ยซ Up

finger-tree 8.8.0 3 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-num      base    Num library distributed with the OCaml compiler
base-threads    base
base-unix      base
camlp5       7.14    Preprocessor-pretty-printer of OCaml
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-perl      2      Virtual package relying on perl
coq         8.8.2    Formal proof management system
num         0      The Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.05.0   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.05.0   Official 4.05.0 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.6    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "Hugo.Herbelin@inria.fr"
homepage: "http://mattam.org/research/russell/fingertrees.en.html"
license: "LGPL"
build: [make "-j%{jobs}%"]
install: [make "install"]
remove: ["rm" "-R" "%{lib}%/coq/user-contrib/FingerTree"]
depends: [
 "coq" {>= "8.8" & < "8.9~"}
]
tags: [ "keyword: data structures" "keyword: dependent types" "keyword: Finger Trees" "category: Computer Science/Data Types and Data Structures" "date: 2009-02" ]
authors: [ "Matthieu Sozeau <mattam@mattam.org> [http://mattam.org]" ]
bug-reports: "https://github.com/coq-contribs/finger-tree/issues"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-contribs/finger-tree.git"
synopsis: "Dependent Finger Trees"
description: """
A verified generic implementation of Finger Trees"""
flags: light-uninstall
url {
 src: "https://github.com/coq-contribs/finger-tree/archive/v8.8.0.tar.gz"
 checksum: "md5=f706927eba694ff80886621fab015dac"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-finger-tree.8.8.0 coq.8.8.2
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-finger-tree.8.8.0 coq.8.8.2
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-finger-tree.8.8.0 coq.8.8.2
Return code
0
Duration
3 m 0 s

Installation size

Total: 12 M

 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/RopeModule.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/DependentFingerTree.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/DependentFingerTreeModule.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/FingerTreeModule.vo
 • 311 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Digit.vo
 • 309 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/DependentSequence.vo
 • 267 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/StringInterface.vo
 • 241 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/DependentFingerTreeModule.glob
 • 163 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/DependentFingerTree.glob
 • 139 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/DigitModule.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/FingerTree.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/OrdSequence.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/PrioQueue.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/DependentFingerTreeModule.v
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/DependentFingerTree.v
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/DependentSequence.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Sequence.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/KeyMonoid.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/OrderedType.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Monoid.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/DigitModule.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/DependentSequence.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/FingerTreeModule.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Digit.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/FingerTree.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Reduce.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/FingerTreeModule.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Notations.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/RopeModule.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/FingerTree.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/PrioQueue.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Digit.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/DigitModule.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Monoid.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/OrdSequence.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/OrdSequence.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/StringInterface.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Modules.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Monoid.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/RopeModule.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Reduce.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/OrderedType.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Sequence.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/PrioQueue.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Modules.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/KeyMonoid.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/StringInterface.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Sequence.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/KeyMonoid.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/OrderedType.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Modules.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Reduce.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Notations.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.05.0/lib/coq/user-contrib/FingerTree/Notations.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-finger-tree.8.8.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none