ยซ Up

hydra-battles 0.4 14 m 23 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "palmskog@gmail.com"
homepage: "https://github.com/coq-community/hydra-battles"
dev-repo: "git+https://github.com/coq-community/hydra-battles.git"
bug-reports: "https://github.com/coq-community/hydra-battles/issues"
license: "MIT"
synopsis: "Exploration of some properties of Kirby and Paris' hydra battles, with the help of Coq"
description: """
An exploration of some properties of Kirby and Paris' hydra battles,
with the help of the Coq Proof assistant. This development includes
the study of several representations of ordinal numbers, and a part
of the so-called Ketonen and Solovay machinery (combinatorial
properties of epsilon0)."""
build: ["dune" "build" "-p" name "-j" jobs]
depends: [
 "dune" {>= "2.5"}
 "coq" {(>= "8.11" & < "8.14~") | (= "dev")}
 "coq-equations" {(>= "1.2" & < "1.3~") | (= "dev")}
]
tags: [
 "category:Mathematics/Combinatorics and Graph Theory"
 "category:Mathematics/Logic/Foundations"
 "keyword:Ketonen-Solovay machinery"
 "keyword:ordinals"
 "keyword:primitive recursive functions"
 "logpath:hydras"
 "date:2021-05-19"
]
authors: [
 "Pierre Castรฉran"
]
url {
 src: "https://github.com/coq-community/hydra-battles/archive/v0.4.tar.gz"
 checksum: "sha256=bba82794e49e03fd82fcee592b2b037ec20669d10e6c47ed8b4f8a7f851756eb"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-hydra-battles.0.4 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-hydra-battles.0.4 coq.dev
Return code
0
Duration
3 m 1 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-hydra-battles.0.4 coq.dev
Return code
0
Duration
14 m 23 s

