ยซ Up

quickchick 1.2.1 3 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
coq         8.10.0   Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.06.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.06.1   Official 4.06.1 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.5    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "llamp@seas.upenn.edu"
synopsis: "Randomized Property-Based Testing Plugin for Coq"
homepage: "https://github.com/QuickChick/QuickChick"
dev-repo: "git+https://github.com/QuickChick/QuickChick.git"
bug-reports: "https://github.com/QuickChick/QuickChick/issues"
license: "MIT"
build: [ make "-j" jobs ]
install: [
 [make "-j" jobs "install" ]
 [make "-j" jobs "tests"] {with-test}
]
depends: [
 "coq" {>= "8.10" < "8.11~"}
 "coq-ext-lib"
 "coq-mathcomp-ssreflect"
 "ocamlbuild"
 "ocamlfind"
 "menhir" {build}
 "coq-simple-io"
]
authors: [
 "Leonidas Lampropoulos <>"
 "Zoe Paraskevopoulou <>"
 "Maxime Denes <>"
 "Catalin Hritcu <>"
 "Benjamin Pierce <>"
 "Li-yao Xia <>"
 "Arthur Azevedo de Amorim <>"
 "Yishuai Li <>"
 "Antal Spector-Zabusky <>"
]
tags: [
 "keyword:extraction"
 "category:Miscellaneous/Coq Extensions"
 "logpath:QuickChick"
]
url {
 src: "https://github.com/QuickChick/QuickChick/archive/v1.2.1.tar.gz"
 checksum: "md5=62de46c6ca15b77717e346f83a0e91bf"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-quickchick.1.2.1 coq.8.10.0
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-quickchick.1.2.1 coq.8.10.0
Return code
0
Duration
18 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-quickchick.1.2.1 coq.8.10.0
Return code
0
Duration
3 m 0 s

Installation size

Total: 17 M

 • 10 M ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Tactics.vo
 • 985 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/quickchick_plugin.cmxs
 • 780 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/State.vo
 • 726 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenHighImpl.vo
 • 338 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenHighImpl.glob
 • 262 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/bin/quickChick
 • 204 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Sets.vo
 • 190 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Instances.vo
 • 174 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenLow.vo
 • 173 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/SemChecker.vo
 • 151 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/ShowFacts.vo
 • 148 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/RandomQC.vo
 • 146 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/CoArbitrary.vo
 • 139 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Sets.glob
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/quickchick_plugin.cmi
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenHighInterface.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Decidability.vo
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenHighInterface.glob
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenHigh.vo
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/SemChecker.glob
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenLow.glob
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Checker.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenLowInterface.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Test.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/RandomQC.glob
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Classes.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/DependentClasses.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenLowInterface.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Show.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenHighImpl.v
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/StringOT.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/CoArbitrary.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Typeclasses.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/MutateCheck.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/quickchick_plugin.cmx
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Instances.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Checker.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Nat_util.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Test.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/ExtractionQC.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/QuickChick.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Mutation.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/SemChecker.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenHigh.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Sets.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Show.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/RandomQC.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenLow.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/DependentClasses.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Classes.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/RoseTrees.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/CoArbitrary.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenHighInterface.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Checker.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/ShowFacts.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenLowInterface.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/StringOT.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Decidability.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Test.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Instances.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/DependentClasses.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/MutateCheck.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Show.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/quickchick_plugin.cmxa
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Typeclasses.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Typeclasses.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Classes.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Nat_util.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Decidability.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/StringOT.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Mutation.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/ShowFacts.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/GenHigh.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Mutation.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/ExtractionQC.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/RoseTrees.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Tactics.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/State.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/RoseTrees.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/MutateCheck.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Nat_util.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/QuickChick.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/Tactics.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/ExtractionQC.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/QuickChick.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/QuickChick/State.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-quickchick.1.2.1
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none