ยซ Up

json 0.1.1 32 s ๐Ÿ†

๐Ÿ“… (2022-05-24 01:37:32 UTC)

Context

# Packages matching: installed
# Name       # Installed # Synopsis
base-bigarray    base
base-threads    base
base-unix      base
conf-findutils   1      Virtual package relying on findutils
conf-gmp      4      Virtual package relying on a GMP lib system installation
coq         dev     Formal proof management system
dune        3.1.1    Fast, portable, and opinionated build system
ocaml        4.10.2   The OCaml compiler (virtual package)
ocaml-base-compiler 4.10.2   Official release 4.10.2
ocaml-config    1      OCaml Switch Configuration
ocamlfind      1.9.3    A library manager for OCaml
zarith       1.12    Implements arithmetic and logical operations over arbitrary-precision integers
# opam file:
opam-version: "2.0"
synopsis: "JSON in Coq"
description: "From JSON to Coq, and vice versa."
maintainer: "Yishuai Li <yishuai@cis.upenn.edu>"
authors: "Yishuai Li <yishuai@cis.upenn.edu>"
license: "BSD-3-Clause"
tags: [
 "category:Computer Science/Data Types and Data Structures"
 "keyword:serialization"
 "keyword:JSON"
 "date:2022-03-18"
 "logpath:JSON"
]
homepage: "https://github.com/liyishuai/coq-json"
bug-reports: "https://github.com/liyishuai/coq-json/issues"
depends: [
 "coq" {>= "8.12~"}
 "coq-parsec" {>= "0.1.1"}
 "menhir" {>= "20220210"}
 "coq-menhirlib" {>= "20220210"}
]
build: [make "-j%{jobs}%"]
run-test: [make "-j%{jobs}%" "test"]
install: [make "install"]
dev-repo: "git+https://github.com/liyishuai/coq-json.git"
url {
 src: "https://github.com/liyishuai/coq-json/archive/v0.1.1.tar.gz"
 checksum: [
  "md5=6f5ff5b364192b63dbf1b33970ec3dfe"
  "sha512=9398190d689c41ed7b74b83fde19b95dca8a2e23aa53eb5c9705a2d505a52c2d291d1f7e80d0d24b762db182ab82dd575ead727d6c47ca92b7d3f376e199342a"
 ]
}

Lint

Command
true
Return code
0

Dry install ๐Ÿœ๏ธ

Dry install with the current Coq version:

Command
opam install -y --show-action coq-json.0.1.1 coq.dev
Return code
0

Dry install without Coq/switch base, to test if the problem was incompatibility with the current Coq/OCaml version:

Command
true
Return code
0

Install dependencies

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 4000000; timeout 4h opam install -y --deps-only coq-json.0.1.1 coq.dev
Return code
0
Duration
10 m 15 s

Install ๐Ÿš€

Command
opam list; echo; ulimit -Sv 16000000; timeout 4h opam install -y -v coq-json.0.1.1 coq.dev
Return code
0
Duration
32 s

Installation size

Total: 2 M

 • 2 M ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Parser.vo
 • 136 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Parser.glob
 • 54 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Operator.vo
 • 48 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Lexer.vo
 • 41 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Decode.vo
 • 36 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Parser.v
 • 32 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/JSON.vo
 • 30 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Encode.vo
 • 29 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Jpath.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Instances.vo
 • 26 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Printer.vo
 • 14 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Operator.glob
 • 12 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Lexer.glob
 • 10 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Decode.glob
 • 9 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/JSON.glob
 • 6 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Encode.glob
 • 4 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Operator.v
 • 3 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Jpath.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Lexer.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Printer.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Decode.v
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Instances.glob
 • 2 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/JSON.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Encode.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Jpath.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Printer.v
 • 1 K ../ocaml-base-compiler.4.10.2/lib/coq/user-contrib/JSON/Instances.v

Uninstall ๐Ÿงน

Command
opam remove -y coq-json.0.1.1
Return code
0
Missing removes
none
Wrong removes
none