ยซ Up

aac-tactics 8.5.1 1 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
camlp5       7.14    Preprocessor-pretty-printer of OCaml
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-perl      2      Virtual package relying on perl
coq         8.5.2    Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "matej.kosik@inria.fr"
homepage: "https://github.com/coq-contribs/aac-tactics"
license: "LGPL"
build: [make "-j%{jobs}%"]
install: [make "install"]
remove: ["rm" "-R" "%{lib}%/coq/user-contrib/AAC_tactics"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.5" & < "8.6~"}
]
tags: [ "keyword:reflexive tactic" "keyword:rewriting" "keyword:rewriting modulo associativity and commutativity" "keyword:rewriting modulo ac" "keyword:decision procedure" "category:Miscellaneous/Coq Extensions" ]
authors: [ "Damien Pous <damien.pous@inria.fr>" "Thomas Braibant <thomas.braibant@gmail.com>" ]
bug-reports: "https://github.com/coq-contribs/aac-tactics/issues"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-contribs/aac-tactics.git"
synopsis: "AAC tactics"
description:
 "This Coq plugin provides tactics for rewriting universally quantified equations, modulo associative (and possibly commutative) operators."
flags: light-uninstall
url {
 src: "https://github.com/coq-contribs/aac-tactics/archive/v8.5.1.tar.gz"
 checksum: "md5=30bef1d940f0a13246318883bcc29baf"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-aac-tactics.8.5.1 coq.8.5.2
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-aac-tactics.8.5.1 coq.8.5.2
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-aac-tactics.8.5.1 coq.8.5.2
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Installation size

Total: 2 M

 • 563 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/aac.cmxs
 • 285 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/AAC.vo
 • 133 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/AAC.glob
 • 132 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/aac.cmo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/Instances.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/Tutorial.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/Caveats.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/Tutorial.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/AAC.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/Instances.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/Caveats.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/aac.cmi
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/coq.cmi
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/Caveats.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/Tutorial.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/Instances.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/theory.cmi
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/print.cmi
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/matcher.cmi
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/helper.cmi
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/search_monad.cmi
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/AAC_tactics/rewrite.cmi

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-aac-tactics.8.5.1
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none