Β« Up

coqprime 1.2.0 3 m 11 s πŸ†

πŸ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "thery@sophia.inria.fr"
homepage: "https://github.com/thery/coqprime"
bug-reports: "https://github.com/thery/coqprime/issues"
dev-repo: "git+https://github.com/thery/coqprime.git"
license: "LGPL-2.1-only"
authors: ["Laurent ThΓ©ry"]
build: [
 [make "-j%{jobs}%"]
]
install: [
 [make "install"]
]
depends: [
 "ocaml"
 "coq" {>= "8.13~"}
 "coq-bignums"
]
synopsis: "Certifying prime numbers in Coq"
url {
 src: "https://github.com/thery/coqprime/archive/refs/tags/v8.15.zip"
 checksum: "sha512=5bb7ce74886c4fc075a93a03659a686697dc81256fbfef9e22b47acc9d6c62d73aedb550a4e3f75cdc50c81a4d689f68e8dc266d5a9e039d33894fc62d10d945"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install 🏜️

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-coqprime.1.2.0 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-coqprime.1.2.0 coq.dev
Return code
0
Duration
2 m 7 s

Install πŸš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-coqprime.1.2.0 coq.dev
Return code
0
Duration
3 m 11 s

Installation size

Total: 24 M

 • 15 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/BasePrimes.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/BasePrimes.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/BasePrimes.v
 • 459 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/SMain.vo
 • 313 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/montgomery.glob
 • 308 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/ZEll.vo
 • 261 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Mod_op.glob
 • 253 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/SMain.glob
 • 252 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/montgomery.vo
 • 206 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/ZEll.glob
 • 205 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Mod_op.vo
 • 192 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/NEll.vo
 • 174 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/NEll.glob
 • 174 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Pock.vo
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PocklingtonCertificat.vo
 • 152 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Pock.glob
 • 151 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/EGroup.glob
 • 139 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Pmod.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/LucasLehmer.glob
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PocklingtonCertificat.glob
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Permutation.vo
 • 104 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/EGroup.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Pmod.glob
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/GZnZ.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Lucas.glob
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Root.glob
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Lucas.vo
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PGroup.vo
 • 78 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/LucasLehmer.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Cyclic.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZSum.glob
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCAux.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pocklington.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pocklington.glob
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZSum.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/W.vo
 • 63 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PGroup.glob
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/SMain.v
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Zp.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Cyclic.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/UList.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Permutation.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Zp.glob
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ListAux.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/IGroup.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Root.vo
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/montgomery.v
 • 46 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/ZEll.v
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCmisc.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCAux.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Proth.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Mod_op.v
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/IGroup.glob
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/FGroup.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pepin.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/MEll.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/UList.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Iterator.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Lagrange.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Bits.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Pock.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/GZnZ.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ListAux.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Euler.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ZProgression.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/NEll.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Lagrange.glob
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Iterator.glob
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/MEll.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Zmod.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/PocklingtonRefl.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Ppow.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/EGroup.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PocklingtonCertificat.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/FGroup.glob
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/LucasLehmer.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/W.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Pmod.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Int63Compat.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/N/NatAux.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pepin.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Proth.glob
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Permutation.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCmisc.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Lucas.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Bits.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ZProgression.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Zp.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Euler.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/PGroup.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCAux.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Zmod.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pocklington.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZSum.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Tactic/Tactic.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Cyclic.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/UList.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Root.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/IGroup.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ListAux.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/elliptic/GZnZ.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Ppow.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Lagrange.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/N/NatAux.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/W.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/Iterator.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/ZCmisc.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Pepin.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/FGroup.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Proth.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/List/ZProgression.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/MEll.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/PrimalityTest/Euler.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Tactic/Tactic.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Bits.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/N/NatAux.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Zmod.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Tactic/Tactic.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/Z/Ppow.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/PocklingtonRefl.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/examples/PocklingtonRefl.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Int63Compat.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Coqprime/num/Int63Compat.v

Uninstall 🧹

Command
opam remove -y coq-coqprime.1.2.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none