ยซ Up

compcert 3.7~coq-platform 26 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
coq         8.11.1   Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.08.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.08.1   Official release 4.08.1
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
authors: "Xavier Leroy <xavier.leroy@inria.fr>"
maintainer: "Jacques-Henri Jourdan <jacques-Henri.jourdan@normalesup.org>"
homepage: "http://compcert.inria.fr/"
dev-repo: "git+https://github.com/AbsInt/CompCert.git"
bug-reports: "https://github.com/AbsInt/CompCert/issues"
license: "INRIA Non-Commercial License Agreement"
version: "3.7"
build: [
 ["./configure" "ia32-linux" {os = "linux"}
 "ia32-macosx" {os = "macos"}
 "ia32-cygwin" {os = "cygwin"}
 "-bindir" "%{bin}%"
 "-libdir" "%{lib}%/compcert"
 "-install-coqdev"
 "-clightgen"
 "-coqdevdir" "%{lib}%/coq/user-contrib/compcert"
 "-ignore-coq-version"]
 [make "-j%{jobs}%" {ocaml:version >= "4.06"}]
]
patches: [
 "0001-Install-compcert.config-file-along-the-Coq-developme.patch"
 "0007-Dual-license-aarch64-Archi.v-Cbuiltins.ml-extraction.patch"
 "0008-Update-the-list-of-dual-licensed-files.patch"
 "0011-Use-Coq-platform-supplied-Flocq.patch"
 "0012-Use-platform-supplied-menhirlib-as-suggested-by-jhjo.patch"
]
extra-files: [
 ["0001-Install-compcert.config-file-along-the-Coq-developme.patch" "sha256=32ba8c21c84ae6a2075ecb0a039f05150e87db40728e64a81ea8d5daba6df541"]
 ["0007-Dual-license-aarch64-Archi.v-Cbuiltins.ml-extraction.patch" "sha256=fd66f444b4097e4f20f53df9439ea5c66eb889183d271f6c1d45ce25793094d7"]
 ["0008-Update-the-list-of-dual-licensed-files.patch" "sha256=406d241f0e9eb31d02a4be6ec5700044000a176ffe6cfeccf1ca52b42bdedb7d"]
 ["0011-Use-Coq-platform-supplied-Flocq.patch" "sha256=1fd53e11083ca566e30b810acc68fc93d4fd5b5c55c2d493a86e0691c50fdff0"]
 ["0012-Use-platform-supplied-menhirlib-as-suggested-by-jhjo.patch" "sha256=854f1ebbfed8829063f59c26c6e37dc164f98ecf60a572db0531a0d1f56b0981"]
]
install: [
 [make "install"]
]
depends: [
 "coq" {>= "8.7.0" & < "8.12"}
 "coq-flocq" {>= "3.2.1"}
 "coq-menhirlib" {>= "20190626" & < "20200123"}
 "menhir" {>= "20190626" & < "20200123"}
 "ocaml" {>= "4.05.0"}
]
synopsis: "The CompCert C compiler (using coq-platform supplied version of Flocq)"
tags: [
 "category:Computer Science/Semantics and Compilation/Compilation"
 "category:Computer Science/Semantics and Compilation/Semantics"
 "keyword:C"
 "keyword:compiler"
 "logpath:compcert"
 "date:2020-04-29"
]
url {
 src: "https://github.com/AbsInt/CompCert/archive/v3.7.tar.gz"
 checksum: "sha256=ceee1b2ed6c2576cb66eb7a0f2669dcf85e65c0fc68385f0781b0ca4edb87eb0"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-compcert.3.7~coq-platform coq.8.11.1
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-compcert.3.7~coq-platform coq.8.11.1
Return code
0
Duration
9 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 8h opam install -y -v coq-compcert.3.7~coq-platform coq.8.11.1
Return code
0
Duration
26 m 0 s

