ยซ Up

monae 0.4.1 18 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name          # Installed # Synopsis
base-bigarray      base
base-threads       base
base-unix        base
conf-findutils      1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp         4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq           8.14.0   Formal proof management system
dune           3.7.0    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml          4.07.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler   4.07.1   Official release 4.07.1
ocaml-config       1      OCaml Switch Configuration
ocaml-secondary-compiler 4.08.1-1  OCaml 4.08.1 Secondary Switch Compiler
ocamlfind        1.9.1    A library manager for OCaml
ocamlfind-secondary   1.9.1    Adds support for ocaml-secondary-compiler to ocamlfind
zarith          1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "Reynald Affeldt <reynald.affeldt@aist.go.jp>"
homepage: "https://github.com/affeldt-aist/monae"
dev-repo: "git+https://github.com/affeldt-aist/monae.git"
bug-reports: "https://github.com/affeldt-aist/monae/issues"
license: "LGPL-2.1-or-later"
synopsis: "Monads and equational reasoning in Coq"
description: """
This Coq library contains a hierarchy of monads with their laws used
in several examples of monadic equational reasoning."""
build: [make "-j%{jobs}%"]
install: [make "install_full"]
depends: [
 "coq" { (>= "8.14" & < "8.16~") | (= "dev") }
 "coq-mathcomp-ssreflect" { (>= "1.13.0" & < "1.15~") | (= "dev") }
 "coq-mathcomp-fingroup" { (>= "1.13.0" & < "1.15~") | (= "dev") }
 "coq-mathcomp-algebra" { (>= "1.13.0" & < "1.15~") | (= "dev") }
 "coq-mathcomp-solvable" { (>= "1.13.0" & < "1.15~") | (= "dev") }
 "coq-mathcomp-field" { (>= "1.13.0" & < "1.15~") | (= "dev") }
 "coq-mathcomp-analysis" { (>= "0.4.0") & (< "0.6~")}
 "coq-infotheo" { >= "0.3.7" & < "0.4~"}
 "coq-paramcoq" { >= "1.1.3" & < "1.2~" }
 "coq-hierarchy-builder" { >= "1.2.0" }
 "coq-equations" { >= "1.3" & < "1.4~" }
]
tags: [
 "keyword:monae"
 "keyword:effects"
 "keyword:probability"
 "keyword:nondeterminism"
 "logpath:monae"
 "date:2022-04-28"
]
authors: [
 "Reynald Affeldt"
 "David Nowak"
 "Takafumi Saikawa"
 "Jacques Garrigue"
 "Ayumu Saito"
 "Celestine Sauvage"
 "Kazunari Tanaka"
]
url {
 http: "https://github.com/affeldt-aist/monae/archive/0.4.1.tar.gz"
 checksum: "sha512=6b3b31a0999ecdf217cd6417a62332dd522c19324e3c037c6634d0ddd62404c9ac9f69c2982b9c80522ee852321e9cadfcca02d38fb31d070d3b96514ca43ee9"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-monae.0.4.1 coq.8.14.0
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-monae.0.4.1 coq.8.14.0
Return code
0
Duration
1 h 10 m

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-monae.0.4.1 coq.8.14.0
Return code
0
Duration
18 m 0 s

Installation size

Total: 26 M

 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_model.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/hierarchy.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ihierarchy.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_transformer.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/category.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_transformer.vo
 • 849 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/fail_lib.vo
 • 509 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_iquicksort.vo
 • 473 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_model.vo
 • 464 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/smallstep.vo
 • 462 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_model.glob
 • 385 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/fail_lib.glob
 • 367 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/state_lib.vo
 • 351 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_model.glob
 • 343 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_quicksort.vo
 • 334 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_composition.vo
 • 324 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_transformer.glob
 • 305 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/category.glob
 • 278 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_lib.vo
 • 278 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_monty.glob
 • 264 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_transformer.glob
 • 261 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_composition.vo
 • 255 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ihierarchy.glob
 • 250 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ifail_lib.glob
 • 244 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_monty.vo
 • 240 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ifail_lib.vo
 • 233 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/istate_lib.vo
 • 232 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_iquicksort.glob
 • 220 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/hierarchy.glob
 • 214 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/gcm_model.vo
 • 198 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_lib.vo
 • 196 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/state_lib.glob
 • 188 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_lib.vo
 • 187 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_lib.glob
 • 186 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/category_ext.vo
 • 185 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ifmt_lifting.glob
 • 182 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_lib.glob
 • 177 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_nqueens.vo
 • 167 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ifmt_lifting.vo
 • 166 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_nqueens.glob
 • 150 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/smallstep.glob
 • 149 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_lib.glob
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/istate_lib.glob
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_composition.glob
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/altprob_model.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/gcm_model.glob
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/array_lib.vo
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_composition.glob
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_relabeling.vo
 • 102 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_spark.glob
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_spark.vo
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/category_ext.glob
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_quicksort.glob
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_monad_model.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_transformer.vo
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_model.v
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_relabeling.glob
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/trace_lib.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/iparametricity_codensity.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/altprob_model.glob
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/iexample_transformer.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/array_lib.glob
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_model.v
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/itrace_lib.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/fail_lib.v
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/iexample_transformer.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/hierarchy.v
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/category.v
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monae_lib.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ihierarchy.v
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonae_lib.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_transformer.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_transformer.v
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_transformer.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/iparametricity_codensity.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/itrace_lib.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/smallstep.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ifail_lib.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/gcm_model.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_iquicksort.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonae_lib.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_lib.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/trace_lib.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_lib.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monae_lib.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/state_lib.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_monty.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ifmt_lifting.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_lib.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_monad_model.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_nqueens.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/category_ext.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/istate_lib.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_quicksort.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_composition.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_composition.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_spark.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/altprob_model.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/array_lib.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_relabeling.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/iexample_transformer.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_transformer.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/iparametricity_codensity.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/monae_lib.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonae_lib.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/itrace_lib.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/trace_lib.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_monad_model.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-monae.0.4.1
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none