Installation size

Total: 12 M

 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Gamma0/Gamma0.vo
 • 440 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/T1.vo
 • 354 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Paths.vo
 • 352 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_Omega2.vo
 • 334 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/codeSubFormula.vo
 • 284 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/rpo.vo
 • 249 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/Merge_Sort.vo
 • 233 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/F_alpha.vo
 • 214 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/checkPrf.vo
 • 206 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/subProp.vo
 • 201 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/codeSubFormula.v
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Epsilon0rpo.vo
 • 159 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OmegaOmega/ListOmega.vo
 • 152 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Canon.vo
 • 148 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Large_Sets.vo
 • 146 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Hprime.vo
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_Omega_plus_omega.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/primRec.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/primRecbuggy.vo
 • 119 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Ordering_Functions.vo
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/MoreLists.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/checkPrf.v
 • 110 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/term.vo
 • 109 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Gamma0/Gamma0.v
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/list_set.vo
 • 108 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/T1.v
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/more_list.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/MoreAck/Ack.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Hessenberg.vo
 • 99 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/subAll.vo
 • 91 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/E0.vo
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/LNN2LNT.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Countable.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OmegaOmega/Examples.vo
 • 89 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/L_alpha.vo
 • 88 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Paths.v
 • 85 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/O2H.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Schutte_basics.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/folProp.vo
 • 83 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/MoreAck/AckNotPR.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/folLogic3.vo
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Hydra_Definitions.vo
 • 79 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/F_3.vo
 • 76 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/fol.vo
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/subProp.v
 • 74 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_Generic.vo
 • 72 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/Example_3PlusOmega.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/code.vo
 • 71 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/model.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_Finite.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Hydra_Lemmas.vo
 • 69 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/Iterates.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Gamma0/T2.vo
 • 68 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/omega_iterates.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/AP.vo
 • 65 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Correctness_E0.vo
 • 64 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/codePA.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/MoreVectors.vo
 • 62 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/First_toggle.vo
 • 61 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/wellFormed.vo
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/primRecbuggy.v
 • 60 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/PA.vo
 • 59 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/cPair.vo
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/CNF.vo
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/primRec.v
 • 57 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/list_permut.vo
 • 56 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/BigBattle.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Critical.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/DecPreOrder_Instances.vo
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/dickson.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Addition.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/F_omega.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/LNN.vo
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/PAtheory.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/LNT.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/Sort_spec.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/More_Arith.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/rpo.v
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/codeFreeVar.vo
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/subAll.v
 • 44 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Hydra_Theorems.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/PartialFun.vo
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Battle_length.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/folLogic.vo
 • 42 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Hydra_Examples.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Epsilon0_Needed_Std.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Omega2_Small.vo
 • 40 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_plus.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Hydra_Termination.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OmegaOmega/ListOmega.v
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Large_Sets_Examples.vo
 • 35 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/codeList.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_Omega.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/GRelations.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Well_Orders.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_O.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Ordering_Functions.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/Limit_Infinity.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/is_F_monotonous.vo
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/list_set.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Epsilon0_Needed_Generic.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_mult.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OmegaOmega/OO.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/folLogic2.vo
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Hessenberg.v
 • 31 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/codeSubTerm.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/Deduction.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Omega_Small.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/folProof.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/NN.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/wellFormed.v
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/expressible.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/Ge_omega_plus.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/ge_omega_iff.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/KP_example.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Epsilon0_Needed_Free.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/schutte_cnf_counter_example.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/folProp.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/isqrt.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/MinPR2.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Large_Sets.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/Languages.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/term.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/DecPreOrder.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/codePA.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/MinPR.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Schutte_basics.v
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/MoreAck/PrimRecExamples.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/predSuccUnicity.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Schutte.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/folReplace.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/PAconsistent.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Hydra_Extraction.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Canon.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Epsilon0.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/NNtheory.vo
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/T1_ltNotWf.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/lt_succ_le.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/F_alpha.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/codeFreeVar.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Countable.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/MoreEpsilonIota.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/FibonacciPR.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/cPair.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/LNN2LNT.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Hprime.v
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/Exp2.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/NN2PA.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/fol.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/MorePRExamples.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/folLogic3.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/Simple_LexProd.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/model.v
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/MoreAck/Iterate_compat.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/O2H.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/wConsistent.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/AP.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/codeNatToTerm.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/MoreLists.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/E0.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/Iterates.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/more_list.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/extEqualNat.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/codeList.v
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Correctness_E0.v
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/Restriction.vo
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/prLogic.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/ListExt.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/PAtheory.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/list_permut.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Critical.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/MoreAck/AckNotPR.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Addition.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-hydra-battles/dune-package
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/omega_iterates.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/folLogic.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_Omega2.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/codeSubTerm.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/MoreAck/Ack.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_Generic.v
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/CNF.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/LNN.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Epsilon0rpo.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/Merge_Sort.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/MoreOrders.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/dickson.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Hydra_Definitions.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Hydra_Lemmas.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Gamma0/T2.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OmegaOmega/Examples.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/BigBattle.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/code.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/LNT.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/PA.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_Omega_plus_omega.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/F_3.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/NN.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/More_Arith.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/MoreAck/PrimRecExamples.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/closure.vo
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/folLogic2.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/MoreVectors.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/WfVariant.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/expressible.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/folReplace.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/L_alpha.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Epsilon0_Needed_Std.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/DecPreOrder_Instances.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/PartialFun.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/F_omega.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/NNtheory.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/DecPreOrder.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/Deduction.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_Finite.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-hydra-battles/README.md
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Well_Orders.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/Sort_spec.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Hydra_Theorems.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Omega2_Small.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/Languages.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Hydra_Termination.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/Fuel.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Lub.vo
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/GRelations.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Hydra_Examples.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Large_Sets_Examples.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/FibonacciPR.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/misc.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/Limit_Infinity.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/OrdNotations.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/folProof.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OmegaOmega/OO.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/isqrt.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_plus.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/PAconsistent.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Epsilon0_Needed_Generic.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/NN2PA.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/MoreEpsilonIota.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_mult.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/Restriction.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/MorePRExamples.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Battle_length.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/ListExt.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/MinPR2.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Omega_Small.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_O.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/First_toggle.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/MoreOrders.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/decidable_set.vo
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/T1_ltNotWf.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/Simple_LexProd.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Epsilon0_Needed_Free.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/Example_3PlusOmega.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/KP_example.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Schutte.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/closure.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/predSuccUnicity.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/codeNatToTerm.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/extEqualNat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/wConsistent.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/OrdinalNotations/ON_Omega.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/MinPR.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/ge_omega_iff.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/Ge_omega_plus.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-hydra-battles/opam
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/is_F_monotonous.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-hydra-battles/LICENSE
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/schutte_cnf_counter_example.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/MoreAck/Iterate_compat.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/WfVariant.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/misc.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Ackermann/prLogic.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/solutions_exercises/lt_succ_le.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Schutte/Lub.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/OrdNotations.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/Exp2.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Prelude/Fuel.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/rpo/decidable_set.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Hydra/Hydra_Extraction.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/hydras/Epsilon0/Epsilon0.v
 • 0 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-hydra-battles/META

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-hydra-battles.0.4
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none