ยซ Up

fourcolor dev 2 h 9 m ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "palmskog@gmail.com"
homepage: "https://github.com/coq-community/fourcolor"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-community/fourcolor.git"
bug-reports: "https://github.com/coq-community/fourcolor/issues"
license: "CECILL-B"
synopsis: "Mechanization of the Four Color Theorem in Coq"
description: """
This library contains a formal proof of the Four Color Theorem in Coq,
along with the theories needed to support stating and then proving the Theorem.
This includes an axiomatization of the setoid of classical real numbers,
basic plane topology definitions, and a theory of combinatorial hypermaps."""
build: [make "-j%{jobs}%"]
install: [make "install"]
depends: [
 "coq" {>= "8.11"}
 "coq-mathcomp-ssreflect" {>= "1.11"}
 "coq-mathcomp-algebra" 
]
tags: [
 "category:Mathematics/Combinatorics and Graph Theory"
 "keyword:Four color theorem"
 "keyword:small scale reflection"
 "keyword:Mathematical Components"
 "logpath:fourcolor"
]
authors: [
 "Georges Gonthier"
]
url {
 src: "git+https://github.com/coq-community/fourcolor.git"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-fourcolor.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-fourcolor.dev coq.dev
Return code
0
Duration
24 m 44 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-fourcolor.dev coq.dev
Return code
0
Duration
2 h 9 m

