ยซ Up

libvalidsdp 0.7.0 2 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
coq         8.11.1   Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.08.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.08.1   Official release 4.08.1
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: [
 "Pierre Roux <pierre.roux@onera.fr>"
 "ร‰rik Martin-Dorel <erik.martin-dorel@irit.fr>"
]
homepage: "https://sourcesup.renater.fr/validsdp/"
dev-repo: "git+https://github.com/validsdp/validsdp.git"
bug-reports: "https://github.com/validsdp/validsdp/issues"
license: "LGPL-2.1-or-later"
build: [
 ["sh" "-c" "./configure"]
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [make "install"]
depends: [
 "coq" {>= "8.7" & < "8.12~"}
 "coq-bignums"
 "coq-flocq" {>= "3.1.0"}
 "coq-coquelicot" {>= "3.0"}
 "coq-interval" {>= "3.4.0" & < "4~"}
 "coq-mathcomp-field" {>= "1.8" & < "1.11~"}
 "ocamlfind" {build}
 "conf-autoconf" {build & dev}
]
synopsis: "LibValidSDP"
description: """
LibValidSDP is a library for the Coq formal proof assistant. It provides
results mostly about rounding errors in the Cholesky decomposition algorithm
used in the ValidSDP library which itself implements Coq tactics to prove
multivariate inequalities using SDP solvers.
Once installed, the following modules can be imported :
From libValidSDP Require Import Rstruct.v misc.v real_matrix.v bounded.v float_spec.v fsum.v fcmsum.v binary64.v cholesky.v float_infnan_spec.v binary64_infnan.v cholesky_infnan.v flx64.v zulp.v coqinterval_infnan.v.
"""
tags: [
 "keyword:libValidSDP"
 "keyword:ValidSDP"
 "keyword:floating-point arithmetic"
 "keyword:Cholesky decomposition"
 "category:Miscellaneous/Coq Extensions"
 "logpath:libValidSDP"
]
authors: [
 "Pierre Roux <pierre.roux@onera.fr>"
 "ร‰rik Martin-Dorel <erik.martin-dorel@irit.fr>"
]
url {
 src: "https://github.com/validsdp/validsdp/releases/download/v0.7.0/libvalidsdp-0.7.0.tar.gz"
 checksum: "sha256=b9559939a14f56bdd1929fedf8c7d5e8a217ba5057686acad667b3d1b45fa14d"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-libvalidsdp.0.7.0 coq.8.11.1
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-libvalidsdp.0.7.0 coq.8.11.1
Return code
0
Duration
42 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-libvalidsdp.0.7.0 coq.8.11.1
Return code
0
Duration
2 m 0 s

Installation size

Total: 4 M

 • 359 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/cholesky.glob
 • 285 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/cholesky.vo
 • 273 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/coqinterval_infnan.vo
 • 205 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/real_matrix.vo
 • 202 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/real_matrix.glob
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/coqinterval_infnan.glob
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fsum.vo
 • 130 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/float_infnan_spec.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/binary64_infnan.vo
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/float_spec.vo
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/cholesky_infnan.vo
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/misc.vo
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fsum.glob
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fsum_l2r.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fcmsum.vo
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/bounded.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/zulp.vo
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fcmsum.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/binary64.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/Rstruct.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/flx64.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/float_spec.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/cholesky_infnan.glob
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/misc.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/binary64_infnan.glob
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fsum_l2r.glob
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/zulp.glob
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/float_infnan_spec.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/cholesky.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/bounded.glob
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/Rstruct.glob
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/coqinterval_infnan.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/real_matrix.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/flx64.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/binary64.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fsum.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/binary64_infnan.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/zulp.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/float_spec.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fcmsum.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/cholesky_infnan.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/misc.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/float_infnan_spec.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/Rstruct.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/bounded.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/fsum_l2r.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/flx64.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/libValidSDP/binary64.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-libvalidsdp.0.7.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none