ยซ Up

engine-bench-lite dev 12 m 36 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
authors: [
 "Jason Gross"
 "Andres Erbsen"
 "Massachusetts Institute of Technology"
]
maintainer: "Jason Gross <jgross@mit.edu>"
homepage: "https://github.com/mit-plv/engine-bench"
bug-reports: "https://github.com/mit-plv/engine-bench/issues"
license: "MIT"
build: [
 [make "-j%{jobs}%" "coq"]
 [make "-j%{jobs}%" "coq-perf-lite"]
]
install: [make "coq-install" "coq-install-perf-lite"]
depends: [
 "coq" {>= "8.11~"}
]
dev-repo: "git+https://github.com/mit-plv/engine-bench.git"
synopsis: "Collection of benchmarks for the proof engine (lite version)"
tags: ["logpath:PerformanceExperiments" "logpath:PerformanceDemos"]
url {
 src: "git+https://github.com/mit-plv/engine-bench.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-engine-bench-lite.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-engine-bench-lite.dev coq.dev
Return code
0
Duration
13 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-engine-bench-lite.dev coq.dev
Return code
0
Duration
12 m 36 s

Installation size

Total: 13 M

 • 7 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/app_n.glob
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/rewrite_strat_under_binders.glob
 • 562 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/app_n.vo
 • 554 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/app_n.v
 • 157 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/repeated_conj.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_non_identity_evar_subst_common.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_identity_evar_subst_common.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/rewrite_strat_repeated_app.glob
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/do_n_let_binder.glob
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/Harness.vo
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/rewrite_strat_repeated_app.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/do_n_let_binder.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/do_n_binder.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/one_step_reduction_common.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/Harness.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/quadratic_reduction.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/quadratic_cbv_lazy_PHOAS.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/one_step_reduction.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/quadratic_reduction.glob
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/conj_True_fast_conj.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/conj_True_repeat_constructor.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_common.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_fast_rewrite_no_abstract.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_common.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/pattern.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_fast_rewrite_ltac2.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_autorewrite_noop.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/do_n_open_constr_True.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/app_n_ltac2.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/open_constr_n_lambda_no_types_different_names.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_common_ltac2.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/open_constr_n_lambda_no_types_same_names.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/open_constr_n_lambda_no_types_no_names.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/fun_n_ltac2.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/let_n_ltac2.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_fact9.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_fact8.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/app_n_uconstr.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/repeat_setoid_rewrite_under_binders.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_with_abstract_fact9.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_with_abstract_fact8.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_autorewrite.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_rewrite_strat.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/constr_eq_alpha.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_strat_under_binders.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/fun_n_uconstr.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/let_n_uconstr.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/intros_n_fun.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/intros_n_let.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_ssrrewrite.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/quadratic_vm_PHOAS.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_fast_rewrite.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/quadratic_native_PHOAS.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_ssrrewrite_noop.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/repeat_setoid_rewrite_under_binders_noop.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/do_n_pose.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/constr_eq.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/one_step_reduction_with_abstract.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/one_step_reduction.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/one_step_reduction.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_non_identity_evar_subst_binders.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_non_identity_evar_subst_nevars.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_non_identity_evar_subst_ctx.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_identity_evar_subst_binders.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_identity_evar_subst_nevars.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_identity_evar_subst_ctx.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/lift_non_identity_evar_subst.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/lift_identity_evar_subst.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/quadratic_cbv_lazy_PHOAS.glob
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/one_step_reduction.glob
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/lift_identity_evar_subst.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/one_step_reduction_common.glob
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/lift_non_identity_evar_subst.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/HarnessTimeAbstract.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_under_binders_common.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/Harness.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_common.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_under_binders_common.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/rewrite_strat_under_binders.vo