Installation size

Total: 44 M

 • 6 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present7.glob
 • 5 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present8.glob
 • 4 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present9.glob
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/configurations.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present10.glob
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/walkup.vo
 • 918 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfcontract.vo
 • 853 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfquiz.vo
 • 798 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/part.vo
 • 784 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/embed.vo
 • 741 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present7.vo
 • 646 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/redpart.vo
 • 618 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfmap.vo
 • 611 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present8.vo
 • 555 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/configurations.vo
 • 491 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present6.glob
 • 477 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/matte.vo
 • 476 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/embed.glob
 • 421 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfmap.glob
 • 412 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/patch.vo
 • 390 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfcontract.glob
 • 364 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present9.vo
 • 345 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/gridmap.vo
 • 331 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/birkhoff.vo
 • 318 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/part.glob
 • 305 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfcolor.vo
 • 295 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/kempe.vo
 • 287 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/matte.glob
 • 278 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/redpart.glob
 • 262 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfquiz.glob
 • 262 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/sew.vo
 • 256 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/jordan.vo
 • 252 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/chromogram.vo
 • 250 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present11.glob
 • 245 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/realcategorical.vo
 • 240 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/realprop.vo
 • 234 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present7.v
 • 231 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/ctreerestrict.vo
 • 228 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/patch.glob
 • 224 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/revsnip.vo
 • 222 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/contract.vo
 • 219 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/birkhoff.glob
 • 213 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/walkup.glob
 • 209 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present8.v
 • 207 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/realprop.glob
 • 203 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/gridmap.glob
 • 201 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/quiz.vo
 • 197 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfcolor.glob
 • 192 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/grid.vo
 • 191 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/geometry.vo
 • 185 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/snip.vo
 • 180 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/discretize.vo
 • 177 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/finitize.vo
 • 171 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/dedekind.vo
 • 170 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/coloring.vo
 • 168 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/dedekind.glob
 • 167 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present.vo
 • 165 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/gtreerestrict.vo
 • 165 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/revsnip.glob
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/grid.glob
 • 159 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/quiztree.vo
 • 153 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/kempetree.vo
 • 152 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/quiz.glob
 • 152 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/geometry.glob
 • 147 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present9.v
 • 143 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/hubcap.vo
 • 143 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/contract.glob
 • 140 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present10.vo
 • 124 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/color.vo
 • 123 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/approx.vo
 • 121 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/ctree.vo
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/discharge.glob
 • 116 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/gtree.vo
 • 113 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/snip.glob
 • 111 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/coloring.glob
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/realcategorical.glob
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/kempe.glob
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/jordan.glob
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/discharge.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/hypermap.vo
 • 98 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cube.vo
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/finitize.glob
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/hubcap.glob
 • 94 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/initctree.vo
 • 93 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/initgtree.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/hypermap.glob
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/kempetree.glob
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present6.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/ctreerestrict.glob
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/discretize.glob
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/configurations.v
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/color.glob
 • 73 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/approx.glob
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/embed.v
 • 70 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present11.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/quiztree.glob
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfmap.v
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfcontract.v
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/sew.glob
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/redpart.v
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/gtreerestrict.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/part.v
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/ctree.glob
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cube.glob
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present10.v
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/initctree.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/gtree.glob
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/chromogram.glob
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfquiz.v
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job001to106.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/matte.v
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/real.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfreducible.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job323to383.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/birkhoff.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/walkup.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/realprop.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/geometry.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfcolor.v
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/patch.v
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job107to164.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/fourcolor.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/unavoidability.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job399to438.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/combinatorial4ct.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/gridmap.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job563to588.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/reducibility.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job589to610.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/finitize.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job439to465.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job466to485.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/initgtree.glob
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present5.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job623to633.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job517to530.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/coloring.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job611to617.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job554to562.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job618to622.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job165to189.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job384to398.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task589to633.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/realplane.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job535to541.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/dedekind.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job511to516.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job550to553.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job546to549.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task542to588.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job542to545.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job254to270.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/revsnip.v
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job531to534.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job490to494.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job507to510.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/contract.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job503to506.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job499to502.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task507to541.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job495to498.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job486to489.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/grid.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job239to253.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job190to206.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task486to506.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/quiz.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task323to485.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present6.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/snip.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/hubcap.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/kempetree.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job271to278.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/real.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job319to322.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job315to318.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job311to314.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job307to310.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job303to306.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job299to302.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job295to298.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job207to214.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present5.glob
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job291to294.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job287to290.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job283to286.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job279to282.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task303to322.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task283to302.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/kempe.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/discretize.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/ctree.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task235to282.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job235to238.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/hypermap.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job231to234.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job227to230.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job223to226.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job219to222.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job215to218.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/jordan.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task215to234.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task001to214.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/dyck.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/color.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/ctreerestrict.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/discharge.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/approx.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/quiztree.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/realcategorical.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/realplane.glob
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present11.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfreducible.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/gtree.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/real.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/gtreerestrict.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/chromogram.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/sew.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/realsyntax.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/initctree.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/realplane.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cube.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/unavoidability.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/initgtree.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/realsyntax.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/realsyntax.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/cfreducible.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/dyck.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/combinatorial4ct.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/dyck.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/present5.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/fourcolor.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/unavoidability.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/fourcolor.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/reducibility.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/combinatorial4ct.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/reducibility.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task589to633.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task486to506.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task001to214.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task235to282.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task215to234.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task283to302.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task303to322.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task542to588.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task507to541.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task323to485.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task589to633.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task283to302.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task507to541.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task323to485.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task486to506.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task235to282.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task215to234.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task303to322.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task542to588.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/task001to214.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job323to383.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job439to465.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job499to502.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job611to617.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job235to238.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job207to214.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job589to610.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job507to510.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job511to516.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job295to298.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job287to290.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job542to545.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job190to206.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job486to489.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job303to306.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job535to541.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job495to498.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job223to226.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job384to398.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job291to294.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job618to622.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job517to530.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job311to314.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job283to286.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job254to270.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job279to282.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job315to318.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job165to189.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job227to230.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job623to633.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job271to278.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job239to253.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job231to234.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job546to549.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job503to506.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job550to553.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job215to218.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job219to222.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job554to562.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job399to438.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job563to588.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job490to494.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job466to485.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job319to322.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job307to310.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job299to302.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job531to534.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job107to164.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job001to106.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job623to633.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job535to541.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job295to298.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job291to294.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job235to238.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job283to286.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job550to553.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job466to485.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job223to226.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job507to510.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job319to322.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job495to498.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job207to214.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job554to562.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job287to290.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job299to302.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job503to506.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job384to398.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job279to282.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job315to318.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job511to516.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job611to617.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job618to622.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job303to306.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job517to530.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job239to253.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job227to230.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job531to534.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job311to314.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job219to222.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job001to106.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job190to206.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job165to189.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job215to218.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job399to438.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job499to502.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job542to545.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job231to234.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job589to610.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job546to549.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job307to310.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job439to465.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job271to278.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job254to270.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job563to588.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job323to383.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job486to489.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job490to494.glob
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/fourcolor/job107to164.glob

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-fourcolor.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none