ยซ Up

addition-chains dev 3 m 2 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "palmskog@gmail.com"
homepage: "https://github.com/coq-community/hydra-battles"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-community/hydra-battles.git"
bug-reports: "https://github.com/coq-community/hydra-battles/issues"
license: "MIT"
synopsis: "Exponentiation algorithms following addition chains"
description: """
Addition chains are algorithms for computations of the p-th power of some x, 
with the least number of multiplication as possible. We present a few implementations of addition chains, with proofs of their correctness"""
build: ["dune" "build" "-p" name "-j" jobs]
depends: [
 "dune" {>= "2.5"}
 "coq" {>= "8.13"}
 "coq-paramcoq" {>= "1.1.3"}
 "coq-mathcomp-ssreflect" {>= "1.12.0"}
 "coq-mathcomp-algebra"
]
tags: [
 "category:Mathematics/Combinatorics and Graph Theory"
 "keyword:addition chains"
 "keyword:exponentiation algorithms"
 "logpath:additions"
]
authors: [
 "Pierre Castรฉran"
 "Yves Bertot"
]
url {
 src: "git+https://github.com/coq-community/hydra-battles.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-addition-chains.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-addition-chains.dev coq.dev
Return code
0
Duration
18 m 34 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-addition-chains.dev coq.dev
Return code
0
Duration
3 m 2 s

Installation size

Total: 3 M

 • 891 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/AM.vo
 • 878 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Euclidean_Chains.vo
 • 217 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/fib.vo
 • 130 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Addition_Chains.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/More_on_positive.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Pow.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Dichotomy.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Pow_variant.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Monoid_instances.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Euclidean_Chains.v
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Compatibility.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Fib2.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Naive.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Monoid_def.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/FirstSteps.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Trace_exercise.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Strategies.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Addition_Chains.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/BinaryStrat.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/solutions_exercises/Computation_app.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Demo_power.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Demo.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/AM.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/fib.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Pow.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Pow_variant.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/More_on_positive.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-addition-chains/README.md
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Monoid_instances.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Compatibility.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Dichotomy.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Monoid_def.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Wf_transparent.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/FirstSteps.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Fib2.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Naive.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-addition-chains/dune-package
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Strategies.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Trace_exercise.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-addition-chains/opam
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Wf_transparent.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-addition-chains/LICENSE
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/BinaryStrat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Demo_power.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/Demo.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/additions/solutions_exercises/Computation_app.v
 • 0 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-addition-chains/META

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-addition-chains.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none