ยซ Up

coq-in-coq 8.10.0 1 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
coq         8.10.1   Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.06.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.06.1   Official 4.06.1 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.5    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "Hugo.Herbelin@inria.fr"
homepage: "https://github.com/coq-contribs/coq-in-coq"
license: "LGPL 2.1"
build: [make "-j%{jobs}%"]
install: [make "install"]
remove: ["rm" "-R" "%{lib}%/coq/user-contrib/CoqInCoq"]
depends: [
 "camlp5"
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.10" & < "8.11~"}
]
tags: [
 "keyword: calculus of constructions"
 "category: Mathematics/Logic/Type theory"
 "category: Miscellaneous/Extracted Programs/Type checking unification and normalization"
]
authors: [
 "Bruno Barras"
]
bug-reports: "https://github.com/coq-contribs/coq-in-coq/issues"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-contribs/coq-in-coq.git"
synopsis: "A formalisation of the Calculus of Construction"
flags: light-uninstall
url {
 src: "https://github.com/coq-contribs/coq-in-coq/archive/v8.10.0.tar.gz"
 checksum: "md5=d5364ff958bc18ebe91b0e1b10452bc7"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-coq-in-coq.8.10.0 coq.8.10.1
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-coq-in-coq.8.10.0 coq.8.10.1
Return code
0
Duration
6 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-coq-in-coq.8.10.0 coq.8.10.1
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Installation size

Total: 3 M

 • 418 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Machine.vo
 • 257 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Expr.vo
 • 144 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Conv_Dec.vo
 • 144 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Ered.vo
 • 143 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Termes.vo
 • 141 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Infer.vo
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Int_stab.vo
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Types.vo
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Int_stab.glob
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Class.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Termes.glob
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Equiv.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Class.glob
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Machine.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Types.glob
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Names.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/MyList.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Strong_Norm.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Ered.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Conv.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Consistency.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/ETypes.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Can.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Infer.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Int_stab.v
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Int_typ.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/ListType.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Equiv.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Expr.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Termes.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/ETypes.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Class.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Int_term.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Strong_Norm.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Machine.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Types.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/MyList.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Ered.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Infer.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Can.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Expr.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Consistency.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Names.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Int_typ.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Equiv.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/ListType.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Strong_Norm.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Conv_Dec.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/ETypes.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Conv.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Consistency.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Can.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/MyList.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Conv.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Names.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Int_typ.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Conv_Dec.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Int_term.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/MlTypes.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/MlTypes.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/ListType.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/Int_term.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/CoqInCoq/MlTypes.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-coq-in-coq.8.10.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none