndexProof.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesRepliesToSelfProof.vo
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/InLogInAllEntriesProof.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerializedCorrect.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/InputBeforeOutputProof.glob
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsSortedProof.vo
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogsLeaderLogsProof.glob
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestsCameFromLeadersProof.vo
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrefixWithinTermProof.v
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermsAndIndicesFromOneProof.vo
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CroniesCorrectProof.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsLogMatchingProof.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/DecompositionWithPostState.glob
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesIndicesGt0Proof.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CommonTheorems.v
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinedLogMatchingLemmasProof.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesLeCurrentTermProof.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexLeaderProof.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineCorrectProof.v
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesToSelfProof.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppliedImpliesInputProof.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderSublogProof.glob
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppliedEntriesMonotonicProof.glob
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrevLogCandidateEntriesTermProof.glob
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CurrentTermGtZeroProof.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinedLogMatchingLemmasInterface.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/SortedProof.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogsLogPropertiesProof.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogMatchingProof.v
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsLogPropertiesProof.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesWithLogTermSanityProof.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateTraceInvariant.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestLeaderLogsProof.glob
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerializedLogCorrect.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderLogsProof.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogLogMatchingProof.glob
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineSafetyPrimeProof.glob
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftLogCorrect.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLogMatchingProof.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftCorrect.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesLeaderProof.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderCompletenessProof.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TraceUtil.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LastAppliedCommitIndexMatchingProof.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermSanityProof.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLogProof.v
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CommonDefinitions.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/Linearizability.v
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesToLeaderProof.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/SpecLemmas.v
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexAllEntriesProof.v
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftState.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputGreatestIdProof.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesReplySublogProof.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/SortedInterface.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesVotesWithLogProof.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftMsgRefinementProof.v
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftLinearizableProofs.v
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderLogsInterface.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogMatchingInterface.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogsLeaderLogsProof.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderSublogProof.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/Raft.v
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerializers.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogsLeaderLogsInterface.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CroniesCorrectInterface.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeadersHaveLeaderLogsStrongProof.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestReplyCorrespondenceProof.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderCompletenessInterface.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrevLogLeaderSublogProof.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OneLeaderLogPerTermInterface.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsTermSanityInterface.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EveryEntryWasCreatedInterface.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesCorrectInterface.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OneLeaderPerTermProof.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputCorrectProof.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineCorrectInterface.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteReplyMoreUpToDateInterface.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TransitiveCommitProof.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotedForMoreUpToDateInterface.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppliedImpliesInputInterface.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderSublogInterface.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestLeaderLogsInterface.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsVotesWithLogProof.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppliedEntriesMonotonicInterface.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrefixWithinTermInterface.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesReceivedMoreUpToDateInterface.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLogInterface.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LastAppliedCommitIndexMatchingInterface.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteMaxIndexMaxTermInterface.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineSafetyInterface.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineSafetyPrimeInterface.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidateEntriesInterface.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesLeaderInterface.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexAllEntriesInterface.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeadersHaveLeaderLogsStrongInterface.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinementCommonDefinitions.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesVotesWithLogCorrespondInterface.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogCorrectInterface.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsSublogInterface.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NextIndexSafetyProof.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesVotesWithLogInterface.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsVotesWithLogInterface.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderSublogInterface.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/InputBeforeOutputProof.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputImpliesAppliedProof.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CausalOrderPreservedInterface.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinementCommonTheorems.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrevLogLeaderSublogInterface.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestTermSanityProof.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermSanityInterface.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogsLogPropertiesInterface.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermsAndIndicesFromOneLogInterface.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsLogPropertiesInterface.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestReplyCorrespondenceInterface.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermsAndIndicesFromOneInterface.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLogMatchingInterface.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestsCameFromLeadersInterface.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TransitiveCommitInterface.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsTermSanityProof.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotedForTermSanityInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogAllEntriesInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsPreservedInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogLogMatchingInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeadersHaveLeaderLogsInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/UniqueIndicesInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputImpliesAppliedInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesReplySublogInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteTermSanityInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsLogMatchingInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogAllEntriesInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidateEntriesProof.