ยซ Up

ext-lib 0.10.1 2 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
camlp5       7.14    Preprocessor-pretty-printer of OCaml
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-perl      2      Virtual package relying on perl
coq         8.8.0    Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.5    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "gmalecha@gmail.com"
homepage: "https://github.com/coq-community/coq-ext-lib"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-community/coq-ext-lib.git"
bug-reports: "https://github.com/coq-community/coq-ext-lib/issues"
authors: ["Gregory Malecha"]
license: "BSD-2-Clause-FreeBSD"
build: [
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [
 [make "install"]
]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.8" & < "8.10~"}
]
synopsis:
 "A basic library of basic Coq datatypes, definitions, theorems, and"
description: "tactics meant to extend the standard library."
url {
 src: "https://github.com/coq-community/coq-ext-lib/archive/v0.10.1.tar.gz"
 checksum: "md5=d24b40a9e77559aa431ed6835428cf74"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-ext-lib.0.10.1 coq.8.8.0
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-ext-lib.0.10.1 coq.8.8.0
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-ext-lib.0.10.1 coq.8.8.0
Return code
0
Duration
2 m 0 s

Installation size

Total: 4 M

 • 234 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/HList.vo
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/HList.glob
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/List.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Generic/Ind.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Map/FMapPositive.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Show.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Set/TwoThreeTrees.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/String.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Option.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Generic/DerivingData.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/SumN.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Pair.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Nat.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/ListFirstnSkipn.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Graph/GraphAdjList.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Vector.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Sets.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Member.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Set/ListSet.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Extras.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Graph/GraphAlgos.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/PList.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Generic/Data.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/SigT.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/WriterMonad.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Fin.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Map/FMapAList.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Set/TwoThreeTrees.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Generic/Func.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Z.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/HList.v
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Map/FMapTwoThreeK.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/StateMonad.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Char.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Tuple.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Parametric.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/EqDep.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/Type.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Injection.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Relations/TransitiveClosure.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/EitherMonad.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/List.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/WriterMonad.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Le.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Sum.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Map/FMapPositive.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/With.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/FuelMonad.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/ListNth.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/ReaderMonad.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/OptionMonad.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/EqDep.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Maps.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Map/FMapTwoThreeK.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Map/FMapAList.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/OptionMonadLaws.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Relations/TransitiveClosure.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Monad.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Positive.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/PList.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Eq.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/StateMonad.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Set/TwoThreeTrees.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Consider.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Generic/Ind.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/PPair.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/EquivDec.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Foldable.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Vector.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Reify.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/FuelMonadLaws.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/FunctorLaws.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Show.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/N.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Pair.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/RelDec.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/String.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/ListMonad.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Sets.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Graph/BuildGraph.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Prop.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/SumN.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Eqv.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/CmpDec.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Generic/Data.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Consider.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Parametric.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Recur/Measure.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Option.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/RelDec.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadFix.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/PreFun.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Prop.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Generic/Func.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Le.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/OptionMonadLaws.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/EitherMonad.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadFix.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Eq/UIP_trans.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Member.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/ReaderMonad.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Fun.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Extras.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Monad.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadWriter.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/Type.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/POption.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Eq/UIP_trans.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Cases.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Monoid.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Reducible.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Proper.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Maps.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Applicative.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/OptionMonad.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/PPair.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Generic/DerivingData.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Set/ListSet.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Sum.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/ListFirstnSkipn.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/BoolTac.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/SigT.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/TypeTac.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/List.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/With.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Fin.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Functor.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Map/FMapPositive.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/PList.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadState.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/CoFunctor.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/CmpDec.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Eqv.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Identity.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Recur/Relation.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/ListNth.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Unit.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Eq.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Graph/GraphAdjList.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/BinOps.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Reducible.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Nat.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Vector.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Option.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Generic/Data.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadLaws.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/ReaderMonadLaws.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadReader.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Map/FMapTwoThreeK.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Checked.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Recur/GenRec.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/IdentityMonadLaws.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Recur/GenRec.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/MonadTac.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/WriterMonad.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/PreFun.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Tuple.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Show.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadLaws.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Map/FMapAList.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Traversable.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Graph/GraphAlgos.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadPlus.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Bool.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/FuelMonadLaws.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Foldable.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Generic/Ind.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/POption.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Monads.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Lazy.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/String.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/IdentityMonad.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/SumN.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Graph/BuildGraph.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Fun.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Injection.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/FuelMonad.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/LazyList.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadWriter.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/RelDec.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Set/SetMap.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Relations/TransitiveClosure.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Consider.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadExc.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Le.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/BoolTac.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadState.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadZero.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/Type.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Member.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Applicative.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Graph/Graph.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/EqDep.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Pair.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/FunctorLaws.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Parametric.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/CoMonad.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadReader.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Proper.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Char.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/StateMonad.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/EqDep.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Recur/Measure.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/BinOps.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadCont.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Monad.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadTrans.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Positive.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Sum.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Forward.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Fin.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/ReaderMonadLaws.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/SigT.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/ExtLib.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Recur/Facts.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/Any.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/EitherMonad.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/ReaderMonad.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Prop.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Sets.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Nat.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Z.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Eq.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Generic/Func.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/OptionMonad.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Cases.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Checked.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/PPair.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Traversable.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Eq/UIP_trans.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/EqDep.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Reify.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Equality.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/POption.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Functor.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Generic/DerivingData.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Maps.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/ListNth.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/PreFun.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Relations/Compose.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Stream.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Recur/Facts.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Set/ListSet.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/ListFirstnSkipn.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/CoFunctor.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Reducible.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/IdentityMonadLaws.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/ContMonad.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Graph/GraphAdjList.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadPlus.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/BoolTac.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadFix.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Lazy.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Eqv.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Extras.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Char.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/CmpDec.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/FuelMonad.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Fun.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/With.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Monoid.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Graph/GraphAlgos.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/ContMonad.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Tuple.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Identity.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/ListMonad.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Recur/Relation.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Z.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Positive.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/TypeTac.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Injection.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Graph/BuildGraph.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/TypeTac.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/LazyList.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/EqDep.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Recur/GenRec.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Foldable.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadWriter.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/EquivDec.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Recur/Measure.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Checked.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadExc.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Unit.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/FunctorLaws.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Proper.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/MonadTac.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadState.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Functor.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadZero.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Applicative.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadReader.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Relations/Compose.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Graph/Graph.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Injection.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Recur/Relation.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadCont.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/CoMonad.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/CoFunctor.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/IdentityMonad.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Lazy.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Bool.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/N.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Traversable.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Injection.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Set/SetMap.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Identity.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/BinOps.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Reify.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Stream.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Unit.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Forward.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Monoid.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Programming/Injection.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Forward.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Monads.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/FuelMonadLaws.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadPlus.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadTrans.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/OptionMonadLaws.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/ListMonad.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Bool.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/ReaderMonadLaws.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Recur/Facts.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/Monads.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/N.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/IdentityMonadLaws.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/Any.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/EquivDec.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadZero.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadLaws.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/LazyList.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Equality.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Cases.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Core/Any.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/IdentityMonad.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Graph/Graph.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/MonadTac.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadExc.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Stream.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadCont.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/CoMonad.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Structures/MonadTrans.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Relations/Compose.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Set/SetMap.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Data/Monads/ContMonad.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/Tactics/Equality.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/ExtLib.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/ExtLib/ExtLib.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-ext-lib.0.10.1
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none