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/one_step_reduction_common.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_common_ltac2.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_non_identity_evar_subst_common.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_identity_evar_subst_common.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/quadratic_reduction.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_non_identity_evar_subst_common.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_identity_evar_subst_common.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/rewrite_strat_repeated_app.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/Ltac2Compat/Constr.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/pattern.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/HarnessTimeAbstract.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/pattern.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_common.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/quadratic_cbv_lazy_PHOAS.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/conj_True_fast_conj.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/conj_True_repeat_constructor.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/constr_eq_alpha.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/evar_creation.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/do_n_let_binder.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/rewrite_strat_under_binders.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/HarnessTimeAbstract.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_autorewrite_noop.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_common.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/do_n_binder.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/lift_non_identity_evar_subst.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_under_binders_common.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/app_n_ltac2.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/lift_identity_evar_subst.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_fast_rewrite_ltac2.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/do_n_binder.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_fast_rewrite_no_abstract.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_with_abstract_fact9.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_with_abstract_fact8.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/app_n_uconstr.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/fun_n_ltac2.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/let_n_ltac2.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/intros_n_let.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/constr_eq.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/intros_n_fun.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_fact9.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_fact8.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/repeat_setoid_rewrite_under_binders.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/do_n_open_constr_True.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/pattern.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_fast_rewrite.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/fun_n_ltac2.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/let_n_ltac2.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/repeated_conj.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/open_constr_n_lambda_no_types_different_names.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_ssrrewrite.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/open_constr_n_lambda_no_types_same_names.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_common.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/fun_n_uconstr.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/open_constr_n_lambda_no_types_no_names.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/let_n_uconstr.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/Ltac2Compat/Init.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_autorewrite.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_strat_under_binders.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/app_n_ltac2.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/conj_True_fast_conj.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/Ltac2Compat/Array.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/evar_creation.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/quadratic_vm_PHOAS.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/quadratic_native_PHOAS.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/do_n_pose.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_rewrite_strat.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_strat_under_binders.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/repeat_setoid_rewrite_under_binders_noop.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_autorewrite_noop.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_rewrite_strat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/repeat_setoid_rewrite_under_binders.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_autorewrite.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_common_ltac2.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_ssrrewrite_noop.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/app_n_uconstr.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/conj_True_repeat_constructor.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/open_constr_n_lambda_no_types_different_names.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_fact9.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_fact8.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_with_abstract_fact9.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/iota_reduction_with_abstract_fact8.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/repeated_conj.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/fun_n_uconstr.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/let_n_uconstr.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/pattern.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/constr_eq_alpha.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/pattern.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_ssrrewrite_noop.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/open_constr_n_lambda_no_types_same_names.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/open_constr_n_lambda_no_types_no_names.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/constr_eq.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/quadratic_native_PHOAS.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/quadratic_vm_PHOAS.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/intros_n_fun.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/intros_n_let.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/Ltac2Compat/Constr.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_ssrrewrite.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_fast_rewrite_ltac2.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/repeat_setoid_rewrite_under_binders_noop.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_fast_rewrite.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/rewrite_repeated_app_fast_rewrite_no_abstract.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/do_n_open_constr_True.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/do_n_pose.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/one_step_reduction.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/one_step_reduction_with_abstract.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_non_identity_evar_subst_ctx.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_non_identity_evar_subst_nevars.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_non_identity_evar_subst_binders.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_identity_evar_subst_nevars.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_identity_evar_subst_ctx.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_identity_evar_subst_binders.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_non_identity_evar_subst_binders.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_non_identity_evar_subst_nevars.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_non_identity_evar_subst_ctx.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_identity_evar_subst_binders.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_identity_evar_subst_nevars.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/lift_identity_evar_subst_ctx.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/Ltac2Compat/Constr.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/one_step_reduction_with_abstract.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/one_step_reduction.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/Ltac2Compat/Init.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/Ltac2Compat/Array.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceDemos/evar_creation.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/Ltac2Compat/Init.v
 • 0 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/PerformanceExperiments/Ltac2Compat/Array.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-engine-bench-lite.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none