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesWithLogTermSanityInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderLogsTermInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputGreatestIdInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EndToEndLinearizability.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteReplyTermSanityInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesToLeaderInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CroniesCorrectProof.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CommitRecordedCommittedInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrevLogCandidateEntriesTermInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/InLogInAllEntriesInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/InputBeforeOutputInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesTermSanityInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesLeCurrentTermInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestTermSanityInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsPreservedProof.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CroniesTermInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsCandidateEntriesInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EveryEntryWasCreatedHostLogInterface.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftRefinementProof.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsContiguousInterface.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputCorrectInterface.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesWithLogSortedInterface.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CroniesTermProof.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OneLeaderLogPerTermProof.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesCandidateEntriesInterface.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesIndicesGt0Interface.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OneLeaderPerTermInterface.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsSortedInterface.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesToSelfInterface.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexSanityInterface.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MaxIndexSanityInterface.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidateTermGtLogInterface.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexLeaderInterface.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesRepliesToSelfInterface.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NextIndexSafetyInterface.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerializedLog.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidatesVoteForSelvesInterface.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CurrentTermGtZeroInterface.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LastAppliedLeCommitIndexInterface.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerialized.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftLog.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/UniqueIndicesProof.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftRefinementInterface.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinementSpecLemmas.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EveryEntryWasCreatedHostLogProof.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaftSerializedLog.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsLogMatchingProof.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaftLog.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaftSerialized.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaft.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftState.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaftDebug.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaft.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestLeaderLogsProof.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogCorrectProof.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EveryEntryWasCreatedProof.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftMsgRefinementInterface.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogLogMatchingProof.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/SortedProof.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateTraceInvariant.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesCandidateEntriesProof.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppliedEntriesMonotonicProof.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermsAndIndicesFromOneProof.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderSublogProof.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CommonDefinitions.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineSafetyPrimeProof.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteReplyMoreUpToDateProof.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexSanityProof.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinedLogMatchingLemmasInterface.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogAllEntriesProof.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EndToEndLinearizability.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogAllEntriesProof.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsContiguousProof.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsCandidateEntriesProof.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrevLogCandidateEntriesTermProof.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesWithLogSortedProof.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLogMatchingProof.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesCorrectProof.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LastAppliedLeCommitIndexProof.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermsAndIndicesFromOneLogProof.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TraceUtil.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsSortedProof.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestReplyCorrespondenceProof.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotedForMoreUpToDateProof.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogsLogPropertiesProof.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputGreatestIdProof.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesVotesWithLogProof.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermSanityProof.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderLogsTermProof.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppliedImpliesInputProof.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesReceivedMoreUpToDateProof.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesLeaderProof.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsTermSanityProof.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EveryEntryWasCreatedProof.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogMatchingInterface.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CausalOrderPreservedProof.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/DecompositionWithPostState.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsSublogProof.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestsCameFromLeadersProof.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesIndicesGt0Proof.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderSublogProof.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerializedCorrect.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderCompletenessProof.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteReplyTermSanityProof.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrevLogLeaderSublogProof.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteMaxIndexMaxTermProof.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesTermSanityProof.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesLeCurrentTermProof.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteReplyMoreUpToDateProof.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteTermSanityProof.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotedForTermSanityProof.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsVotesWithLogProof.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermsAndIndicesFromOneProof.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/InLogInAllEntriesProof.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsLogPropertiesProof.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesCandidateEntriesProof.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeadersHaveLeaderLogsProof.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderLogsInterface.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesToLeaderProof.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LastAppliedCommitIndexMatchingProof.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogAllEntriesProof.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderLogsTermProof.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsCandidateEntriesProof.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CroniesTermProof.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogAllEntriesProof.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NextIndexSafetyProof.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/SortedInterface.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputImpliesAppliedProof.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogsLeaderLogsInterface.