ยซ Up

flocq 4.1.0 4 m 56 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "guillaume.melquiond@inria.fr"
homepage: "https://flocq.gitlabpages.inria.fr/"
dev-repo: "git+https://gitlab.inria.fr/flocq/flocq.git"
bug-reports: "https://gitlab.inria.fr/flocq/flocq/issues"
license: "LGPL-3.0-or-later"
build: [
 ["autoconf"] {dev}
 ["./configure"]
 ["./remake" "-j%{jobs}%"]
]
install: ["./remake" "install"]
depends: [
 "coq" {>= "8.12"}
 "conf-autoconf" {build & dev}
 ("conf-g++" {build} | "conf-clang" {build})
]
tags: [
 "keyword:floating-point arithmetic"
 "logpath:Flocq"
 "date:2022-04-28"
]
authors: [
 "Sylvie Boldo <sylvie.boldo@inria.fr>"
 "Guillaume Melquiond <guillaume.melquiond@inria.fr>"
]
synopsis: "A formalization of floating-point arithmetic for the Coq system"
url {
 src: "https://flocq.gitlabpages.inria.fr/releases/flocq-4.1.0.tar.gz"
 checksum: "sha512=677e0de1406b3c7e5504d114a5b18ec07c719bbad79a2cfb750ac309fd5ab09be5493afdb1786b5a188cece59fddcd4167e28bf3be4facbdea8fe3b11cdf1ab1"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-flocq.4.1.0 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-flocq.4.1.0 coq.dev
Return code
0
Duration
12 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-flocq.4.1.0 coq.dev
Return code
0
Duration
4 m 56 s

Installation size

Total: 9 M

 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Pff/Pff.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Pff/Pff.v
 • 604 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/IEEE754/BinarySingleNaN.vo
 • 538 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Prop/Double_rounding.vo
 • 227 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Pff/Pff2Flocq.vo
 • 226 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/IEEE754/Binary.vo
 • 221 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Ulp.vo
 • 187 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Generic_fmt.vo
 • 175 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Raux.vo
 • 154 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Prop/Double_rounding.v
 • 140 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Prop/Div_sqrt_error.vo
 • 137 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Calc/Round.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Round_pred.vo
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Prop/Round_odd.vo
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/IEEE754/BinarySingleNaN.v
 • 117 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/IEEE754/Bits.vo
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Digits.vo
 • 107 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Prop/Relative.vo
 • 96 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Pff/Pff2FlocqAux.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Zaux.vo
 • 92 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Calc/Bracket.vo
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Pff/Pff2Flocq.v
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/IEEE754/PrimFloat.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/FLT.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Prop/Plus_error.vo
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Round_NE.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Ulp.v
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/FLX.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Prop/Mult_error.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Float_prop.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/FTZ.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Generic_fmt.v
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Calc/Div.vo
 • 52 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Calc/Plus.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Calc/Sqrt.vo
 • 51 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Raux.v
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Calc/Operations.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Prop/Sterbenz.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/FIX.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/IEEE754/Binary.v
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/IEEE754/Int63Copy.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Round_pred.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Defs.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Prop/Round_odd.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Calc/Round.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Prop/Div_sqrt_error.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Prop/Relative.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Core.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Digits.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Pff/Pff2FlocqAux.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/IEEE754/Bits.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Zaux.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/IEEE754/Int63Compat.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Calc/Bracket.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Prop/Plus_error.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Round_NE.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Version.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/IEEE754/PrimFloat.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/FLT.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/IEEE754/Int63Copy.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Float_prop.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Prop/Mult_error.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/FLX.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/FTZ.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Calc/Sqrt.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Calc/Div.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Calc/Plus.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Prop/Sterbenz.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Calc/Operations.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Defs.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/FIX.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Version.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/Core/Core.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/Flocq/IEEE754/Int63Compat.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-flocq.4.1.0
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none