ยซ Up

compcert-64 3.7+8.12~coq_platform~open_source 10 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
coq         8.12.1   Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.08.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.08.1   Official release 4.08.1
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
# opam file:
opam-version: "2.0"
authors: "Xavier Leroy <xavier.leroy@inria.fr>"
maintainer: "Jacques-Henri Jourdan <jacques-Henri.jourdan@normalesup.org>"
homepage: "http://compcert.inria.fr/"
dev-repo: "git+https://github.com/AbsInt/CompCert.git"
bug-reports: "https://github.com/AbsInt/CompCert/issues"
license: "INRIA Non-Commercial License Agreement"
version: "3.7"
build: [
 ["./configure"
 "amd64-linux" {os = "linux"}
 "amd64-macosx" {os = "macos"}
 "amd64-linux" {os = "win32"}
 "-prefix" "%{prefix}%/variants/compcert64"
 "-install-coqdev"
 "-clightgen"
 "-coqdevdir" "%{lib}%/coq-variant/compcert64/compcert"
 "-ignore-coq-version"]
 [make "depend"]
 [make "-j%{jobs}%" {ocaml:version >= "4.06"} "proof_open_source"]
]
patches: [
 "0001-Install-compcert.config-file-along-the-Coq-developme.patch"
 "0002-Dual-license-aarch64-Archi.v-Cbuiltins.ml-extraction.patch"
 "0003-Update-the-list-of-dual-licensed-files.patch"
 "0004-Use-Coq-platform-supplied-Flocq.patch"
 "0005-Import-ListNotations-explicitly.patch"
 "0006-Coq-MenhirLib-explicit-import-ListNotations-354.patch"
 "0007-Use-ocamlfind-to-find-menhirLib.patch"
 "0008-Use-platform-supplied-menhirlib-as-suggested-by-jhjo.patch"
 "0009-Don-t-build-MenhirLib-platform-version-is-used.patch"
 "0010-Added-open-source-build-to-makefile.patch"
]
extra-files: [
 ["0001-Install-compcert.config-file-along-the-Coq-developme.patch" "sha256=62e36964ed3d06a213caea8639be51641c25df3c4ea384e01ce57d015de698d3"]
 ["0002-Dual-license-aarch64-Archi.v-Cbuiltins.ml-extraction.patch" "sha256=1af58e827aa24be60e115878b9f70f1bf715f83bb1b91da8e2a9d749f4195d29"]
 ["0003-Update-the-list-of-dual-licensed-files.patch" "sha256=bf91c7d3e2177620296838658cafbeffdd50d8d1ef56649b56a35644410e1337"]
 ["0004-Use-Coq-platform-supplied-Flocq.patch" "sha256=83261a1fae459c319c0288a543787d3abcadaa2cccb1c34543c9784fe645f942"]
 ["0005-Import-ListNotations-explicitly.patch" "sha256=c4f29203e8dcaa17c76543ad77dabefdb555588567d4f6055cd53e19a9c81081"]
 ["0006-Coq-MenhirLib-explicit-import-ListNotations-354.patch" "sha256=3b7f59d4736d36878bbe3c0fed80e7db1ae75b9c8a5a9c90a57df2c1a4f4ae78"]
 ["0007-Use-ocamlfind-to-find-menhirLib.patch" "sha256=df3f103977fa02bd339f6a8537da6bd4eaf1baa54c9675508e3bd16dbe11464e"]
 ["0008-Use-platform-supplied-menhirlib-as-suggested-by-jhjo.patch" "sha256=bcd2eb6eafb5a71fd0ee8ecf6f1b100b06723c636adb0ef2f915fa0ac3585c64"]
 ["0009-Don-t-build-MenhirLib-platform-version-is-used.patch" "sha256=77835a85124eb1e8afefdcaf9eaa5beab64ed0fea22fceab78b7fd550778c857"]
 ["0010-Added-open-source-build-to-makefile.patch" "sha256=0c30ba166c0687395eef15aa92dee66b02d46ee12417de74a69fc3b479ea3e4c"]
]
install: [
 [make "install_open_source"]
]
depends: [
 "coq" {>= "8.12" & < "8.13"}
 "coq-flocq" {>= "3.2.1" & < "4~"}
 "coq-menhirlib" {>= "20190626"}
 "menhir" {>= "20190626"}
 "ocaml" {>= "4.05.0"}
]
synopsis: "The CompCert C compiler (64 bit, only open source files + using coq-platform)"
description: "This package installs the 64 bit version of CompCert.
For coexistence with the 32 bit version, the files are installed in:
%{prefix}%/variants/compcert64/bin (ccomp and clightgen binaries)
%{prefix}%/variants/compcert64/lib/compcert (C library)
%{lib}%/coq/user-contrib/compcert64 (Coq library)
Please note that the coq module path is compcert and not compcert64,
so the files cannot be directly Required as compcert64.
Instead -Q or -R options must be used to bind the compcert64 folder
to the module path compcert. This is more convenient if one development
uses both 32 and 64 bit versions. Otherwise all files would have to
be duplicated with module paths compcert and compcert64.
Please also note that the binary folder is usually not in the path."
tags: [
 "category:Computer Science/Semantics and Compilation/Compilation"
 "category:Computer Science/Semantics and Compilation/Semantics"
 "keyword:C"
 "keyword:compiler"
 "logpath:compcert64"
 "date:2020-04-29"
]
url {
 src: "https://github.com/AbsInt/CompCert/archive/v3.7.tar.gz"
 checksum: "sha256=ceee1b2ed6c2576cb66eb7a0f2669dcf85e65c0fc68385f0781b0ca4edb87eb0"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-compcert-64.3.7+8.12~coq_platform~open_source coq.8.12.1
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-compcert-64.3.7+8.12~coq_platform~open_source coq.8.12.1
Return code
0
Duration
10 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-compcert-64.3.7+8.12~coq_platform~open_source coq.8.12.1
Return code
0
Duration
10 m 0 s

