ยซ Up

monae 0.3.4 6 m 0 s ๐Ÿ†

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         8.13.2   Formal proof management system
num         1.4     The legacy Num library for arbitrary-precision integer and rational arithmetic
ocaml        4.09.1   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.09.1   Official release 4.09.1
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "Reynald Affeldt <reynald.affeldt@aist.go.jp>"
homepage: "https://github.com/affeldt-aist/monae"
dev-repo: "git+https://github.com/affeldt-aist/monae.git"
bug-reports: "https://github.com/affeldt-aist/monae/issues"
license: "LGPL-2.1-or-later"
synopsis: "Monads and equational reasoning in Coq"
description: """
This Coq library contains a hierarchy of monads with their laws used
in several examples of monadic equational reasoning."""
build: [make "-j%{jobs}%" ]
install: [make "install_full"]
depends: [
 "coq" { (>= "8.13" & < "8.14~") | (= "dev") }
 "coq-mathcomp-ssreflect" { (>= "1.12.0" & < "1.13~") }
 "coq-mathcomp-fingroup" { (>= "1.12.0" & < "1.13~") }
 "coq-mathcomp-algebra" { (>= "1.12.0" & < "1.13~") }
 "coq-mathcomp-solvable" { (>= "1.12.0" & < "1.13~") }
 "coq-mathcomp-field" { (>= "1.12.0" & < "1.13~") }
 "coq-mathcomp-analysis" { (>= "0.3.6" & <= "0.3.7") | (>= "0.3.9" & < "0.4~") }
 "coq-infotheo" { >= "0.3.2" & < "0.4~"}
 "coq-paramcoq" { >= "1.1.2" & < "1.2~" }
]
tags: [
 "keyword:monae"
 "keyword:effects"
 "keyword:probability"
 "keyword:nondeterminism"
 "logpath:monae"
 "date:2021-06-18"
]
authors: [
 "Reynald Affeldt"
 "David Nowak"
 "Takafumi Saikawa"
 "Jacques Garrigue"
 "Celestine Sauvage"
 "Kazunari Tanaka"
]
url {
 http: "https://github.com/affeldt-aist/monae/archive/0.3.4.tar.gz"
 checksum: "sha512=5dc9ea4a260da88be308ad4fc29b88fff85bb575fd03105c085ad9f2ee562b2287a05f7f8be93cdd17755f2157382230402091e37658765bea4b662d2688a18c"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-monae.0.3.4 coq.8.13.2
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-monae.0.3.4 coq.8.13.2
Return code
0
Duration
57 m 0 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-monae.0.3.4 coq.8.13.2
Return code
0
Duration
6 m 0 s

Installation size

Total: 14 M

 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/category.vo
 • 882 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_transformer.vo
 • 756 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_transformer.vo
 • 541 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/hierarchy.vo
 • 428 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_model.vo
 • 424 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/smallstep.vo
 • 410 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ihierarchy.glob
 • 381 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ihierarchy.vo
 • 369 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/hierarchy.glob
 • 313 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_model.glob
 • 297 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/category.glob
 • 296 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_transformer.glob
 • 285 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/state_lib.vo
 • 282 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_monty.glob
 • 264 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_model.glob
 • 241 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_transformer.glob
 • 224 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/fail_lib.vo
 • 224 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_model.vo
 • 221 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_monty.vo
 • 204 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/gcm_model.vo
 • 193 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/state_lib.glob
 • 192 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_lib.glob
 • 187 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/category_ext.vo
 • 177 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_lib.vo
 • 167 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_lib.glob
 • 167 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ifmt_lifting.glob
 • 167 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_nqueens.glob
 • 163 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_lib.vo
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/fail_lib.glob
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_nqueens.vo
 • 161 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ifail_lib.glob
 • 149 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/smallstep.glob
 • 142 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_quicksort.vo
 • 138 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ifail_lib.vo
 • 135 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_lib.glob
 • 128 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_composition.vo
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/gcm_model.glob
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_composition.glob
 • 122 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/altprob_model.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_lib.vo
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ifmt_lifting.vo
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_quicksort.glob
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/istate_lib.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_spark.glob
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_composition.vo
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/category_ext.glob
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_composition.glob
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_relabeling.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/istate_lib.glob
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_spark.vo
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_relabeling.glob
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/hierarchy.v
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_transformer.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/trace_lib.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ihierarchy.v
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/altprob_model.glob
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_model.v
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/iparametricity_codensity.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_monad_model.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/iexample_transformer.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/itrace_lib.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_array.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/iexample_transformer.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_model.v
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/category.v
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monae_lib.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonae_lib.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_transformer.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_transformer.v
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_transformer.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/itrace_lib.glob
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/smallstep.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/iparametricity_codensity.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/trace_lib.glob
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/gcm_model.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/fail_lib.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonae_lib.glob
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_monty.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/state_lib.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_lib.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_lib.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ifmt_lifting.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monae_lib.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_lib.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/ifail_lib.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_nqueens.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/category_ext.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_quicksort.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_monad_model.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monad_composition.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonad_composition.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_spark.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/altprob_model.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/istate_lib.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_relabeling.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_array.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/iexample_transformer.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_transformer.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/iparametricity_codensity.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/itrace_lib.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/trace_lib.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monaeImpredicativeSet/imonae_lib.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/monae_lib.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/proba_monad_model.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.09.1/lib/coq/user-contrib/monae/example_array.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-monae.0.3.4
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none