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OneLeaderLogPerTermProof.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsPreservedProof.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeadersHaveLeaderLogsStrongProof.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogCorrectProof.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesCorrectProof.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotedForMoreUpToDateProof.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestsCameFromLeadersProof.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerializers.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermsAndIndicesFromOneLogProof.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesRepliesToSelfProof.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidatesVoteForSelvesProof.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesReplySublogProof.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteReplyTermSanityProof.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexSanityProof.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderCompletenessInterface.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesVotesWithLogCorrespondProof.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteMaxIndexMaxTermProof.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesReceivedMoreUpToDateProof.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinementCommonTheorems.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsContiguousProof.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LastAppliedLeCommitIndexProof.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexLeaderProof.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogsLogPropertiesProof.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestLeaderLogsInterface.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsSortedProof.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesToSelfProof.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesWithLogSortedProof.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesWithLogTermSanityProof.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderLogsProof.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteTermSanityProof.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CurrentTermGtZeroProof.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OneLeaderLogPerTermInterface.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LastAppliedCommitIndexMatchingInterface.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidateTermGtLogProof.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CroniesCorrectInterface.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinedLogMatchingLemmasProof.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerializedCorrect.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesTermSanityProof.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesIndicesGt0Proof.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RaftState.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotedForTermSanityProof.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsLogPropertiesProof.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/InLogInAllEntriesProof.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EveryEntryWasCreatedInterface.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesCorrectInterface.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppliedImpliesInputInterface.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LastAppliedCommitIndexMatchingProof.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineCorrectInterface.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsTermSanityInterface.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineSafetyPrimeInterface.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineSafetyInterface.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesLeCurrentTermProof.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TraceUtil.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteReplyMoreUpToDateInterface.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesRepliesToSelfProof.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexLeaderProof.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeadersHaveLeaderLogsProof.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OneLeaderPerTermProof.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesVotesWithLogCorrespondInterface.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CausalOrderPreservedProof.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderSublogInterface.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CurrentTermGtZeroProof.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestReplyCorrespondenceInterface.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidateTermGtLogProof.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesVotesWithLogInterface.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinementCommonDefinitions.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesToSelfProof.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotedForMoreUpToDateInterface.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidatesVoteForSelvesProof.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLogInterface.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppliedEntriesMonotonicInterface.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CausalOrderPreservedInterface.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesReceivedMoreUpToDateInterface.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsVotesWithLogInterface.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogCorrectInterface.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrevLogLeaderSublogInterface.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteMaxIndexMaxTermInterface.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerializedLogCorrect.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeadersHaveLeaderLogsStrongInterface.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderLogsProof.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CommonDefinitions.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesToLeaderProof.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidateEntriesInterface.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftLogCorrect.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestTermSanityProof.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexAllEntriesInterface.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateTraceInvariant.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermSanityInterface.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesLeaderInterface.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermsAndIndicesFromOneInterface.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinedLogMatchingLemmasInterface.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesWithLogTermSanityProof.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrefixWithinTermInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestsCameFromLeadersInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesVotesWithLogCorrespondProof.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermsAndIndicesFromOneLogInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputImpliesAppliedInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderLogsTermInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsPreservedInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsSublogInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/InputBeforeOutputInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftCorrect.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesReplySublogInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputGreatestIdInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsLogPropertiesInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesToLeaderInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesReplySublogProof.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderSublogInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrevLogCandidateEntriesTermInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/UniqueIndicesInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLogMatchingInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestTermSanityInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TransitiveCommitInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogsLogPropertiesInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerializedLog.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogAllEntriesInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsCandidateEntriesInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeadersHaveLeaderLogsInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogMatchingInterface.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogAllEntriesInterface.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesToSelfInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesWithLogTermSanityInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OneLeaderPerTermInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteTermSanityInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesRepliesToSelfInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsLogMatchingInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotedForTermSanityInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteReplyTermSanityInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MaxIndexSanityInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesCandidateEntriesInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/InLogInAllEntriesInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OneLeaderPerTermProof.