ยซ Up

ceres dev 1 m 10 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
synopsis: "Library for serialization via S-expressions"
maintainer: "Li-yao Xia <lysxia@gmail.com>"
license: "MIT"
homepage: "https://github.com/Lysxia/coq-ceres"
dev-repo: "git+https://github.com/Lysxia/coq-ceres"
bug-reports: "https://github.com/Lysxia/coq-ceres/issues"
authors: [ "Li-yao Xia" ]
depends: [
 "dune" {>= "2.8"}
 "coq" {>= "8.8~"}
 "odoc" {with-doc}
]
build: [
 ["dune" "subst"] {dev}
 ["dune" "build" "-p" name "-j" jobs "@install" ]
]
run-test: [ "dune" "build" "-p" name "test" "tutorial" ]
tags: [
 "keyword:serialization"
 "keyword:debugging"
]
url {
 src: "git+https://github.com/Lysxia/coq-ceres#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-ceres.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-ceres.dev coq.dev
Return code
0
Duration
25 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-ceres.dev coq.dev
Return code
0
Duration
1 m 10 s

Installation size

Total: 874 K

 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtripProof.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresRoundtrip.vo
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresString.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresDeserialize.vo
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresS.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtrip.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserInternal.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresSerialize.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserUtils.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtripProof.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParser.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresFormat.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/Ceres.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresDeserialize.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresUtils.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresString.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresRoundtrip.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresS.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-ceres/README.md
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserInternal.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserRoundtrip.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresSerialize.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParserUtils.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-ceres/dune-package
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresFormat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-ceres/LICENSE
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresUtils.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-ceres/CHANGELOG.md
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/CeresParser.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-ceres/opam
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Ceres/Ceres.v
 • 0 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-ceres/META

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-ceres.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none