Installation size

Total: 108 M

 • 11 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/bin/ccomp
 • 11 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cparser/Parser.vo
 • 7 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/bin/clightgen
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/SelectOp.vo
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/SelectLong.vo
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/SimplExprproof.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/ValueDomain.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Op.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/MenhirLib/Interpreter_complete.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/CombineOp.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/MenhirLib/Main.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Integers.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cminorgenproof.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Prop/Double_rounding.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cexec.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/MenhirLib/Validator_complete.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/SimplLocalsproof.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Allocation.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Allocproof.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Ctyping.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Asmgenproof1.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cstrategy.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Machregs.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Events.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/RTLgenproof.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Memory.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Selectionproof.vo
 • 972 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/SplitLong.vo
 • 920 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cshmgenproof.vo
 • 823 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Inliningproof.vo
 • 799 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/SelectOpproof.vo
 • 730 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/ConstpropOp.vo
 • 729 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Values.vo
 • 710 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cop.vo
 • 692 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/FSetAVLplus.vo
 • 656 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Asm.vo
 • 652 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Asmgenproof.vo
 • 626 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Selection.vo
 • 623 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/IEEE754_extra.vo
 • 599 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Ctypes.vo
 • 577 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Cminor.vo
 • 574 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Initializersproof.vo
 • 570 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Stackingproof.vo
 • 551 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/SimplExprspec.vo
 • 548 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/IEEE754/Binary.vo
 • 533 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/SplitLongproof.vo
 • 528 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/ValueAnalysis.vo
 • 504 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Deadcodeproof.vo
 • 479 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Linking.vo
 • 466 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Smallstep.vo
 • 466 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/CSEproof.vo
 • 464 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Unusedglobproof.vo
 • 458 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Bounds.vo
 • 442 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/SelectLongproof.vo
 • 435 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/RTLgenspec.vo
 • 433 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Linearize.vo
 • 430 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Globalenvs.vo
 • 430 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Inliningspec.vo
 • 427 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/SimplLocals.vo
 • 415 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Unusedglob.vo
 • 405 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Heaps.vo
 • 404 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Registers.vo
 • 401 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/CleanupLabels.vo
 • 397 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Cminortyping.vo
 • 385 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/SelectDivproof.vo
 • 384 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/ValueAOp.vo
 • 381 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Constpropproof.vo
 • 375 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/AST.vo
 • 361 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/NeedDomain.vo
 • 360 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/RTLtyping.vo
 • 344 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Floats.vo
 • 343 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/ConstpropOpproof.vo
 • 323 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Maps.vo
 • 315 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Asmgenproof0.vo
 • 314 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/MenhirLib/Interpreter.vo
 • 309 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Memdata.vo
 • 300 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Parmov.vo
 • 300 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Tailcallproof.vo
 • 291 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Linearizeproof.vo
 • 276 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Separation.vo
 • 264 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/NeedOp.vo
 • 263 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Kildall.vo
 • 260 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Coqlib.vo
 • 256 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Tunnelingproof.vo
 • 253 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Zbits.vo
 • 251 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/MenhirLib/Interpreter_correct.vo
 • 242 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/ClightBigstep.vo
 • 234 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Debugvarproof.vo
 • 233 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Builtins0.vo
 • 232 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Csem.vo
 • 231 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Core/Ulp.vo
 • 221 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Debugvar.vo
 • 218 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Asmgen.vo
 • 217 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Clight.vo
 • 205 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/IntvSets.vo
 • 197 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/CleanupLabelsproof.vo
 • 194 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/driver/Compiler.vo
 • 194 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Deadcode.vo
 • 192 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/RTL.vo
 • 192 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Core/Generic_fmt.vo
 • 182 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Determinism.vo
 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Core/Raux.vo
 • 180 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Behaviors.vo
 • 180 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Mach.vo
 • 179 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/CminorSel.vo
 • 176 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Locations.vo
 • 176 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Unityping.vo
 • 172 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/SimplExpr.vo
 • 159 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Lineartyping.vo
 • 158 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Prop/Div_sqrt_error.vo
 • 158 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/IEEE754/Bits.vo
 • 153 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Switch.vo
 • 149 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Core/Digits.vo
 • 148 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Calc/Round.vo
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Intv.vo
 • 146 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/MenhirLib/Validator_safe.vo
 • 144 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Prop/Round_odd.vo
 • 143 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Lattice.vo
 • 139 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/RTLgen.vo
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cshmgen.vo
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/CombineOpproof.vo
 • 131 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Core/FLT.vo
 • 129 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Renumberproof.vo
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Stacklayout.vo
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/driver/Complements.vo
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Prop/Relative.vo
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Inlining.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Csharpminor.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Memtype.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Postorder.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/MenhirLib/Automaton.vo
 • 112 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Core/Round_pred.vo
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Calc/Bracket.vo
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Initializers.vo
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/UnionFind.vo
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Core/Zaux.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/CSE.vo
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/SelectDiv.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Core/Round_NE.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Linear.vo
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/LTL.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Prop/Plus_error.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Conventions1.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/CSEdomain.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cminorgen.vo
 • 86 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Ordered.vo
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Prop/Mult_error.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Constprop.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/MenhirLib/Alphabet.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Core/FTZ.vo
 • 80 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Conventions.vo
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Core/FLX.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Liveness.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cparser/Cabs.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/MenhirLib/Grammar.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Csyntax.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Stacking.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Core/Float_prop.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Calc/Div.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Calc/Sqrt.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Tailcall.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Tunneling.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Renumber.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Decidableplus.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/exportclight/Clightdefs.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Calc/Operations.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Iteration.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Errors.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Prop/Sterbenz.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Builtins.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Builtins1.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Core/FIX.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Core/Defs.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86_32/Archi.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/BoolEqual.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/MenhirLib/Validator_classes.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/flocq/Core/Core.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/share/man/man1/ccomp.1
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Wfsimpl.vo
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Axioms.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/compcert/libcompcert.a
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/compcert/include/stddef.h
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/compcert/include/float.h
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/driver/Compopts.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/compcert/include/stdarg.h
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/compcert/include/stdalign.h
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/compcert/include/stdbool.h
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/compcert/include/varargs.h
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/compcert/include/stdnoreturn.h
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/share/compcert.ini
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/compcert.config
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/README
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/VERSION

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-compcert.3.7~coq-platform
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none