ยซ Up

io-system 2.3.0 Uninstallation error ๐ŸŒช๏ธ

Context

# Packages matching: installed
# Name          # Installed # Synopsis
base-bigarray      base
base-threads       base
base-unix        base
conf-findutils      1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp         4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq           8.15.0   Formal proof management system
dune           3.4.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml          4.07.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler   4.07.1   Official release 4.07.1
ocaml-config       1      OCaml Switch Configuration
ocaml-secondary-compiler 4.08.1-1  OCaml 4.08.1 Secondary Switch Compiler
ocamlfind        1.9.1    A library manager for OCaml
ocamlfind-secondary   1.9.1    Adds support for ocaml-secondary-compiler to ocamlfind
zarith          1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "dev@clarus.me"
homepage: "https://github.com/clarus/io-system"
dev-repo: "git+https://github.com/clarus/io-system.git"
bug-reports: "https://github.com/clarus/io-system/issues"
authors: ["Guillaume Claret"]
license: "MIT"
build: [
 ["./configure.sh"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [
 [make "install"]
]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.4pl4"}
 "coq-function-ninjas"
 "coq-list-string" {>= "2.0.0"}
 "coq-io" {= "3.1.0"}
 "coq-io-system-ocaml" {>= "2.2.0"}
]
tags: [
 "date:2015-05-10"
 "keyword:effects"
 "keyword:extraction"
 "logpath:Io.System"
]
synopsis: "System effects for Coq"
url {
 src: "https://github.com/coq-io/system/archive/2.3.0.tar.gz"
 checksum: "md5=fdf48fba559ba76bf20ca8b351104c37"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-io-system.2.3.0 coq.8.15.0
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-io-system.2.3.0 coq.8.15.0
Return code
0
Duration
4 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-io-system.2.3.0 coq.8.15.0
Return code
0
Duration
1 m 0 s

Installation size

Total: 671 K

 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/UnitTests.glob
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/All.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/UnitTests.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/System/Extraction.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/System/System.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Etc.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Char.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Conversion.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Trim.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Comparison.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/System/All.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/System/System.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Case.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/Sort.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/CUnit/All.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/System/Extraction.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/List.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Etc.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/Run.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/UnitTests.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/Sort.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/LString.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/C.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/All.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Char.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Conversion.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ErrorHandlers/All.vo
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/System/Extraction.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Comparison.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/Run.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/System/System.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/CUnit/All.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/C.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ErrorHandlers/All.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Bool.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/List.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Char.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Trim.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/Effect.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/FunctionNinjas/All.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Etc.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Conversion.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/All.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/C.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Bool.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Comparison.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/Sort.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Case.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Trim.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/Run.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ErrorHandlers/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/List.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/CUnit/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Case.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/FunctionNinjas/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Bool.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/LString.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/Effect.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/FunctionNinjas/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/LString.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/Effect.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/System/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/All.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/System/All.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/All.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-io-system.2.3.0
Return code
0
Missing removes
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/FunctionNinjas
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/FunctionNinjas/All.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/FunctionNinjas/All.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/FunctionNinjas/All.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/CUnit
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/CUnit/All.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/CUnit/All.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/CUnit/All.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/Run.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/Effect.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/All.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/C.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/Effect.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/Effect.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/C.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/Run.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/C.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/All.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/Run.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/Io/All.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ErrorHandlers
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ErrorHandlers/All.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ErrorHandlers/All.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ErrorHandlers/All.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/All.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/List.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/Sort.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/List.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/Sort.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/List.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/All.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/Sort.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListPlus/All.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/LString.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/UnitTests.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Trim.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Conversion.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Bool.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/All.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Char.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Case.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Case.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Comparison.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Etc.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Conversion.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/UnitTests.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Bool.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Etc.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Etc.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Char.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Char.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Trim.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Trim.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/UnitTests.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/All.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Comparison.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Bool.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Comparison.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Conversion.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/LString.vo
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/Case.v
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/All.glob
 • /home/bench/.opam/ocaml-base-compiler.4.07.1/lib/coq/user-contrib/ListString/LString.glob
Wrong removes
none