ยซ Up

iris-heap-lang dev 5 m 39 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
maintainer: "Ralf Jung <jung@mpi-sws.org>"
authors: "The Iris Team"
license: "BSD-3-Clause"
homepage: "https://iris-project.org/"
bug-reports: "https://gitlab.mpi-sws.org/iris/iris/issues"
dev-repo: "git+https://gitlab.mpi-sws.org/iris/iris.git"
synopsis: "The canonical example language for Iris"
description: """
This package defines HeapLang, a concurrent lambda calculus with references, and
uses Iris to build a program logic for HeapLang programs.
"""
tags: [
 "logpath:iris.heap_lang"
]
depends: [
 "coq-iris" {= version}
]
build: ["./make-package" "iris_heap_lang" "-j%{jobs}%"]
install: ["./make-package" "iris_heap_lang" "install"]
url {
 src: "git+https://gitlab.mpi-sws.org/iris/iris#master"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-iris-heap-lang.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-iris-heap-lang.dev coq.dev
Return code
0
Duration
20 m 17 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-iris-heap-lang.dev coq.dev
Return code
0
Duration
5 m 39 s

Installation size

Total: 8 M

 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/proph_erasure.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lang.vo
 • 633 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/primitive_laws.vo
 • 419 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/class_instances.vo
 • 294 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/primitive_laws.glob
 • 241 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/derived_laws.glob
 • 216 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/proph_erasure.glob
 • 206 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lang.glob
 • 199 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/proofmode.vo
 • 190 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/derived_laws.vo
 • 184 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/array.vo
 • 184 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/ticket_lock.vo
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/proofmode.glob
 • 158 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/metatheory.vo
 • 154 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/increment.vo
 • 140 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/counter.vo
 • 120 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/atomic_heap.vo
 • 95 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/spin_lock.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/spawn.vo
 • 84 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/clairvoyant_coin.vo
 • 82 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/adequacy.vo
 • 81 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/array.glob
 • 77 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/lazy_coin.vo
 • 75 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/metatheory.glob
 • 58 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/par.vo
 • 55 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/nondet_bool.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/lock.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/arith.vo
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/total_adequacy.vo
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/assert.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/diverge.vo
 • 39 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/ticket_lock.glob
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/tactics.vo
 • 38 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/notation.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/locations.vo
 • 37 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/counter.glob
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/atomic_heap.glob
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/proph_erasure.v
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/proofmode.v
 • 33 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lang.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/pretty.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/class_instances.glob
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/primitive_laws.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/increment.glob
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/spin_lock.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/clairvoyant_coin.glob
 • 16 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/derived_laws.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/spawn.glob
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/lazy_coin.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/adequacy.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/par.glob
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/array.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/metatheory.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/arith.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/locations.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/notation.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/tactics.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/lock.glob
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/notation.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/class_instances.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/ticket_lock.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/increment.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/counter.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/assert.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/atomic_heap.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/total_adequacy.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/pretty.glob
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/tactics.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/spin_lock.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/nondet_bool.glob
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/spawn.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/clairvoyant_coin.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/adequacy.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/lazy_coin.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/diverge.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/pretty.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/par.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/lock.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/locations.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/arith.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/diverge.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/assert.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/total_adequacy.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/iris/heap_lang/lib/nondet_bool.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-iris-heap-lang.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none