ยซ Up

zf dev 1 m 1 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2021-12-16 03:29:46 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name          # Installed # Synopsis
base-bigarray      base
base-threads       base
base-unix        base
conf-findutils      1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp         3      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq           dev     Formal proof management system
dune           2.9.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml          4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler   4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config       1      OCaml Switch Configuration
ocaml-secondary-compiler 4.08.1-1  OCaml 4.08.1 Secondary Switch Compiler
ocamlfind        1.9.1    A library manager for OCaml
ocamlfind-secondary   1.9.1    Adds support for ocaml-secondary-compiler to ocamlfind
zarith          1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "dev@clarus.me"
homepage: "https://github.com/coq-contribs/zf"
license: "Proprietary"
build: [
 ["coq_makefile" "-f" "Make" "-o" "Makefile"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [make "install"]
remove: ["rm" "-R" "%{lib}%/coq/user-contrib/ZF"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {= "dev"}
]
tags: [
 "keyword:set theory"
 "keyword:Zermelo-Fraenkel"
 "category:Mathematics/Logic/Set theory"
]
authors: [ "Guillaume Alexandre <>" ]
synopsis: "An axiomatisation of intuitionistic Zermelo-Fraenkel set theory"
flags: light-uninstall
url {
 src: "git+https://github.com/coq-contribs/zf.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-zf.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-zf.dev coq.dev
Return code
0
Duration
22 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-zf.dev coq.dev
Return code
0
Duration
1 m 1 s

Installation size

Total: 2 M

 • 572 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/ZFrelations.glob
 • 316 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/applications.glob
 • 230 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/ZFrelations.vo
 • 159 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/ZFrelations.v
 • 135 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/applications.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/applications.v
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_comprehension.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/couples.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/couples.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_comprehension.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_comprehension.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/couples.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/useful.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/useful.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_paire.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/useful.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_paire.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_fundation.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_reunion.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_fundation.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_paire.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_reunion.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_parties.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_reunion.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_fundation.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/ZFbasis.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_choice.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_remplacement.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/MSetBasis.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_parties.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_remplacement.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_parties.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_extensionnalite.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/nothing.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/ZFbasis.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/ZFbasis.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_choice.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_remplacement.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_choice.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_extensionnalite.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/axs_extensionnalite.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/MSetBasis.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/MSetBasis.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/nothing.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ZF/src/nothing.glob

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-zf.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none