ยซ Up

paco 2.0.0 3 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
camlp5       7.14    Preprocessor-pretty-printer of OCaml
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-perl      2      Virtual package relying on perl
coq         8.7.1    Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.06.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.06.1   Official 4.06.1 release
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.5    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "paco@sf.snu.ac.kr"
version: "2.0.0"
homepage: "https://github.com/snu-sf/paco/"
dev-repo: "git+https://github.com/snu-sf/paco.git"
bug-reports: "https://github.com/snu-sf/paco/issues/"
authors: [
 "Chung-Kil Hur <gil.hur@sf.snu.ac.kr>"
 "Georg Neis <neis@mpi-sws.org>"
 "Derek Dreyer <dreyer@mpi-sws.org>"
 "Viktor Vafeiadis <viktor@mpi-sws.org>"
]
license: "BSD-3"
build: [
 [make "-C" "src" "all" "-j%{jobs}%"]
]
install: [
 [make "-C" "src" "-f" "Makefile.coq" "install"]
]
remove: ["rm" "-r" "-f" "%{lib}%/coq/user-contrib/Paco"]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.6" & < "8.10"}
]
synopsis: "Coq library implementing parameterized coinduction"
tags: [
 "date:2018-02-11"
 "category:Computer Science/Programming Languages/Formal Definitions and Theory"
 "category:Mathematics/Logic"
 "keyword:co-induction"
 "keyword:simulation"
 "keyword:parameterized greatest fixed point"
]
flags: light-uninstall
url {
 src: "https://github.com/snu-sf/paco/archive/v2.0.0.tar.gz"
 checksum: "md5=103c31b6d7f9419e1d1d1b1db4287220"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-paco.2.0.0 coq.8.7.1
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-paco.2.0.0 coq.8.7.1
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-paco.2.0.0 coq.8.7.1
Return code
0
Duration
3 m 0 s

Installation size

Total: 13 M

 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco18_upto.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco17_upto.vo
 • 935 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco16_upto.vo
 • 790 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco15_upto.vo
 • 686 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco14_upto.vo
 • 591 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco13_upto.vo
 • 513 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco12_upto.vo
 • 445 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco11_upto.vo
 • 383 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco10_upto.vo
 • 327 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco9_upto.vo
 • 303 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/pacotac.vo
 • 276 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco8_upto.vo
 • 231 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco7_upto.vo
 • 219 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco18.vo
 • 207 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paconotation_internal.vo
 • 200 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco17.vo
 • 190 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco6_upto.vo
 • 183 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco16.vo
 • 166 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco15.vo
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco5_upto.vo
 • 150 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco14.vo
 • 135 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco13.vo
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco4_upto.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco12.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/examples.vo
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paconotation.vo
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco11.vo
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paconotation.glob
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco3_upto.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco10.vo
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco9.vo
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco2_upto.vo
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco18.glob
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco8.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/tutorial.vo
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco17.glob
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco18_upto.glob
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco7.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco16.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco1_upto.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paconotation_internal.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco17_upto.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco15.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/pacotac.v
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco6.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco14.glob
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco16_upto.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco0_upto.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco13.glob
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco5.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco15_upto.glob
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco12.glob
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco14_upto.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/pacotac.glob
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco4.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco11.glob
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco13_upto.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco10.glob
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco12_upto.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco3.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco9.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco11_upto.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco8.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco10_upto.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco2.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco7.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco9_upto.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco6.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/tutorial.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco8_upto.glob
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/tutorial.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco5.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco7_upto.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco1.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco4.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco6_upto.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco3.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco5_upto.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco4_upto.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco2.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco3_upto.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/examples.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paconotation.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco2_upto.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco1.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco1_upto.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco0.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/pacon.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco0_upto.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco0.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco18.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco18_upto.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/pacotacuser.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paconotation_internal.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco17.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/hpattern.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco17_upto.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco16_upto.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco16.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco15_upto.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco15.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco14_upto.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco13_upto.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco14.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco12_upto.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco13.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco11_upto.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/pacon.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco10_upto.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco12.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco9_upto.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco8_upto.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco11.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco7_upto.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco6_upto.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/examples.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco10.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco5_upto.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco4_upto.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco3_upto.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco2_upto.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco1_upto.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco0_upto.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco9.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco8.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco7.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco6.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco5.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco4.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco3.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco2.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco1.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco0.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/hpattern.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/pacon.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/pacotacuser.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/pacotacuser.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/paco.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.06.1/lib/coq/user-contrib/Paco/hpattern.glob

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-paco.2.0.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none