ยซ Up

atbr 8.5.0 10 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
camlp5       7.14    Preprocessor-pretty-printer of OCaml
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-perl      2      Virtual package relying on perl
coq         8.5.2    Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "matej.kosik@inria.fr"
homepage: "https://github.com/coq-contribs/atbr"
license: "LGPL"
build: [make "-j%{jobs}%"]
install: [make "install"]
remove: ["rm" "-R" "%{lib}%/coq/user-contrib/ATBR"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.5" & < "8.6~" & != "8.5.0~camlp4" & != "8.5.2~camlp4"}
]
tags: [
 "keyword:Kleene algebra"
 "keyword:finite automata"
 "keyword:semiring"
 "keyword:matrices"
 "keyword:decision procedure"
 "keyword:reflexive tactic"
 "category:Computer Science/Decision Procedures and Certified Algorithms/Decision procedures"
 "date:2009-06"
]
authors: [ "Damien Pous <damien.pous@inria.fr>" "Thomas Braibant <thomas.braibant@gmail.com>" ]
bug-reports: "https://github.com/coq-contribs/atbr/issues"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-contribs/atbr.git"
synopsis: "A tactic for deciding Kleene algebras"
description: """
This library provides algebraic tools for working with
binary relations. The main tactic we provide is a reflexive tactic for
solving (in)equations in an arbitrary Kleene algebra. The decision
procedure goes through standard finite automata constructions, that we
formalized."""
flags: light-uninstall
url {
 src: "https://github.com/coq-contribs/atbr/archive/v8.5.0.tar.gz"
 checksum: "md5=efede27586ebdb611c74efcd8017f70c"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-atbr.8.5.0 coq.8.5.2
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-atbr.8.5.0 coq.8.5.2
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-atbr.8.5.0 coq.8.5.2
Return code
0
Duration
10 m 0 s

Installation size

Total: 14 M

 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_StateSetSets.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Definitions.vo
 • 833 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Numbers.vo
 • 729 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/SemiRing.vo
 • 711 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DisjointSets.vo
 • 407 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Construction.vo
 • 368 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_RegExp.vo
 • 320 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Determinisation.vo
 • 311 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxSemiRing.vo
 • 290 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxSemiLattice.vo
 • 280 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MyFSetProperties.vo
 • 262 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_DFA_Equiv.vo
 • 244 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxGraph.vo
 • 214 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/StrictKleeneAlgebra.vo
 • 212 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Epsilon.vo
 • 190 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Construction.glob
 • 179 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Examples.vo
 • 178 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/ChurchRosser.vo
 • 175 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxKleeneAlgebra.vo
 • 171 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_DFA_Language.vo
 • 166 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Merge.vo
 • 163 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DecideKleeneAlgebra.vo
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/ChurchRosser_Points_vs_Algebraic.vo
 • 155 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_CheckLabels.vo
 • 153 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MyFSets.vo
 • 151 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MyFMapProperties.vo
 • 148 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/ATBR_Matrices.vo
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/ATBR.vo
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Merge.glob
 • 140 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DisjointSets.glob
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/SemiLattice.vo
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_DFA_Equiv.glob
 • 116 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/StrictStarForm.vo
 • 114 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_Languages.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/KleeneAlgebra.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Epsilon.glob
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Classes.vo
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Functors.vo
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxFunctors.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_Relations.vo
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Converse.vo
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_StdRelations.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/reification.cmxs
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/SemiRing.glob
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Determinisation.glob
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_MinPlus.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_RegExp.glob
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Monoid.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_DFA_Language.glob
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Utils_WF.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/BoolView.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxKleeneAlgebra.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Reification.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Numbers.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MyFSetProperties.glob
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/SemiLattice.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Graph.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_StateSetSets.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxSemiRing.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Construction.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DisjointSets.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Force.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxGraph.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/SemiRing.v
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Monoid.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxSemiLattice.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Common.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Definitions.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/KleeneAlgebra.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/StrictStarForm.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Utils_WF.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_RegExp.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Classes.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Determinisation.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Examples.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_DFA_Equiv.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/StrictKleeneAlgebra.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MyFSets.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Epsilon.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/reification.cmo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Numbers.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/ChurchRosser.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/BoolView.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxKleeneAlgebra.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_StateSetSets.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_Languages.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/SemiLattice.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DecideKleeneAlgebra.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Graph.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MyFSetProperties.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Reification.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/ChurchRosser_Points_vs_Algebraic.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/reification.cmi
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Converse.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_CheckLabels.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_Relations.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Functors.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxSemiRing.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_DFA_Language.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Merge.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxGraph.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Monoid.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxFunctors.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Utils_WF.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_Definitions.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/BoolView.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Examples.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/StrictStarForm.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_StdRelations.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/KleeneAlgebra.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/StrictKleeneAlgebra.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_MinPlus.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MyFSets.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Classes.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DecideKleeneAlgebra.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Force.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MyFMapProperties.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_Languages.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/DKA_CheckLabels.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxSemiLattice.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_Relations.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_MinPlus.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Graph.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Model_StdRelations.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Converse.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/ChurchRosser_Points_vs_Algebraic.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/ChurchRosser.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MxFunctors.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Common.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Reification.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Functors.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/MyFMapProperties.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Force.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/Common.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/ATBR.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/ATBR_Matrices.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/ATBR.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ATBR/ATBR_Matrices.glob

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-atbr.8.5.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none