ยซ Up

itree dev 9 m 55 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
name: "coq-itree"
version: "dev"
maintainer: "Li-yao Xia <lysxia@gmail.com>"
synopsis: "A Library for Representing Recursive and Impure Programs in Coq"
homepage: "https://github.com/DeepSpec/InteractionTrees"
dev-repo: "git+https://github.com/DeepSpec/InteractionTrees"
bug-reports: "https://github.com/DeepSpec/InteractionTrees/issues"
license: "MIT"
build: [
 ["dune" "subst"] {pinned}
 ["dune" "build" "-p" name "-j" jobs]
 ["dune" "build" "--root=." "-j" jobs] {with-test}
 ["dune" "runtest" "--root=." "-j" jobs] {with-test}
]
depends: [
 "coq" {>= "8.12"}
 "coq-ext-lib" {>= "0.11.1"}
 "coq-paco" {>= "4.0.1"}
 "dune" {>= "2.6"}
]
authors: [
 "Li-yao Xia <lysxia@gmail.com>"
 "Yannick Zakowski <zakowski@seas.upenn.edu>"
 "Paul He <paulhe@seas.upenn.edu>"
 "Chung-Kil Hur <gil.hur@gmail.com>"
 "Gregory Malecha <gmalecha@gmail.com>"
 "Steve Zdancewic <stevez@cis.upenn.edu>"
 "Benjamin C. Pierce <bcpierce@cis.upenn.edu>"
]
tags: "org:deepspec"
url {
 src: "git+https://github.com/DeepSpec/InteractionTrees"
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-itree.dev coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-itree.dev coq.dev
Return code
0
Duration
2 m 53 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y coq-itree.dev coq.dev
Return code
0
Duration
9 m 55 s

Installation size

Total: 23 M

 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqEuttHalt.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceBind.vo
 • 3 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqWcompat.vo
 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceFacts.vo
 • 1 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITracePrefix.vo
 • 714 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqProgInsens.vo
 • 642 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Eqit.vo
 • 567 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Extra/IForest.vo
 • 525 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryFacts.vo
 • 463 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/ITreeDijkstra.vo
 • 428 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureStateHandler.vo
 • 392 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqBind.vo
 • 322 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryRelations.vo
 • 306 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqEuttTrans.vo
 • 298 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/ExceptionFacts.vo
 • 264 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/SimUpToTaus.vo
 • 264 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/UpToTaus.vo
 • 249 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureStateHandlerPi.vo
 • 240 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/StateFacts.vo
 • 234 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/StateIOTrace.vo
 • 218 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqProgInsensFacts.vo
 • 209 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/TracesIT.vo
 • 208 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/HandlerFacts.vo
 • 198 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqHalt.vo
 • 197 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/KTreeFacts.vo
 • 193 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/InterpFacts.vo
 • 186 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqHaltProgInsens.vo
 • 182 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryTheory.vo
 • 170 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/EuttDiv.vo
 • 162 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/TranslateFacts.vo
 • 144 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/FailFacts.vo
 • 142 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/HeterogeneousRelations.vo
 • 137 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Traces.vo
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/DelaySpecMonad.vo
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Rutt.vo
 • 134 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/RecursionFacts.vo
 • 130 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Finite.vo
 • 126 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/MapDefaultFacts.vo
 • 125 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Divergence.vo
 • 118 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/StateDelaySpec.vo
 • 116 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/PureITreeDijkstra.vo
 • 115 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Leaf.vo
 • 106 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITracePreds.vo
 • 105 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/MonadState.vo
 • 103 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryKleisliFacts.vo
 • 97 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/StateSpecT.vo
 • 90 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/PureITreeBasics.vo
 • 87 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Simple.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/HasPost.vo
 • 67 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/MonadProp.vo
 • 66 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategorySub.vo
 • 53 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceBind.v
 • 50 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Eqit.v
 • 49 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryOps.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Extra/IForest.v
 • 47 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/IterRel.vo
 • 45 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqEuttHalt.v
 • 43 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/FunctionFacts.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceDefinition.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Shallow.vo
 • 34 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Basics.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Handler.vo
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/MapDefault.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceFacts.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/PureITreeDijkstra.v
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Writer.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/ITreeDefinition.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Exception.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/ITreeDijkstra.v
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/State.vo
 • 28 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/StrongBisimProper.vo
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/UpToTaus.v
 • 27 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Map.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryFacts.v
 • 25 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Nondeterminism.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITreeFacts.vo
 • 24 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqProgInsens.v
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/ITreeMonad.vo
 • 23 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Reader.vo
 • 22 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/HeterogeneousRelations.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Axioms.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqWcompat.v
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/DijkstraMonad.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Concurrency.vo
 • 21 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/EuttExtras.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/Subevent.vo
 • 20 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureStateHandler.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Recursion.vo
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryRelations.v
 • 19 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/Labels.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/EqAxiom.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryTheory.v
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITree.vo
 • 18 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Paco2.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Tacs.vo
 • 17 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/KTree.vo
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/TracesIT.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Finite.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITracePrefix.v
 • 15 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Simple.v
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryOps.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryFunctor.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/ExceptionFacts.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Monad.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryKleisli.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqBind.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Relation.vo
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqHaltProgInsens.v
 • 13 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Function.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/DelaySpecMonad.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/KTreeFacts.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Interp.vo
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/InterpFacts.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/ITreeDefinition.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/StateIOTrace.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/HandlerFacts.v
 • 11 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureStateHandlerPi.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Function.vo
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/StateDelaySpec.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/FailFacts.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryKleisliFacts.v
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/MonadState.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/StateFacts.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Dependent.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqHalt.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Leaf.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Rutt.v
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/FunctionFacts.vo
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-itree/dune-package
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Traces.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/HasPost.v
 • 8 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/RecursionFacts.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqEuttTrans.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/StateSpecT.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/Divergence.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITracePreds.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/SecureEqProgInsensFacts.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/SimUpToTaus.v
 • 7 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Props/EuttDiv.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/TranslateFacts.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/MapDefaultFacts.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Sum.vo
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Paco2.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategorySub.v
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Basics.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/MonadProp.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/Shallow.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/IterRel.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Recursion.v
 • 5 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/PureITreeBasics.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-itree/CHANGELOG.md
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/State.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Handler.v
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/FunctionFacts.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Category.vo
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/Subevent.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Tacs.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Interp/Interp.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-itree/README.md
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Dijkstra/DijkstraMonad.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/MapDefault.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Concurrency.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryKleisli.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Relation.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Writer.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITrace/ITraceDefinition.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Function.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Exception.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Nondeterminism.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Axioms.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Map.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Function.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Monad.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/KTree.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/CategoryFunctor.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Dependent.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Core/ITreeMonad.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/doc/coq-itree/LICENSE
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/Sum.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-itree/opam
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/EuttExtras.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Events/Reader.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq/EqAxiom.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/Labels.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Indexed/FunctionFacts.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Secure/StrongBisimProper.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITree.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/ITreeFacts.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Basics/Category.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/ITree/Eq.v
 • 0 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq-itree/META

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-itree.dev
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none