ยซ Up

huffman 8.9.0 1 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
camlp5       7.14    Preprocessor-pretty-printer of OCaml
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-perl      2      Virtual package relying on perl
coq         8.7.1    Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.06.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.06.1   Official 4.06.1 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.5    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "palmskog@gmail.com"
homepage: "https://github.com/coq-community/huffman"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-community/huffman.git"
bug-reports: "https://github.com/coq-community/huffman/issues"
license: "LGPL-2.1-or-later"
synopsis: "A Coq proof of the correctness of the Huffman coding algorithm"
description: """
This projects contains a Coq proof of the correctness of the Huffman coding algorithm,
as described in David A. Huffman's paper A Method for the Construction of Minimum-Redundancy
Codes, Proc. IRE, pp. 1098-1101, September 1952.
"""
build: [make "-j%{jobs}%"]
install: [make "install"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.7" & < "8.10~"}
]
tags: [
 "category:Computer Science/Decision Procedures and Certified Algorithms/Correctness proofs of algorithms"
 "category:Miscellaneous/Extracted Programs/Combinatorics"
 "keyword:data compression"
 "keyword:code"
 "keyword:huffman tree"
 "logpath:Huffman"
 "date:2019-05-15"
]
authors: [
 "Laurent Thรฉry"
]
url {
 src: "https://github.com/coq-community/huffman/archive/v8.9.0.tar.gz"
 checksum: "sha256=20b63eae0d17a23646446fcca22de945d6a19a03246bec8b5b4c8da6d6f3184b"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-huffman.8.9.0 coq.8.7.1
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-huffman.8.9.0 coq.8.7.1
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-huffman.8.9.0 coq.8.7.1
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Installation size

Total: 3 M

 • 314 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/PBTree.vo
 • 259 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Huffman.vo
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/BTree.vo
 • 116 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Huffman.glob
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/PBTree.glob
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Code.vo
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Aux.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/HeightPred.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Prod2List.glob
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Permutation.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/HeightPred.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Build.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Prod2List.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Frequency.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Aux.glob
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Cover.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Permutation.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Code.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Weight.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/UniqueKey.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/PBTree2BTree.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/UList.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/OrderedCover.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/PBTree.v
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Ordered.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/OneStep.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Restrict.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Cover.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/SubstPred.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Build.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/WeightTree.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/BTree.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/CoverMin.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/ISort.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Frequency.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Weight.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/SameSumLeaves.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Extraction.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Code.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/HeightPred.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Aux.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/OneStep.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Restrict.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Permutation.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Huffman.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/UniqueKey.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/BTree.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/PBTree2BTree.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Cover.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Prod2List.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Frequency.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Build.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Ordered.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/SubstPred.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/OrderedCover.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/WeightTree.glob
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Weight.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/ISort.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/UList.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Restrict.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/PBTree2BTree.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/UniqueKey.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Ordered.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/OneStep.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/OrderedCover.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/CoverMin.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/SubstPred.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/UList.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/SameSumLeaves.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/ISort.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/WeightTree.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/CoverMin.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/sTactic.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/sTactic.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/SameSumLeaves.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Extraction.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/sTactic.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Huffman/Extraction.glob

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-huffman.8.9.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none