ยซ Up

monae 0.2 7 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
coq         8.11.2   Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.06.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.06.1   Official 4.06.1 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.5    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "reynald.affeldt@aist.go.jp"
homepage: "https://github.com/affeldt-aist/monae"
bug-reports: "https://github.com/affeldt-aist/monae/issues"
dev-repo: "git+https://github.com/affeldt-aist/monae.git"
license: "LGPL-2.1-or-later"
authors: [
 "Reynald Affeldt"
 "David Nowak"
 "Takafumi Saikawa"
 "Jacques Garrigue"
 "Celestine Sauvage"
 "Kazunari Tanaka"
]
build: [
 [make "-j%{jobs}%"]
 [make "sect5"]
 [make "-C" "impredicative_set"]
]
install: [
 [make "install"]
]
depends: [
 "coq" { >= "8.11" & < "8.13~" }
 "coq-infotheo" { >= "0.2" & < "0.3~" }
 "coq-paramcoq" { >= "1.1.2" & < "1.2~" }
]
synopsis: "Monads and equational reasoning in Coq"
description: """
This Coq library contains a hierarchy of monads with their laws used
in several examples of monadic equational reasoning.
"""
tags: [
 "category:Computer Science/Semantics and Compilation/Semantics"
 "keyword: monads"
 "keyword: effects"
 "keyword: probability"
 "keyword: nondeterminism"
 "logpath:monae"
 "date:2020-10-31"
]
url {
 http: "https://github.com/affeldt-aist/monae/archive/0.2.tar.gz"
 checksum: "sha512=ac190d9fccd104d9d2e73a6b770efcd64554090ff4cce9eaddabea31f3ef8c8d8b9f73bd35efdd5d9a958c789eb8e380c4866eae3eb6dcafe9028f194b7b5c80"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-monae.0.2 coq.8.11.2
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-monae.0.2 coq.8.11.2
Return code
0
Duration
55 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-monae.0.2 coq.8.11.2
Return code
0
Duration
7 m 0 s

Installation size

Total: 10 M

 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/category.vo
 • 925 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_transformer.vo
 • 586 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/hierarchy.vo
 • 470 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_model.vo
 • 464 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/smallstep.vo
 • 328 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/hierarchy.glob
 • 316 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/state_lib.vo
 • 296 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_model.glob
 • 275 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_monty.glob
 • 269 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/category.glob
 • 255 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/fail_lib.vo
 • 255 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_monty.vo
 • 242 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/gcm_model.vo
 • 225 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_transformer.glob
 • 194 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_lib.vo
 • 193 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_nqueens.vo
 • 189 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/altprob_model.vo
 • 183 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/state_lib.glob
 • 179 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_lib.vo
 • 173 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_quicksort.vo
 • 160 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_composition.vo
 • 157 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_nqueens.glob
 • 153 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/fail_lib.glob
 • 141 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/smallstep.glob
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_lib.glob
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_lib.glob
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/gcm_model.glob
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_relabeling.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_spark.vo
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_quicksort.glob
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_monad_transformer.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_spark.glob
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/trace_lib.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_composition.glob
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_monad_model.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/altprob_model.glob
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_array.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_relabeling.glob
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/hierarchy.v
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_model.v
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monae_lib.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/category.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_monad_transformer.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_transformer.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/smallstep.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/gcm_model.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/trace_lib.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/fail_lib.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_monty.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/state_lib.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_lib.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_nqueens.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monae_lib.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_lib.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/altprob_model.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_quicksort.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_monad_model.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_composition.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_spark.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_array.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_relabeling.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_monad_transformer.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/trace_lib.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/monae_lib.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_monad_model.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_array.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-monae.0.2
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none