ยซ Up

gaia-ordinals dev 6 m 54 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "palmskog@gmail.com"
homepage: "https://github.com/coq-community/gaia"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-community/gaia.git"
bug-reports: "https://github.com/coq-community/gaia/issues"
license: "MIT"
synopsis: "Implementation and properties of ordinals in Coq using Mathematical Components"
description: """
Implementation and properties of ordinals and cardinals in Coq using
the Mathematical Components library."""
build: ["dune" "build" "-p" name "-j" jobs]
depends: [
 "dune" {>= "2.5"}
 "coq" {>= "8.10"}
 "coq-mathcomp-ssreflect" {>= "1.12.0"}
 "coq-gaia-theory-of-sets" {= version}
 "coq-gaia-schutte" {= version}
]
conflicts: [
 "coq-gaia"
]
tags: [
 "category:Mathematics/Logic/Set theory"
 "category:Mathematics/Arithmetic and Number Theory/Number theory"
 "keyword:ordered sets"
 "keyword:ordinal arithmetic"
 "keyword:ordinals"
 "keyword:cardinal numbers"
 "logpath:gaia.ordinals"
]
authors: [
 "Joseฬ Grimm"
 "Alban Quadrat"
]
url {
 src: "git+https://github.com/coq-community/gaia.git#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-gaia-ordinals.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-gaia-ordinals.dev coq.dev
Return code
0
Duration
8 m 49 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-gaia-ordinals.dev coq.dev
Return code
0
Duration
6 m 54 s

Installation size

Total: 15 M

 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/ssete2.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/ssete4.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/ssete5.vo
 • 954 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/ssete3.vo
 • 838 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset12.vo
 • 788 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset17.vo
 • 671 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset15.vo
 • 643 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset13b.vo
 • 633 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset16c.vo
 • 605 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset16b.vo
 • 585 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset14.vo
 • 520 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset13a.vo
 • 511 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset11.vo
 • 350 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/ssete4.v
 • 337 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/ssete2.v
 • 324 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset13c.vo
 • 295 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/ssete5.v
 • 235 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset16a.vo
 • 195 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/ssete3.v
 • 182 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset15.v
 • 181 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset12.v
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset17.v
 • 141 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset14.v
 • 135 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset16c.v
 • 129 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset13b.v
 • 127 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset16b.v
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset13a.v
 • 101 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset11.v
 • 100 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/ssete10.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset13c.v
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/sset16a.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/gaia/ordinals/ssete10.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-gaia-ordinals/README.md
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-gaia-ordinals/dune-package
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-gaia-ordinals/LICENSE
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-gaia-ordinals/opam
 • 0 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-gaia-ordinals/META

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-gaia-ordinals.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none