ยซ Up

compcert 3.7+8.12~coq_platform~open_source 9 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
coq         8.12.0   Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.08.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.08.1   Official release 4.08.1
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
authors: "Xavier Leroy <xavier.leroy@inria.fr>"
maintainer: "Jacques-Henri Jourdan <jacques-Henri.jourdan@normalesup.org>"
homepage: "http://compcert.inria.fr/"
dev-repo: "git+https://github.com/AbsInt/CompCert.git"
bug-reports: "https://github.com/AbsInt/CompCert/issues"
license: "INRIA Non-Commercial License Agreement"
version: "3.7"
build: [
 ["./configure"
 "ia32-linux" {os = "linux"}
 "ia32-macosx" {os = "macos"}
 "ia32-cygwin" {os = "cygwin"}
 "ia32-cygwin" {os = "win32"}
 "-bindir" "%{bin}%"
 "-libdir" "%{lib}%/compcert"
 "-install-coqdev"
 "-clightgen"
 "-coqdevdir" "%{lib}%/coq/user-contrib/compcert"
 "-ignore-coq-version"]
 [make "depend"]
 [make "-j%{jobs}%" {ocaml:version >= "4.06"} "proof_open_source"]
]
patches: [
 "0001-Install-compcert.config-file-along-the-Coq-developme.patch"
 "0002-Dual-license-aarch64-Archi.v-Cbuiltins.ml-extraction.patch"
 "0003-Update-the-list-of-dual-licensed-files.patch"
 "0004-Use-Coq-platform-supplied-Flocq.patch"
 "0005-Import-ListNotations-explicitly.patch"
 "0006-Coq-MenhirLib-explicit-import-ListNotations-354.patch"
 "0007-Use-ocamlfind-to-find-menhirLib.patch"
 "0008-Use-platform-supplied-menhirlib-as-suggested-by-jhjo.patch"
 "0009-Don-t-build-MenhirLib-platform-version-is-used.patch"
 "0010-Added-open-source-build-to-makefile.patch"
]
extra-files: [
 ["0001-Install-compcert.config-file-along-the-Coq-developme.patch" "sha256=62e36964ed3d06a213caea8639be51641c25df3c4ea384e01ce57d015de698d3"]
 ["0002-Dual-license-aarch64-Archi.v-Cbuiltins.ml-extraction.patch" "sha256=1af58e827aa24be60e115878b9f70f1bf715f83bb1b91da8e2a9d749f4195d29"]
 ["0003-Update-the-list-of-dual-licensed-files.patch" "sha256=bf91c7d3e2177620296838658cafbeffdd50d8d1ef56649b56a35644410e1337"]
 ["0004-Use-Coq-platform-supplied-Flocq.patch" "sha256=83261a1fae459c319c0288a543787d3abcadaa2cccb1c34543c9784fe645f942"]
 ["0005-Import-ListNotations-explicitly.patch" "sha256=c4f29203e8dcaa17c76543ad77dabefdb555588567d4f6055cd53e19a9c81081"]
 ["0006-Coq-MenhirLib-explicit-import-ListNotations-354.patch" "sha256=3b7f59d4736d36878bbe3c0fed80e7db1ae75b9c8a5a9c90a57df2c1a4f4ae78"]
 ["0007-Use-ocamlfind-to-find-menhirLib.patch" "sha256=df3f103977fa02bd339f6a8537da6bd4eaf1baa54c9675508e3bd16dbe11464e"]
 ["0008-Use-platform-supplied-menhirlib-as-suggested-by-jhjo.patch" "sha256=bcd2eb6eafb5a71fd0ee8ecf6f1b100b06723c636adb0ef2f915fa0ac3585c64"]
 ["0009-Don-t-build-MenhirLib-platform-version-is-used.patch" "sha256=77835a85124eb1e8afefdcaf9eaa5beab64ed0fea22fceab78b7fd550778c857"]
 ["0010-Added-open-source-build-to-makefile.patch" "sha256=0c30ba166c0687395eef15aa92dee66b02d46ee12417de74a69fc3b479ea3e4c"]
]
install: [
 [make "install_open_source"]
]
depends: [
 "coq" {>= "8.12" & < "8.13"}
 "coq-flocq" {>= "3.2.1" & < "4~"}
 "coq-menhirlib" {>= "20190626" & <= "20210310"}
 "menhir" {>= "20190626" & <= "20210310" }
 "ocaml" {>= "4.05.0"}
]
synopsis: "The CompCert C compiler (only open source files + using coq-platform)"
tags: [
 "category:Computer Science/Semantics and Compilation/Compilation"
 "category:Computer Science/Semantics and Compilation/Semantics"
 "keyword:C"
 "keyword:compiler"
 "logpath:compcert"
 "date:2020-04-29"
]
url {
 src: "https://github.com/AbsInt/CompCert/archive/v3.7.tar.gz"
 checksum: "sha256=ceee1b2ed6c2576cb66eb7a0f2669dcf85e65c0fc68385f0781b0ca4edb87eb0"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-compcert.3.7+8.12~coq_platform~open_source coq.8.12.0
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-compcert.3.7+8.12~coq_platform~open_source coq.8.12.0
Return code
0
Duration
9 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 8h opam install -y -v coq-compcert.3.7+8.12~coq_platform~open_source coq.8.12.0
Return code
0
Duration
9 m 0 s

Installation size

Total: 28 M

 • 11 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cparser/Parser.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Integers.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Ctyping.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cstrategy.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Events.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Memory.vo
 • 732 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Values.vo
 • 707 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Cop.vo
 • 697 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/FSetAVLplus.vo
 • 603 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Ctypes.vo
 • 603 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/IEEE754_extra.vo
 • 580 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/backend/Cminor.vo
 • 484 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Linking.vo
 • 470 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Smallstep.vo
 • 432 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Globalenvs.vo
 • 408 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Heaps.vo
 • 379 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/AST.vo
 • 353 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Floats.vo
 • 324 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Maps.vo
 • 312 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Memdata.vo
 • 309 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Parmov.vo
 • 278 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Separation.vo
 • 269 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Coqlib.vo
 • 253 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Zbits.vo
 • 246 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/ClightBigstep.vo
 • 236 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Builtins0.vo
 • 235 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Csem.vo
 • 220 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Clight.vo
 • 195 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/IntvSets.vo
 • 186 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Determinism.vo
 • 183 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Behaviors.vo
 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Unityping.vo
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Switch.vo
 • 150 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Intv.vo
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Lattice.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Memtype.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Postorder.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/UnionFind.vo
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Ordered.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cparser/Cabs.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/cfrontend/Csyntax.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Decidableplus.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Iteration.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Errors.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/exportclight/Clightdefs.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/common/Builtins.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86/Builtins1.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/BoolEqual.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/x86_32/Archi.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Wfsimpl.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/lib/Axioms.vo
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/compcert.config
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/README
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq/user-contrib/compcert/VERSION

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-compcert.3.7+8.12~coq_platform~open_source
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none