Installation size

Total: 28 M

 • 11 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/cparser/Parser.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Integers.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/cfrontend/Ctyping.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/cfrontend/Cstrategy.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Events.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Memory.vo
 • 732 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Values.vo
 • 708 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/cfrontend/Cop.vo
 • 697 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/FSetAVLplus.vo
 • 603 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/cfrontend/Ctypes.vo
 • 603 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/IEEE754_extra.vo
 • 580 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/backend/Cminor.vo
 • 484 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Linking.vo
 • 470 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Smallstep.vo
 • 432 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Globalenvs.vo
 • 408 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Heaps.vo
 • 379 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/AST.vo
 • 353 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Floats.vo
 • 324 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Maps.vo
 • 312 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Memdata.vo
 • 309 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Parmov.vo
 • 278 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Separation.vo
 • 269 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Coqlib.vo
 • 253 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Zbits.vo
 • 246 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/cfrontend/ClightBigstep.vo
 • 236 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Builtins0.vo
 • 235 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/cfrontend/Csem.vo
 • 220 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/cfrontend/Clight.vo
 • 195 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/IntvSets.vo
 • 186 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Determinism.vo
 • 183 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Behaviors.vo
 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Unityping.vo
 • 156 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Switch.vo
 • 150 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Intv.vo
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Lattice.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Memtype.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Postorder.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/UnionFind.vo
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Ordered.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/cparser/Cabs.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/cfrontend/Csyntax.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Decidableplus.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Iteration.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Errors.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/exportclight/Clightdefs.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/common/Builtins.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/x86/Builtins1.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/BoolEqual.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/x86_64/Archi.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Wfsimpl.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/lib/Axioms.vo
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/compcert.config
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/README
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.08.1/lib/coq-variant/compcert64/compcert/VERSION

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-compcert-64.3.7+8.12~coq_platform~open_source
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none