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesTermSanityInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesLeCurrentTermInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesWithLogSortedInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidateTermGtLogInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CommitRecordedCommittedInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsContiguousInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputCorrectInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EveryEntryWasCreatedHostLogInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsSortedInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexSanityInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexLeaderInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderLogsInterface.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/UniqueIndicesProof.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NextIndexSafetyInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogLogMatchingInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TransitiveCommitProof.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CroniesTermInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidatesVoteForSelvesInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/SortedInterface.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesIndicesGt0Interface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerialized.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EveryEntryWasCreatedHostLogProof.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CurrentTermGtZeroInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LastAppliedLeCommitIndexInterface.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogsLeaderLogsInterface.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LastAppliedCommitIndexMatchingInterface.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OneLeaderLogPerTermInterface.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderCompletenessInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestTermSanityProof.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CroniesCorrectInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EveryEntryWasCreatedInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsTermSanityInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineCorrectInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftLog.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerializedLogCorrect.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftLogCorrect.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineSafetyPrimeInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderSublogInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/StateMachineSafetyInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppliedImpliesInputInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesCorrectInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerializedLog.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidateEntriesInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestLeaderLogsInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermsAndIndicesFromOneLogInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestReplyCorrespondenceInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrefixWithinTermInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CausalOrderPreservedInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaft.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteReplyMoreUpToDateInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesVotesWithLogCorrespondInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TransitiveCommitProof.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermSanityInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftCorrect.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogCorrectInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotedForMoreUpToDateInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrevLogLeaderSublogInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesReceivedMoreUpToDateInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsVotesWithLogInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/UniqueIndicesInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TermsAndIndicesFromOneInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppliedEntriesMonotonicInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/PrevLogCandidateEntriesTermInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/UniqueIndicesProof.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RefinementCommonDefinitions.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesLeaderInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteMaxIndexMaxTermInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeadersHaveLeaderLogsStrongInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLogInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesVotesWithLogInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsLogPropertiesInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogsLogPropertiesInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexAllEntriesInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftSerialized.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputGreatestIdInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputImpliesAppliedInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/InputBeforeOutputInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EveryEntryWasCreatedHostLogProof.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestsCameFromLeadersInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderSublogInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CommitRecordedCommittedInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaftSerializedLog.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaftSerializedLog.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsSublogInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaftLog.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteReplyTermSanityInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLeaderLogsTermInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsCandidateEntriesInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/EveryEntryWasCreatedHostLogInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaftLog.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesToLeaderInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesRequestTermSanityInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaftSerialized.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogAllEntriesInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/TransitiveCommitInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsLogMatchingInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesCandidateEntriesInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsPreservedInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MaxIndexSanityInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaftSerialized.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesLogMatchingInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AppendEntriesReplySublogInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/GhostLogLogMatchingInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaftLog.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeadersHaveLeaderLogsInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/RequestVoteTermSanityInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesRepliesToSelfInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsContiguousInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotedForTermSanityInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesWithLogSortedInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NoAppendEntriesToSelfInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesWithLogTermSanityInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LeaderLogsSortedInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LogAllEntriesInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VotesLeCurrentTermInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OneLeaderPerTermInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/InLogInAllEntriesInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesIndicesGt0Interface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/AllEntriesTermSanityInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexLeaderInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidateTermGtLogInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/MatchIndexSanityInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CroniesTermInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CandidatesVoteForSelvesInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/OutputCorrectInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/LastAppliedLeCommitIndexInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/NextIndexSafetyInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/CurrentTermGtZeroInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaftDebug.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/VarDRaft.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaft.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaftDebug.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/VerdiRaft/ExtractVarDRaft.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-verdi-raft.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none